22 Ekim 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27032

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Ka­rar Sa­yı­sı : 2008/14233

             Kırıkkale Belediyesi tarafından yürütülecek olan "Kırıkkale Atıksu Arıtma Tesisi Projesi"nin finansmanı için Türkiye Cumhuriyeti ile Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) arasında 14 Ağustos 2008 tarihinde imzalanan 23.600.000 Avro tutarındaki krediye dair ekli Anlaşma'nın, imza tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesi; Devlet Bakanlığının 18/9/2008 tarihli ve 42041 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca  1/10/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUM­HUR­BAŞ­KA­NI

Re­cep Tay­yip ER­DO­ĞAN

           Baş­ba­kan

           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                  N. EKREN                             M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Dev­let Bak. ve Başb. Yrd.          Dev­let Bak. ve Başb. Yrd.                Dev­let Ba­ka­nı

  M. BAŞESGİOĞLU                           K. TÜZMEN                            N. ÇUBUKÇU                         M. ŞİMŞEK

        Dev­let Ba­ka­nı                                Dev­let Ba­ka­nı                             Dev­let Ba­ka­nı                         Dev­let Ba­ka­nı

  M. S. YAZICIOĞLU                          M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                      M. V.GÖNÜL

        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                 İçişleri Bakanı V.

          H. YAZICI                                K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                             F. N. ÖZAK

    Dışişleri Bakanı V.                            Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                             M. M. EKER                             F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                          M. H. GÜLER                              E. GÜNAY                            V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı         Çevre ve Orman Bakanı

 

KfW, Frankfurt am Main,

("KfW")

ve

Hazine Müsteşarlığı tarafından temsil edilen

Türkiye Cumhuriyeti

("Borçlu")

Arasında 14 Ağustos 2008 tarihli

23,600,000,-Avro tutarındaki

Kredi   Anlaşması

- Belediye Altyapı Programı IV, Kırıkkale Atıksu Arıtma Tesisi -

 

İçindekiler

             Tanımlar

             Giriş

             1.          Kredi

             2.          Kredinin Proje Yürütücü Kuruluşa Aktarılması

             3.          Kullanım

             4.          Ücretler

             5.          Faiz

             6.          Geri Ödeme ve Ön Ödeme

             7.          Genel Olarak Hesaplamalar ve Ödemeler

             8.          Federal Almanya Cumhuriyeti Garantisi

             9.          Olumsuz Rehin ve Eşit Muamele

             10.        Maliyetler ve Harçlar

             11.        Özel Yükümlülükler

             12.        Fesih Nedenleri

             13.        Temsil ve Bildirim

             14.        Genel Hükümler

Tanımlar

 

             Anlaşma                               İşbu kredi anlaşması

             Banka İş Günü                     Madde 14.1'de tanımlanan şekilde bir gün

             Temel Faiz Oranı                 İlgili vade tarihinde geçerli olan Alman Merkez Bankası (Deutsche Bundesbank) tarafından ilan edilmiş olan faiz oranı

             Borçlu                                  Hazine Müsteşarlığı tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti,

             Hükümet Anlaşması            Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 11 Nisan 2006 tarihli Mali İşbirliği Anlaşması

             Garanti                                 Madde 8'de belirtilen garanti

             ICC                                      Uluslararası Ticaret Odası

             Uygulama Danışmanı          Madde 11.1 a) bb) 'de tanımlanmış olan Danışman

             KfW                                     KfW, Frankfurt am Main

             Kredi                                    Madde 1.1'de tanımlanmış olan kredi

             Yönetim Ücreti                    Madde 4.2'de tanımlanmış olan yönetim ücreti

             ODA                                    Resmi Kalkınma Yardımı

             OECD                                  Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı

             Ödeme Tarihi                       Madde 4.1'de tanımlanmış olan tarih

             PEA                                     Proje Yürütücü Kuruluş

             Proje                                    Kırıkkale Atıksu Arıtma Tesisi

             Proje Yürütücü Kuruluş      Kırıkkale Belediyesi

                                                         Yenidogan Mahallesi Zafer Caddesi

                                                         Belediye Sokak, No: 4 

                                                         71100 Kırıkkale, Türkiye

             Fesih Nedenleri                    Madde 12.1'de belirtilen fesih nedenleri

             Geri Ödeme Taksiti             Madde 6.1'de tanımlanan her bir geri ödeme taksiti

             Geri Ödeme Planı                Madde 6.1'de tanımlanan geri ödeme planı

             Ayrı Anlaşma                      KfW ve Proje Yürütücü Kuruluş arasında Projenin detayları hakkında yapılacak olan ayrı anlaşma

             Giriş

             İşbu Anlaşmanın dayanağı, Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 11 Nisan 2006 tarihli Mali İşbirliği Anlaşmasıdır ("Hükümet Anlaşması").

