22 Ekim 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27032

YÖNETMELİK

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TEKE YÖRESİ HALK

KÜLTÜRÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde kurulan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teke Yöresi Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teke Yöresi Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teke Yöresi Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

             c) Merkez Müdürü: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teke Yöresi Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

             ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             d) Rektör: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,

             e) Üniversite: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Görevleri ve Çalışma Alanları

             Merkezin amacı ve görevleri

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve görevleri şunlardır:

             a) Teke yöresinin maddi ve maddi olmayan kültür unsurlarını derlemek ve araştırma yapmak isteyenlere yardımcı olmak,

             b) Teke yöresi halk kültürü ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak; bunların belgelenmesini, tanıtılmasını, korunmasını ve yaşatılmasını sağlamak,

             c) Teke yöresi halk kültürü özelliklerine sahip çıkılması ve bu özelliklerin geliştirilmesi için var olan potansiyel gücün harekete geçirilmesiyle ilgili projeler hazırlamak ve çözümler üretmek,

             ç) Teke yöresinin halk kültürü açısından bir envanterini çıkartmak; kitap, gazete, dergi, broşür, afiş, fotoğraf, giysi, her türlü etnografik malzeme, maddi ve maddi olmayan kültür varlıklarının, ses ve görüntü kayıtlarının yer aldığı Teke yöresi halk kültürü kütüphanesi ve dokümantasyon merkezini kurmak,

             d) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası kongre, bilgi şöleni, konferans, panel gibi toplantılar düzenleyerek; belgesel, CD, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yayımlayarak bu alan üzerinde çalışan bilim adamlarımızın ve araştırmacılarımızın bilgi ve tecrübelerini kalıcı eserler haline getirmek,

             e) Teke yöresi müzik ve halk oyunlarıyla ilgili olarak konser verecek veya gösteri yapacaklara yardımcı olmak ve onları desteklemek,

             f) Halk kültürü ile ilgili çalışmalarda bulunan Türkiye ve Türkiye dışındaki enstitü, merkez, kişi ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak; Türk halk kültürüyle ilgili hazırlanacak yazılı ve görüntülü medya programlarına Teke yöresi halk kültürüyle ilgili bilimsel destek sağlamak,

             g) Yurt içi ve yurt dışında Türk halk kültürü için önem arz eden merkezlere kuruluş amacına uygun kısa süreli araştırma ve inceleme gezileri düzenlemek.

             Merkezin çalışma alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanlarını; yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere bu yörede yaşamış ve yaşamakta olan tüm insanlar, yörenin dil, tarih ve edebiyat eserleri başta olmak üzere meydana getirdikleri kültür eserleri ve bu eserlerin çevre kültürlerle olan ilişkileri ile bu alanda gerçekleştirilecek her türlü çalışmalar oluşturur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

             Merkezin organları

             MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:

             a) Merkez Müdürü,

             b) Merkez Yönetim Kurulu,

             c) Merkez Danışma Kurulu.

             Merkez müdürü

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Merkezin genel çalışma alanı olan Teke yöresi halk kültürü veya Türk halk bilimiyle ilgili çalışmalar yapan ve en az doktora unvanına sahip Üniversite mensubu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten Merkez Müdürü, yeniden aynı usulle görevlendirilebilir.

             (2) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, ilgili alanda araştırma yapan öğretim elemanlarından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

             (3) Merkez Müdürünün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve Merkez Müdürlüğüne altı aya kadar vekâlet edebilir.

             4) Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Merkez Müdürü, gerekli gördüğü hâllerde yardımcılarının değiştirilmesini teklif edebilir.

             (5) Merkez Müdürünün görevi sona erdiği zaman, yardımcılarının da görevi sona erer.

             Merkez müdürünün görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,

             c) Çalışma programlarını hazırlamak ve Merkez Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, Merkez Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek,

             ç) Merkez Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

             d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

             e) Teke yöresi halk kültürüyle ilgili ulusal ve uluslararası toplantı, seminer, bilgi şöleni ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,

             f) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

             Merkez yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, iki müdür yardımcısı ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunan, en az doktora unvanına sahip Üniversite öğretim elemanları arasından, Merkez Müdürünün teklifi üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen altı üye ile birlikte toplam dokuz üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yine Merkez Müdürünün teklifiyle Rektör tarafından yeni üye görevlendirilebilir.

             (2) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             (3) Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Merkez Müdürünün yokluğunda bu görevi, Merkez Müdürüne vekâlet eden Merkez müdür yardımcısı üstlenir.

             Merkez yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

             a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

             b) Merkezin idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek,

             c) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak ve bu gruplarda görevlendirilecek adayları tespit etmek,

             ç) Üniversite öğretim elemanlarının Teke yöresi halk kültürüyle ilgili araştırma, inceleme, derleme ve yayım konularındaki proje ve taleplerini değerlendirip önerilerde bulunmak, onlara yardımcı olmak,

             d) Yurt içi ve yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, diğer özel ve kamu kuruluşları, vakıf ve dernekler ile işbirliği yaparak Merkezin amaç ve görevlerine uygun projelerde karşılıklı olarak yardımlaşmak,

             e) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,

             f) Merkez Müdürünün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

             Merkez danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen çalışma alanlarında bilgi, tecrübe ve eser sahibi uzman bilim insanları arasından Merkez Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun kararı ile seçilen on üyeden oluşur. Merkez Danışma Kurulu üyeleri, bu göreve üç yıl süre ile seçilirler. Aynı usulle üyelerin üyeliklerine son verilebilir.

             (2) Merkez Müdürünün başkanlığında, yazılı daveti üzerine, yılda en az bir defa toplanır ve salt çoğunluk aranmadan tavsiye niteliğinde kararlar alır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Demirbaşlar

             MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü âlet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.