23 Ekim 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27033

YÖNETMELİK

Celal Bayar Üniversitesinden:

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ TEKNOLOJİ

GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE GÖREVLENDİRİLME VE

ŞİRKET KURABİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Celal Bayar Üniversitesi öğretim elemanlarının teknoloji geliştirme bölgelerinde görevlendirilme, şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/ya da bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Celal Bayar Üniversitesi kadrosunda çalışan öğretim elemanlarının teknoloji geliştirme bölgelerinde görevlendirilme, şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/ya da bu şirketlerin yönetimlerinde görev alabilmelerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesi ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 36 ncı ve  39 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,

             a) Bölge: Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile diğer teknoloji geliştirme bölgelerini,

             b) Devamlı statüde görev yapanlar: 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde tanımlanan ve Üniversitede devamlı statüde görev yapan profesör ve doçentleri,

             c) Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu: Celal Bayar Üniversitesine bağlı fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurullarını,

             ç) Kısmi statüde görev yapanlar: 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde tanımlanan ve Üniversitede kısmi statüde görev yapan profesör ve doçentleri,

             d) Rektör: Celal Bayar Üniversitesi Rektörünü,

             e) Senato: Celal Bayar Üniversitesi Senatosunu,

             f) Şirket: Bölgede yer alan veya kurulacak şirketleri,

             g) Tam zamanlı görevlendirilen öğretim üyesi: Üniversiteden izinli olarak tüm çalışma zamanını Bölgede geçiren öğretim üyelerini,

             ğ) Üniversite: Celal Bayar Üniversitesini (CBÜ),

             h) Yarı zamanlı görevlendirilen öğretim elemanı: Üniversitenin izni ile ve Üniversitedeki asli görevlerini yerine getirmek koşuluyla yarı zamanlı olarak Bölgede görev yapan öğretim elemanlarını,

             ı) Yönetici Şirket: 4691 sayılı Kanuna uygun olarak kurulan, Bölgenin yönetim ve işletmesinden sorumlu anonim şirketi,

             i) Yönetim Kurulu: Celal Bayar Üniversitesi Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Elemanlarının Bölgede Görevlendirilmeleri ve Şirket

Kurabilmelerine İlişkin Esaslar

             Öğretim elemanlarının bölgede görevlendirilmeleri

             MADDE 5 – (1) Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulan Üniversite öğretim elemanlarına unvan ve koşullara bağlı olarak, aşağıda yer alan sürelerde aylıklı ya da aylıksız, sürekli ya da yarı zamanlı olarak Bölgede çalışma izni verilebilir.

             (2) Bölgede görevlendirilme çeşitleri ve sürelerine ilişkin esaslar şunlardır;

             a) Tam zamanlı ve aylıklı izinli görevlendirme: Üniversitede devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri, 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre yapacakları çalışmaları, Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Buna göre yapılacak görevlendirmelerde, Üniversitede en az üç yıl fiili hizmet süresini dolduran öğretim üyesine bir yılı aşmamak üzere aylıklı izin verilebilir. Bu izin, Yönetim Kurulu kararı ile aylıksız olarak bir yıl daha uzatılabilir. Aylıklı izin verilen öğretim üyesi Üniversitedeki görevine döndükten sonra üç yıl fiili hizmet süresini doldurmadıkça tekrar 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi kapsamında tam zamanlı aylıklı izin alamaz. Bölgede tam zamanlı ve aylıklı olarak görevlendirilen öğretim üyelerine, Üniversite döner sermaye gelirlerinden hiçbir ad altında ücret ödenmez, idari görev verilmez. Bu öğretim üyelerinin Bölgeden elde edecekleri gelirler döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

             b) Tam zamanlı ve aylıksız izinli görevlendirme: Üniversite öğretim üyelerinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı olarak hizmetine ihtiyaç duyulan ve tam zamanlı olarak istihdam edilecek olanlara, en son uzun süreli görevlendirmenin bittiği tarihten itibaren en az üç yıl geçmiş olması koşuluyla bir yılı aşmamak üzere aylıksız izin verilebilir. Tam zamanlı aylıksız izinli olarak görevlendirilen öğretim üyelerine, Üniversite döner sermaye gelirlerinden hiçbir ad altında ücret ödenmez, idari görev verilmez. Bu öğretim üyelerinin Bölgeden elde edecekleri gelirler döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Öğretim üyelerinin tam zamanlı olarak bölgede görev alabilmeleri için; 2547 sayılı Kanunun 38 inci ve 39 uncu maddeleri, 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile bu fıkranın (a) bendi ve bu bendi kapsamındaki, uzun süreli izin ve askerlik süreleri dahil olmak üzere toplam görevlendirilme süreleri kadar Üniversitede tam zamanlı olarak çalışmış olmaları gerekir. Görevlendirilen öğretim üyelerinin kadroları ile ilişkileri devam ettirilir ve bunlardan 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi personelin Bölgede geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır.