             KfW, işbu Anlaşma koşullarına göre sağlanan Krediyi, kendi fonlarının yanında, uygun projeler bakımından kalkınma politikası standartlarını karşılayan projeler için Federal Almanya Cumhuriyeti tarafından sağlanan düşük faizli bütçe fonlarını da kullanarak finanse eder. İşbu Kredinin kayıt ve şartları, Resmi Kalkınma Yardımı (ODA) olarak kabul edilmesi için gerekli OECD koşulları ile uyumludur.

             1. Kredi

             1.1 Tutar. KfW, Borçlu'ya, toplam 23.600.000 Avroyu aşmayacak bir Kredi sağlar.

             1.2 Amaç. Borçlu, Kredinin tamamını Madde 2'de belirtilen koşullara uygun şekilde, Proje Yürütücü Kuruluşa aktarır. Borçlu, Proje Yürütücü Kuruluşun, Krediyi sadece Kırıkkale Atıksu Arıtma Tesisini ("Proje"yi) finanse etmek, esasen döviz giderlerini ödemek için kullanmasını temin edecektir. Proje Yürütücü Kuruluş ve KfW, Projenin detaylarına ek olarak Krediden finanse edilecek mal ve hizmetleri Borçlu tarafından bilinen ve bu belge ile kabul edilen bir Ayrı Anlaşmada tanımlarlar.

             1.3 Vergiler, Harçlar Gümrük Resimleri. Borçlu veya Proje Yürütücü Kuruluş tarafından borçlu olunan vergiler ve diğer resmi harçların yanısıra gümrük vergileri Krediden finanse edilemez.

             2. Kredinin Proje Yürütücü Kuruluşa Aktarılması

             2.1 Borçlu, Krediyi Proje Yürütücü Kuruluşa, ayrı bir ikraz anlaşması altında, işbu Anlaşmanın 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 ve 6.1 Maddelerinde ortaya koyulan kayıt ve şartlara ilaveten ikraz anlaşmasında tanımlanan ikraz ücretinin ödenmesi koşulu ile aktarır.

             2.2 Krediden ilk kullanımdan önce, Borçlu Madde 2.1'de belirtilen ikraz anlaşmasının noter tasdikli bir İngilizce çevirisini KfW'ye gönderecektir.

             2.3 Kredinin aktarılması, Proje Yürütücü Kuruluşa işbu Anlaşma kapsamında ödeme yükümlülükleri ile ilgili olarak KfW'ye karşı herhangi bir yükümlülük teşkil etmeyecektir.

             3. Kullanım

             3.1 Kullanım talebi. Madde 3.4 uyarınca kullanım için gerekli tüm ön koşullar sağlanır sağlanmaz KfW, Krediyi Projenin ilerlemesine göre Proje Yürütücü Kuruluşun talebi üzerine kullandırır.

             3.2 Ayrı Anlaşma. Ayrı Anlaşmada, Proje Yürütücü Kuruluş ve KfW, kullanım prosedürünü ve, özellikle, talep edilen kredi tutarlarının işbu Anlaşmada belirtilen amaçlar için kullanıldığını kanıtlayan Proje Yürütücü Kuruluş tarafından temin edilecek belgeleri tanımlarlar.

             3.3 Kullanım talebi için son tarih. Kredinin kullanım dönemi 30 Haziran 2013 tarihinde sona erer, ancak bu tarih Borçlu ile KfW arasındaki karşılıklı yazılı mutabakat ile uzatılabilir. Borçlu tarafından kullanım döneminin uzatılması için yapılan yazılı herhangi bir talebin kullanım döneminin sona ermesinden en az 15 Banka İş Günü önce KfW tarafından alınmamış olması halinde, KfW, kullanılmayan bakiye Kredi tutarının yukarıda belirtilen sona erme tarihinde Madde 3.5 (Kullanımdan feragat)'e göre iptali işlemlerini yapar.

