22 Ekim 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27032

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Antalya Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ve işleyişine ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;  Akdeniz Üniversitesi Antalya Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: Akdeniz Üniversitesi Antalya Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

             b) Merkez (ANTAM): Akdeniz Üniversitesi Antalya Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             c) Müdür: Akdeniz Üniversitesi Antalya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

             ç) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

             d) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

             e) Yönetim Kurulu: Akdeniz Üniversitesi Antalya Uygulama ve Araştırma Merkezi  Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Antalya’nın tarihsel, arkeolojik, sanatsal, folklorik, ekonomik, kültürel yapısını bilimsel olarak ortaya koyabilmek ve kentin geleceğine ışık tutmak üzere araştırma ve uygulamalar yapmak, yapılan çalışmalara destek olmaktır.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yapar:

             a) Antalya ve çevresinin tarihi, arkeolojisi, turizmi, sanatı, coğrafyası, folklorü, ekonomik yapısı, siyasal gelişmeleri, tarihsel, kültürel varlıkları ve benzeri konularda araştırmalar yapmak ve araştırma sonuçlarını yayınlamak,

             b) Antalya ve çevresi ile ilgili çeşitli tarihsel dönemlere ait bilgi ve belgeleri toplamak ve bunları bu alanda çalışan akademisyen ve araştırmacıların kullanımına sunmak,

             c) Yurt içindeki/yurt dışındaki üniversiteler ile işbirliği yapmak, Antalya konusunda ortak projeler gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantı, sergi ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen etkinliklere katılmak, gerçekleştirilen sempozyum ve benzeri bilimsel toplantı sonuçlarını kitap haline getirerek yayımlamak,

             ç) Merkezin, faaliyet alanındaki konularda çalışan Üniversite akademik personelinin Antalya üzerine yüksek lisans ve doktora tezleri yapmalarını teşvik etmek ve yapılan çalışmalara destek olmak,

             d) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Antalya’daki resmi kurumlar, sivil toplum örgütleri ve medya ile işbirliği yapmak, Antalya’nın kuruluşu, kurtuluşu, Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin yıl dönümü gibi kent tarihi için önemli günlerin etkin bir şekilde kutlanmasına katkı sağlamak,

             e) İlgili kurumlarla ortaklaşa Antalya konulu belgesel filmler yapılması, Antalya folklorunun derlenmesi, festivallerin düzenlenmesi gibi çalışmalara katılmak,

             f) Antalya konusundaki Üniversite–toplum işbirliğini geliştirmek amacıyla Antalya’da bulunan kurumlarla belirli periyotlarla toplantılar düzenlemek, ortak çalışmalar yapmak, Antalya bölgesi kültürel varlıklarının, özellikle el sanatlarının ön plana çıkartılmasına çalışmak, halkın bu çalışmalara katılımını sağlayacak projeler üretmek,

             g) Akademik personel ile öğrencilerin katıldığı Antalya ve çevresine inceleme ve araştırma gezileri düzenlemek,

             ğ) Antalya ve çevresine ilişkin makalelerin yayınlanacağı Antalya araştırmaları hakkında bir dergi çıkarmak,

             h) Merkezin faaliyet alanındaki konularda yayımlanan kitap, dergi, yüksek lisans ve doktora tezleri ve benzeri yazılı belgelerin, yapılan sözlü tarih çalışmalarının tasnif ve tanzimi ile ulusal ve yerel gazetelerin mikro filmlerinden oluşan kapsamlı bir bilgi bankası oluşturmak, elde edilen verileri araştırmacıların kullanımına sunmak,

             ı) Antalya ve çevresinin tarihsel ve kültürel coğrafya haritasını yapmak, Antalya ve çevresinin tarihinde bugüne kadar çalışılmamış orijinal konuların belirlenerek araştırılmasını teşvik etmek.

             Merkezin organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Müdür

             MADDE 8 – (1)  Müdür; Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışmaları bulunan kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi sona ermeden ayrılan veya altı ayı aşan süre ile Üniversite dışında görevlendirilen Müdürün yerine aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

             (2) Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından bir Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı vekalet eder. Vekalet süresi altı aydan fazla olmaz. Müdür Yardımcısı, Müdüre görevinde yardım eder ve verdiği görevleri yapar.

             Müdürün görevleri 

             MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,

             c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,

             ç) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,

             d) Yıllık faaliyet raporlarını Rektörlüğe sunmak,

             e) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak,

             f) Merkezde görevlendirilecek personel tekliflerini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

             (2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dahil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri; Merkezin faaliyet alanına giren konularda uzman, tam gün çalışan,  Müdürün önereceği sekiz öğretim elemanı aday arasından, Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. İki yıl için seçilen üyelerden süresi sona ermeden ayrılanların veya altı ayı aşan süre Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine,  kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.  Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

             (2) Yönetim Kurulu; olağan olarak ayda bir, gerekli olduğunda Müdürün çağrısı üzerine ve salt çoğunlukla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 –  (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda çalışma programını ve faaliyetlerini belirlemek,

             b) Yıllık faaliyet raporunu görüşmek ve karara bağlamak,

             c) Uzun dönemli bilimsel ve idari plan önerisini hazırlamak,

             ç) Merkeze ilişkin düzenleyici işlem önerilerini hazırlamak ve Rektörlüğün görüşüne sunmak,

             d) Araştırma, uygulama,  etkinlik programları proje ve danışmanlık hizmetleri, mali destek, burs ve yayın konularına ilişkin esasları belirlemek ve karara bağlamak,

             e) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği esaslarını ve yürütme koşullarını belirlemek,

             f) Merkeze ve Merkezin amaçlarına maddi ve manevi katkılarda bulunan yerli ya da yabancılara onur üyeliği verilmesi tekliflerini Rektörlüğün onayına sunmak,

             g) Danışma Kurulu üyelerini belirlemek için Rektörün onayına sunmak,

             ğ) Merkeze başvuran ya da Merkez imkanları ile gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar arasından, o yıl teşvike layık görülenleri belirlemek.

             Danışma kurulu

             MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu;  Merkezin faaliyet alanındaki konularda yurt içinde veya yurt dışında çalışmalar yapmış akademisyen veya araştırmacılardan Yönetim Kurulunca belirlenen, Rektör tarafından seçilecek üyelerden oluşur. Danışma Kurulu en az on, en çok onbeş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu toplantılarına üç kez mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği düşer.

             Danışma kurulunun görevleri

             MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kere toplanır. Merkezle ilgili faaliyetleri değerlendirir, Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli proje önerilerinde, tavsiyelerde bulunur. Danışma Kurulunun öneri kararları, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.