             c) Yarı zamanlı görevlendirme: Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı olarak hizmetine ihtiyaç duyulan Üniversite öğretim elemanları; Üniversitedeki görevlerini aksatmamak koşulu ile Üniversitenin uygun gördüğü sürelere bağlı olarak, Bölgede 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre yarı zamanlı olarak görevlendirilebilir. Bu şekilde yarı zamanlı görevlendirilmelerde; öğretim elemanlarının Bölgedeki çalışmalarının niteliği ve süresi, öğretim elemanı ile yönetici şirket arasında yapılacak bir sözleşme ile belirlenir. Sözleşmenin feshi halinde görevlendirme kendiliğinden sona erer. Bu öğretim elemanlarının bölgeden elde edecekleri gelirler döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

             Şirket kurma ve şirket ortaklığı

             MADDE 6 – (1) Yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek ya da şirketlerin yürütecekleri araştırma-geliştirme (Ar-Ge) projelerinde danışmanlık hizmetleri vermek üzere danışmanlık şirketi kurmak isteyen öğretim elemanları, Üniversiteye başvurur. Yönetim Kurulu bu başvuruyu; ilgili bölümün görüşü, fakülte/enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile inceleyerek, öğretim elemanına; Bölgede şirket kurma, kurulu bir şirkete ortak olma ve/veya  bu şirketlerin yönetiminde görev alma izni verebilir. İlgili öğretim elemanının şirket yönetiminde görev alması hususunda, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki görevlendirme ile ilgili süre ve esaslar uygulanır.

             (2) Öğretim elemanları tarafından kurulan şirketlerden bu kapsamda, Üniversite adına alınacak patent hakkı, imtiyaz karşılığı ve benzeri gelirlerin miktarları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             (3) Yönetim Kurulu, öğretim elemanlarının Bölgede şirket kurma, kurulu bir şirkete ortak olma ve/ya da bu şirketlerin yönetiminde görev alma başvurularını incelemek ve izlemek üzere bir komisyon oluşturup görevlendirebilir.

             Görevlendirmeye karar verecek organ ve yöntem

             MADDE 7 – (1) Öğretim elemanlarının bölgede görevlendirilmeleri konusunda izin vermeye yetkili organ ve izlenecek yöntem, başvurunun niteliğine göre aşağıdaki şekilde yapılır:

             a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 6 ncı maddesine göre görevlendirmeler; Bölgede hizmetine ihtiyaç duyulan öğretim elemanlarının ve/veya  hizmete ihtiyacı olan şirketin Üniversiteye başvuruda bulunması üzerine, ilgili bölümün görüşü ve fakülte/enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunun kararı, Yönetim Kurulunun uygun görmesi ve Rektörün onayı ile yapılır. Görev süresinin uzatılmasında da aynı yol izlenir. Üç aya kadar olan tam zamanlı görevlendirmeler, ilgili bölümün görüşü, fakülte/enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunun uygun görüşü, Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile yapılır.

             b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak görevlendirmelerde; Bölgede yer alan faaliyetler için hizmete ihtiyacı olan şirket, Üniversiteye ya da Üniversitenin ilgili birimine başvuruda bulunur. Başvuru öğretim elemanı ismi/isimleri belirtilerek olabileceği gibi, araştırma ve uygulama projesi bazında da olabilir. Proje bazındaki istemlerde, projede yer alacak ve Bölgede görev yapacak öğretim elemanları Üniversite tarafından önerilir. Proje bazındaki görevlendirmelerde, proje bir bölümden isteniyorsa ilgili bölüm başkanlığı, fakülte dekanlığı ya da enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğünün uygun görüşü, Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile görevlendirme yapılır. Birden fazla bölümü kapsayan projelerde, ilgili bölümlerin görüşü ve dekanlıkların/müdürlüklerin ayrı ayrı izni gerekir. Proje, Rektörlüğe bağlı araştırma ve uygulama merkezinden isteniyorsa, ilgili merkez müdürünün başvurusu, öğretim elemanlarının bağlı olduğu bölüm başkanlığı, fakülte dekanlığı ya da enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğünün uygun görüşü, Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile görevlendirme yapılır.

             Denetim

             MADDE 8 – (1) Bölgede sürekli olarak görev almak isteyen öğretim üyeleri, görevlendirme ya da izin uzatma başvurularına ayrıntılı bir çalışma planı ekler. Bu öğretim elemanları; görev sürelerinin sonunda, Bölgede yürüttükleri çalışmaya ilişkin bir raporu ilgili bölüm başkanlığına sunar. Bu rapora; yönetici şirketin, Bölgede yapılan çalışmanın 4691 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine uygunluğunu belirten değerlendirmesi de eklenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Celal Bayar Üniversitesi Rektörü yürütür.