23 Ekim 2008 Tarihli ve 27033 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5804  2009 Yılında İstanbul Şehrinde Yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma Değer Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun

5805  Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2008/14188  Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Arnavutluk Maliye Bakanlığı, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Genel Müdürlüğü Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

2008/14246  Yaz Saati Uygulamasının Sona Erdirilmesi Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin 26 Ekim 2008 Pazar Günü Saat 04.00’ten İtibaren Bir Saat Geri Alınması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’e, Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

— Millî Savunma, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

— Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

— Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Yönetmelik

— Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 6)

— Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

SAYIŞTAY KARARI

— Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı (E: 2008/1, K: 5229/1)