             3.4 Kullanım için ön koşullar. KfW işbu Anlaşma altında sadece aşağıdaki koşulların sağlanmış olması halinde kullanımları yerine getirmek durumundadır:

             a) Borçlu, işbu Anlaşma kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yasal olarak üstlenmesi için kendi Anayasası ve diğer yasalarına göre sağlaması gereken tüm koşulları sağladığına dair KfW'ye tatmin edici kanıt sağlamıştır;

             b) Madde 13.1 and 13.2'de (Borçlunun ve Proje Yürütücü Kuruluşun Temsili) sözü edilen imza örnekleri KfW'ye iletilmiştir;

             c) Madde 8'de sözü edilen Federal Almanya Cumhuriyeti garantisi herhangi kısıtlama olmaksızın geçerli ve yürürlüktedir;

             d) Borçlu Madde 4.2'de belirtilen Yönetim Ücretini ödemiştir;

             e) Fesih için hiç bir neden hasıl olmamıştır;

             f) Projenin uygulanmasını, işletilmesini veya amacını, veya işbu Anlaşma altında Borçlunun üstlenmiş bulunduğu ödeme yükümlülüklerinin ifasını kendi başına ortadan kaldıran veya tehlikeye atan hiç bir olağan üstü durum meydana gelmemiştir.

             Kredi kullanımından önce KfW, kendisinin makul şekilde gerekli görebileceği daha fazla belge veya kanıt talep etme hakkını haizdir.

             3.5 Kullanımdan feragat. Madde 11 kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydı ile, Borçlu, kullanılmamış kredi tutarlarının kullanımından KfW'nin rızası ile feragat edebilir.

             4. Ücretler

             4.1 Taahhüt ücreti. Borçlu, kullanılmamış kredi tutarları üzerinden yılda % 0,25 oranında geri ödenmesi kabil olmayan taahhüt ücreti öder. Taahhüt ücreti, işbu Anlaşmanın imza tarihinden itibaren üç aylık dönemin bitimi ile başlayan ve kredinin tamamen kullanılmasına veya iptal edilmesine kadar süren dönem için hesaplanır. Altı ayda bir ve her yıl 30 Haziran ve 30 Aralık tarihlerinde (her "Ödeme Tarihi") ödenir.

             4.2 Yönetim ücreti. Borçlu, Madde 1.1'de belirtilen Kredi anapara tutarının % 1'ine eşit tutarda geri ödemesi kabil olmayan bir Yönetim Ücretini bir defaya mahsus olmak üzere, Krediden yapılacak ilk kullanımdan önce öder.

             5. Faiz

             5.1 Faiz (Krediden yapılan kullanımda belirlenen sabit faiz oranı). Borçlu, Kredi tutarı üzerinden, aşağıda belirtilen hükümlere göre faiz öder:

             a) Faiz oranı. Borçlu, kullanılmış olan her bir kredi tutarı üzerinden, ilgili kredi tutarının kullanımından önceki iki banka iş günü içerisinde, KfW tarafından, uzun vadeli krediler için Avrupa Para Birliği içinde geçerli olan sermaye piyasası koşullarına göre, Giriş kısmında sözü edildiği üzere KfW tarafından katlanılan yeniden finansman maliyetleri hesaba katılarak, belirlenecek oranda faiz öder. Bu şekilde belirlenen faiz oranı, kredi vadesi sonuna kadar geçerlidir.

             b) Konsolidasyon. Eğer Krediden birden fazla kullanım yapılır ise, KfW, bu kredi tutarlarının her biri için belirlenmiş olan faiz oranlarını, her bir kullanımdan sonra bir tek faiz oranına konsolide eder. Bu konsolide faiz oranı, münferit faiz oranlarının ağırlıklı ortalamasına tekabül eder ve eğer atılan basamak 5'ten küçük ise aşağı doğru % 1/10.000 katına, 5'e eşit veya büyük ise yukarı doğru % 1/10.000 katına yuvarlanır ve aynı zamanda, her bir kullanımdan itibaren bir sonraki kullanım tarihine kadar olan süre için faiz hesabına temel teşkil eder. Kredinin tamamı kullanıldıktan sonra, yukarıda tasvir edilen şekilde hesaplanmış olan ortalama faiz oranı, kredi vadesinin sonuna dek geçerli olur.

