23 Ekim 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27033

BAKANLAR KURULU KARARI

             Ka­rar Sa­yı­sı : 2008/14188

             Ekli "Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Arnavutluk Maliye Bakanlığı, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Genel Müdürlüğü Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası"nın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/9/2008 tarihli ve 10130 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/9/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUM­HUR­BAŞ­KA­NI

Re­cep Tay­yip ER­DO­ĞAN

           Baş­ba­kan

           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                  N. EKREN                             M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Dev­let Bak. ve Başb. Yrd.          Dev­let Bak. ve Başb. Yrd.                Dev­let Ba­ka­nı

  M. BAŞESGİOĞLU                           K. TÜZMEN                            N. ÇUBUKÇU                      K. UNAKITAN

        Dev­let Ba­ka­nı                                Dev­let Ba­ka­nı                             Dev­let Ba­ka­nı                       Dev­let  Ba­ka­nı V.

  M. S. YAZICIOĞLU                          M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                         B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                   İçişleri Bakanı

          H. YAZICI                                K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                             F. N. ÖZAK

    Dışişleri Bakanı V.                            Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                             M. M. EKER                             F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                          M. H. GÜLER                              E. GÜNAY                            V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı         Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI

ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

İLE

ARNAVUTLUK MALİYE BAKANLIĞI, KARAPARANIN AKLANMASININ

ÖNLENMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARASINDA

KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE İLGİLİ FİNANSAL

İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASI

 

             Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Arnavutluk Maliye Bakanlığı, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Genel Müdürlüğü - bundan sonra "Yetkili Makamlar" diye anılacaktır - karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde, mütekabiliyet esasına dayalı olarak ve her bir Yetkili Makamın ulusal mevzuatı çerçevesinde karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyeti konusunda bilgi değişimini kolaylaştırmak üzere aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır.

             1 – Amaç

             (1) Yetkili Makamlar, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyetine karıştığından şüphe edilen kişilerin analiz, inceleme ve soruşturmasına yardımcı olacak bilgiyi, kendiliğinden veya talep üzerine birbirlerine sağlayarak işbirliği yapacaklardır.

             (2) Yetkili Makamlar arasındaki işbirliği ve bilgi değişimi Yetkili Makamların ulusal yasal sistemlerine uygun olarak yapılacaktır.

             2 – Talebin Gerekçelendirilmesi

             (1) Her bir talep ulusal mevzuatın izin verdiği ölçüde aşağıdaki hususları kapsayacaktır:

             (a) Talepte bulunan Yetkili Makam tarafından konuyla ilgili olarak bilinen vakıaların kısa bir açıklaması,

             (b) Konuyu tanımlayan mevcut tüm bilgiler,

             (c) Varsa şüphelenilen suçlara ve suçlamalara ilişkin mevcut tüm bilgiler,

             (d) Talebin nedeni ve bilginin kullanım amacı.

             3 – Bilginin Kullanımı

             (1) Her bir Yetkili Makamdan elde edilen bilgi ve belgeler, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari, soruşturma veya kovuşturma amaçlı olarak kullanılmayacaktır.

             (2) Yetkili Makamlar, her bir Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilgi veya belgenin, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin almaksızın bu Mutabakat Muhtırasında ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya yayınlanmasına izin vermeyecektir.

             (3) Karapara aklamaya kaynaklık eden öncül suçlarda, karapara aklama ve terörizmin finansmanı suçlarında herhangi bir değişiklik olduğunda, durum derhal diğer Yetkili Makama bildirilecektir.

             4 – Gizlilik

             (1) Mevcut Mutabakat Muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler gizlidir. Bilgiler, bilgiyi alan Yetkili Makamın ulusal kaynaklarından elde ettiği benzer bilgilerde olduğu gibi ulusal mevzuatının öngördüğü resmi gizliliğe tabidir ve aynı gizlilik içerisinde korunur.

             5 – Talebin Reddi

             (1) Talebin yerine getirilmesi ulusal mevzuata, uluslararası anlaşmalara veya ulusal güvenliğe aykırı olacak ise talep reddedilebilir. Bilgi talebinde bulunan Yetkili Makama talebin reddine ilişkin sebepler bildirilecektir.

             6 – Prosedür

             (1) Yetkili Makamlar, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile, her bir ülkenin mevzuatına uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.

             (2) Yetkili Makamlar arasındaki iletişim İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.

             7 – Değişiklikler

             (1) Bu Mutabakat Muhtırası karşılıklı rıza ile her zaman değiştirilebilir. Yetkili Makamlar, bu değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile bildirecekler ve değişiklik onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

             8 – Fesih

             (1) Bu Mutabakat Muhtırası her zaman feshedilebilir. Fesih, diğer Yetkili Makamdan yazılı bildirimin alınmasından itibaren yürürlüğe girecektir.

             (2) Bu Mutabakat Muhtırasının 3(1) ve 3(2) ile 4 üncü maddelerinde yer alan yükümlülükler Mutabakat Muhtırası fesih olsa bile Yetkili Makamları bağlamaya devam edecektir.

             9 – Yürürlük Tarihi

             (1) Yetkili Makamlar bu Mutabakat Muhtırasının onaylandığını nota değişimi ile bildirecekler ve Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

             Bu Mutabakat Muhtırası 14 Temmuz 2008 tarihinde Ankara'da ve 21 Temmuz 2008 tarihinde Tiran'da iki suret İngilizce orijinal metin olarak imzalanmıştır.

 

 

             Türkiye Cumhuriyeti, Maliye                            Arnavutluk Maliye Bakanlığı,

             Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma                       Karaparanın Aklanmasının

             Kurulu Başkanlığı (MASAK) adına                   Önlenmesi Genel Müdürlüğü adına

 

 

             Adnan ERTÜRK                                                Arben DOÇI

             Başkan                                                                Başkan

 

Bu Bakanlar Kurulu Kararının İngilizce dilindeki metni 23/10/2008 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.