             c) Faiz oranının bildirilmesi. KfW, Madde 5.1 a) hükümlerine göre belirlenmiş olan faiz oranını derhal Borçluya bildirir. Madde 5.1 b) hükümlerine göre konsolide edilen faiz oranları, Kredi için yapılan bir sonraki ilgili faiz hesabında gösterilirler.

             5.2 Faizin hesaplanması ve faiz ödeme tarihleri. Kullanılan kredi tutarı için faiz, ilgili Kredi tutarının KfW tarafından Borçlu için tutulmakta olan kredi hesabından ödendiği tarihten itibaren (bu tarih hariç olmak üzere), ilgili geri ödemenin KfW'nin Madde 7.3'te belirtilen hesabına yapıldığı tarihe kadar (bu tarih dahil olmak üzere) geçen süre için tahakkuk ettirilir. Faiz, Madde 7.1 (Hesaplama) hükümlerine göre hesaplanır. Faiz, (Madde 4.1'de tanımlanan) Ödeme Tarihlerinde ödenir.

             6. Geri Ödeme ve Ön Ödeme

             6.1 Geri Ödeme Planı. Borçlu, ödenmemiş Krediyi, KfW'ye birbirini takip eden altı aylık 30 (yazı ile: otuz) eşit taksit (her biri "Geri Ödeme Taksiti") halinde, ilk taksit vadesi 30 Aralık 2013 olmak üzere, Ödeme Günlerinde öder. KfW, işbu Anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olacak olan ilgili geri ödeme planını (Geri Ödeme Planı) Borçluya iletir.

             6.2 Kullanılmamış kredi tutarları. Kullanılmamış kredi tutarları, KfW tarafından Borçlu ile görüştükten sonra münferit durumlarda özellikle göreceli küçük tutarlar bakımından başka bir telafi alternatifi belirlenmiş değil ise, Geri Ödeme Planına uygun şekilde orantılı olarak taksit tutarlarından düşülür.

             6.3 Geri ödemelerin başlamasından sonraki kullanımlar. Eğer geri ödemelerin başlamasından sonra kredi tutarı kullanılırsa, Madde 6.1 (Geri Ödeme Planı) hükümleri uyarınca belirlenen Geri Ödeme Planına göre vadesi gelmiş ilgili geri ödeme taksiti, borçlu olunan kredi tutarından daha küçük olduğu sürece, Geri Ödeme Planı etkilenmez.

             Eğer ödeme vadesi gelen geri ödeme taksit tutarı borçlu olunan kredi tutarını aşar ise, o zaman, KfW, aradaki fark tutarını vadesi gelen geri ödeme taksit tutarından düşerek kalan geri ödeme taksit sayısına böler ve bu şekilde hesaplanan tutarı kalan her bir taksit tutarına ilave eder.

             KfW, ilgili Geri Ödeme Tarihinden önceki 45 gün içerisinde yapılan kullanımların, borçlu olunan kredi tutarının belirlenmesinde hesaba katılmasını, bir sonrakinden sonraki Geri Ödeme Tarihine kadar erteleme hakkını saklı tutar.

             6.4 Ön ödeme. Ön ödeme konusunda aşağıdaki hükümler uygulanır:

             a) Ön ödeme hakkı. Herhangi bir Geri Ödeme Tarihinde Borçlu Kredinin tamamını veya bir kısmını vadesinden önce ancak Madde 6.1 uyarınca belirlenmiş Geri Ödeme Taksidinin en az biri tutarında olmak üzere geri ödeyebilir. Eğer Borçlu böyle bir ön ödemede bulunursa, Madde 6.4 e) hükümlerine göre belirlenen bir ön ödeme tazminatı öder.

             b) Bildirim. Madde 6.4 a) uyarınca yapılan bir kredi ön ödemesi, Frankfurt am Main kentinde ön ödeme yapılması planlanan tarihten geriye doğru en geç 15'inci Banka İş Gününde, Borçlu tarafından KfW'ye ön ödeme bildiriminde bulunulmasına tabidir. Böyle bir bildirim gayrı kabili rücudur; bu bildirim ön ödemenin yapılacağı tarihi ve ön ödeme tutarını belirtir ve Borçluyu belirtilen tutarı belirtilen tarihte KfW'ye ödemekle yükümlü kılar.

             c) Zorunlu ön ödeme. Eğer Proje Yürütücü Kuruluş kredinin tutarlarının mutabık kalınan amaçlar için kullanıldığını kanıtlamada başarısız kalır ise, Borçlu, KfW'nin talebi üzerine, derhal bu kapsamdaki her türlü Kredi tutarlarını KfW'ye geri ödemek zorundadır.

             d) Vadesi gelmiş tutarlar. Borçlu, ön ödeme tutarı ile birlikte, ayrıca aşağıda belirtilen tutarları da öder:

             aa) erken ödeme sonucu Madde 6.4 e) uyarınca ödenmesi gereken herhangi bir ön ödeme tazminatı; ve

             bb) ön ödeme yapılan kredi tutarı üzerinden ön ödeme tarihine dek tahakkuk etmiş bulunan faiz tutarının tamamı.

             e) Ön ödeme tazminatı. Eğer Borçlu bir kredi tutarını bu tutarın geri ödeme vadesinden önce geri öder ise, KfW'nin talebi üzerine, ön ödeme sonucunda KfW tarafından katlanılan herhangi zarar, masraf veya maliyeti tazmin etmek için gerekli tutarı KfW'ye derhal öder. Ön ödeme tazminat tutarını KfW belirler ve Borçluya tebliğ eder.

             f) Mahsup. Ön ödemelerin mahsup edilmesi konusunda Madde 6.2 (Kullanılmamış kredi tutarları) hükümleri, üzerinde gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra uygulanır.

             6.5 Revize Geri Ödeme Planı. Madde 6.3 (Geri ödemelerin başlamasından sonraki kullanımlar) veya Madde 6.4 (Ön ödeme) hükümlerinin uygulanması halinde, KfW işbu Anlaşmanın ayrılmaz parçası olarak ve o zamana kadar geçerli olan geri ödeme planlarının yerini almak üzere, revize geri ödeme planını Borçlu'ya gönderir.

             7. Genel Olarak Hesaplamalar ve Ödemeler

             7.1 Hesaplama. Faiz, taahhüt ücreti, Madde 7.5 uyarınca temerrüt faizi, Madde 7.6 uyarınca vadesi geçmiş tutarlar için götürü tazminat tutarı ve Madde 6.4 e) uyarınca ön ödeme tazminatı yılda 360 gün ve ayda 30 gün esasına göre hesaplanır.

             7.2 Vade tarihi. İşbu Anlaşma ile ilgili olarak yapılacak bir ödemenin vadesi Banka İş Günü olmayan bir güne rastlarsa, Borçlu bu ödemeyi o tarihi takip eden Banka İş Gününde yapar. Eğer takip eden Banka İş Günü bir sonraki takvim ayı içerisinde kalırsa, o zaman bu ödeme vade tarihinden önceki Banka İş Gününde yapılır.

             7.3 Hesap numarası, hesaba geçiş zamanı. Borçlu'nun işbu Anlaşma ile ilgili ödeme yükümlükleri;  tekabül  eden  tutarlar,   herhangi  bir  kesinti  yapılmaksızın  Avro cinsinden ve KfW'nin serbest tasarrufunda olmak ve saat 10:00'dan geç olmamak üzere, KfW'nin KfW,  Frankfurt am Main (banka sort kodu 500 204 00, BIC KFWIDEFF, ek referans "Ref. YYYYMMDD") nezdinde bulunan 3100121843 no'lu hesabına veya KfW tarafından  bildirilen  herhangi  başka hesaba geçirilmesi halinde ve o zaman ifa edilmiş sayılır.

             7.4 Borçlunun karşı talebi. Bir tespit kararı (rechtskräftig festgestellt) ile tanınmadıkça veya KfW tarafından itiraz edilmeyen bir hak olmadıkça, işbu Anlaşma kapsamında Borçlunun herhangi bir ödeme yükümlülüğü ile ilgili olarak herhangi bir alıkoyma veya mahsup veya benzeri bir hakkı öne sürmeye yetkisi yoktur.

             7.5 Temerrüt faizi. Eğer herhangi bir geri ödeme taksidi veya Madde 6.4 (Ön ödeme) uyarınca ön ödeme tutarı vadesinde KfW'nin tasarrufuna amade kılınmamış ise, KfW, herhangi bir hatırlatma gereği olmaksızın, vade tarihinde başlayan ve KfW'nin Madde 7.3'te belirtilen hesabına ilgili ödemenin yatırıldığı tarihte sona eren süre için, Temel Faiz Oranı artı yıllık % 3 oranında temerrüt faizi tahakkuk ettirebilir. Bu oran asgari olarak Madde 5.1 (Faiz) uyarınca belirlenen faiz oranına eşit olur. "Temel Faiz Oranı" Alman Merkez Bankası (Deutsche Bundesbank) tarafından ilan olunan ve ilgili gün geçerli olan faiz oranıdır. Bu şekilde belirlenen temerrüt faizi KfW'nin ilk talebi üzerine derhal ödenir.

             7.6 Götürü tazminat. Vadesi geçmiş tutarlar için, (Madde 7.5 (Temerrüt Faizi)) uyarınca geri ödeme taksitleri ve Madde 7.5'te (Temerrüt Faizi) sözü edilen ön ödemeler haricinde); KfW, herhangi bir hatırlatma gereği olmaksızın, vade tarihinde başlayan ve vadesi geçmiş böyle ödemenin fiilen yapıldığı tarihte sona eren süre için, vade tarihinde geçerli olan Temel Faiz Oranı'nın üzerine yıllık % 3 oranında ilave ile hesaplanan götürü tazminat talep edebilir. Böyle bir götürü tazminat tutarı KfW'nin ilk talebi üzerine derhal ödenir.

             7.7 Mahsup. İşbu Anlaşma kapsamında veya Borçlunun onayı ile, ki bu onayın verilmesinden makul olmayan nedenlerle kaçınılmayacaktır, KfW ile Borçlu arasında yapılmış olan diğer Anlaşmalar kapsamında, KfW, kendisine ödenmiş bir tutarı kendisine borçlu olunan başka bir tutara saymak hakkını haizdir.

             8. Federal Almanya Cumhuriyeti Garantisi

             KfW, Krediden yapılacak ilk kullanımdan, işbu Anlaşma kapsamındaki alacaklarının Federal Almanya Cumhuriyeti tarafından garanti edilmesini sağlar.

             9. Olumsuz Rehin ve Eşit Muamele

             9.1 Proje aktifleri. Borçlu, önceden KfW'nin rızası alınmaksızın Kredi tutarının tamamı geri ödenmedikçe, Proje Yürütücü Kuruluşun proje aktiflerini rehin vermemesi, ipotek etmemesi, başka şekilde bağlamaması veya satmaması hususlarını temin eder.

             9.2 Eşit muamele. Borçlu, yasaların izin verdiği ölçüde işbu Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini, daha az öncelikli olmayan ve teminatsız diğer mevcut ve gelecekteki ödeme yükümlülükleri ile eşit muamele çerçevesinde ifa etmeyi taahhüt eder.

             10. Maliyetler ve Harçlar

             10.1 İndirim veya stopaj yapılmaması. Borçlu, işbu Anlaşma kapsamındaki tüm ödemeleri, (Almanya'daki stopaj vergileri ile faiz ödemesi alındığı zaman uygulanan vergiler hariç olmak üzere), vergi, diğer kamu harçları, veya diğer maliyetler için herhangi bir indirim uygulamaksızın yapar. Borçlunun, kanun veya diğer nedenlerle ödemelere indirim veya stopaj uygulamakla yükümlü olduğu hallerde, Borçlu tarafından yapılacak ödeme tutarları, KfW'nin vergi ve harçlar için indirim yapıldıktan sonra işbu Anlaşma hükümleri uyarınca borçlu olunan tutarın tamamını almasını sağlamak üzere gereken tutarlarda yükseltilir.

             10.2 Maliyetler. Kredinin kullanımından kaynaklanan tüm maliyet ve masrafların, özellikle döviz havale ve transfer maliyetlerinin, (dönüştürme fiyatı dahil olmak üzere) yanısıra işbu Anlaşma ve Anlaşma ile ilgili tüm diğer belgelerin ve Anlaşmadan kaynaklanan hakların muhafaza ve icra edilmesi için katlanılan tüm maliyet ve masrafları Borçlu karşılar.

             10.3 Vergiler ve diğer harçlar. Borçlu, işbu Anlaşmanın imzalanması ve uygulanması ile ilgili olarak Federal Almanya Cumhuriyeti dışında tahakkuk eden tüm vergi ve resmi harçları karşılar. Eğer, KfW bu türden vergi ve harçları öder ise, Borçlu, bu tutarları KfW'nin talebi üzerine KfW'nin Madde 7.3'te belirtilen hesabına gecikmeksizin aktarır.

             11. Özel Yükümlülükler

             11.1 Proje uygulama ve özel bilgi.

             a) Borçlu, Proje Yürütücü Kuruluşun aşağıdaki hususları ifasını sağlar:

             aa) Projenin hazırlanması, uygulanması, işletilmesi, ve bakımı işlerinin finansal ve teknik uygulamalarla uygunluğunun sağlanması ve Proje Yürütücü Kuruluş ve KfW arasında mutabık kalınan proje tasarımına uygun şekilde yapılması;

             bb) İnşaatın hazırlık ve kontrol işleri ile Projenin uygulama işlerinin bağımsız, gerekli niteliği haiz danışmanlara ("Uygulama Danışmanı'na) devredilmesi;

             cc) Krediden finanse edilecek mal ve hizmetlerin tedariki için, önceden tamamlanacak uluslararası rekabetçi ihale sürecine dayanarak gerekli sözleşmelerin yapılması;

             dd) muhasebe defterlerinin ve kayıtlarının tutulması veya üçüncü bir tarafın bu iş için görevlendirilmesi ve böylece Proje için gerekli mal ve hizmetlerin tüm maliyetlerinin net bir şekilde gösterilmesi ve işbu Krediden finanse edilen mal ve hizmetlerin açıkça belirlenmesi;

             ee) KfW temsilcilerine, herhangi bir zamanda, bu muhasebe defter ve kayıtlarını ve Projenin uygulanması veya işletilmesi ile ilgili herhangi diğer belgeleri incelemek ve Proje mahallini ve ilgili tüm tesisleri ziyaret imkânı sağlanması;

             ff) KfW talebi üzerine, Proje ve ilerleyişi hakkında her türlü bilgi ve kaydın KfW'ye sağlanması.

             b) Borçlu aşağıda belirtilen hususların gereğini kendisi yerine getirir ve Proje Yürütücü Kuruluşun da yerine getirmesini sağlar:

             aa) Proje için tam finansman sağlanması ve işbu Krediden ödenmeyen maliyetlerin karşılandığına dair kanıtın KfW tarafına sağlanması;

             bb) İşbu Krediden finanse edilen mal ve hizmetler için ihale yapılmasından sonra Borçlu veya Proje Yürütücü Kuruluşa OECD veya üyelerinden "Bağsız ODA Kredileri Şeffaflık Anlaşması" kapsamında gelen herhangi sorunun kendi rızası ile ve derhal KfW'ye iletilmesi ve böyle sorulara verilecek yanıtın KfW ile koordine edilmesi ve

             cc) Projenin uygulanmasını, işletimini veya amacını ortadan kaldıracak veya ciddi şekilde tehlikeye atabilecek herhangi durumun kendi rızası ile ve derhal KfW tarafına bildirilmesi.

             11.2 Ayrı Anlaşma. Proje Yürütücü Kuruluş ve KfW Madde 11.1 a)'nın detaylarını Ayrı Anlaşma ile belirlerler.

             11.3 Uyum. Borçlu, hem kendisi hem Proje Yürütücü Kuruluş bakımından, Projenin hazırlanması ve uygulanması, finanse edilecek mal ve hizmetlerin tedariki için gerekli ihalenin yapılması, ve krediden kullanım talebi yapılması konularında görevlendirilen kişilerin, bu görevleri ile ilgili olarak yasa dışı ödeme veya diğer avantaj vaadinde bulunmamalarını veya herhangi talep, teberru, kabul veya vaatte bulunmamalarını sağlar.

             11.4 Borçlunun Proje Yürütücü Kuruluşa Sağlayacağı Yardım. Borçlu, Projenin uygulanması ve Proje Yürütücü Kuruluşun işbu Anlaşma ve Ayrı Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini ifa etmesinde Proje Yürütücü Kuruluşa mühendislik ve mali uygulamalarla uyumlu ilkeler çerçevesinde yardım sağlar, ve, özellikle, Projenin uygulaması için gerekli her tür izni Proje Yürütücü Kuruluşa temin eder.

             11.5 Mal nakliyatı. Hükümet Anlaşmasında yer alan ve Borçlunun malumu olan hükümler, Krediden finanse edilecek malların nakliyatı bakımından geçerlidir.

             12. Fesih Nedenleri

             12.1 Aşağıda belirtilen durumlarda KfW Krediyi kısmen veya tamamen feshedebilir

             a) Borçlunun   KfW'ye   olan   ödeme   yükümlülüklerini   vadesinde   yerine getirmemesi,

             b) işbu  Anlaşma  ve  bu  Anlaşma  ile  ilgili  Ayrı  Anlaşma  kapsamında yükümlülüklerin ihlal edilmesi, veya

             c) işbu Anlaşmanın veya Madde 14.8 hükümleri veya herhangi bir kısmının Borçluyu  bağlayıcı  olmaktan veya  Borçluya  karşı  yaptırım  konusu olmaktan çıkması.

             12.2 Hukuki sonuçlar. Eğer Madde 12.1'de tanımlanmış olan durumlardan herhangi birisi hasıl olmuş ve, en az 30 gün olmak üzere KfW tarafından belirlenen bir süre içerisinde çözüme kavuşturulmamış ise, KfW işbu Anlaşmayı veya kısımlarını aşağıdaki sonuçları verecek şekilde feshedebilir:

             a) KfW'nin işbu Anlaşma kapsamındaki yükümlülükleri sona erer, ve

             b) KfW borçlu olunan kredi tutarının, tahakkuk etmiş olan faiz ve işbu Anlaşma altında borçlu olunan tüm diğer tutarlar ile birlikte tamamen veya kısmen geri ödenmesini talep edebilir, ve, bu durumda, Madde 7.5 (Temerrüt faizi) ve 7.6 (Götürü tazminat) hükümleri üzerinde gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra muaccel tutarlara uygulanır.

             12.3 Zarar tazminatı. İşbu Anlaşmanın tamamen veya kısmen feshi halinde, Borçlu, Madde 6.4 e) uyarınca ön ödeme tazminatı öder.

             13. Temsil ve Bildirim

             13.1 Borçlunun temsili. Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanı ile, Bakan tarafından belirlenen ve KfW'ye bildirilen ve Bakan tarafından tasdik olunmuş imza sirküleri ile yetkilendirilmiş kişiler, işbu Anlaşmanın yürütülmesinde Borçluyu temsil eder. Bu kapsamda Borçlunun yetkilendirilen temsilcisi tarafından açıkça ifade edilen bir iptal KfW tarafından alınana dek, temsil yetkisi sona ermez.

             13.2 Adresler. İşbu Anlaşma ile ilgili bildirim veya beyanatın yazılı olması zorunludur. Bunlar orijinal kopya halinde veya -kullanım talepleri haricinde- faks yolu ile gönderilir. İşbu Anlaşma ile ilgili yapılan her türden bildirim veya beyanat aşağıda belirtilen adreslere gönde-rilir:

             KfW için:                                               KfW

                                                                           Postfach 11 11 41

                                                                           60046 Frankfurt am Main

                                                                           Almanya

                                                                           Faks:+49 69 7431-3490

             Borçlu için:                                            Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık

                                                                           Hazine Müsteşarlığı

                                                                           Inonu Bulvari 06510 Emek

                                                                           Ankara, Turkey

                                                                           Faks:+90 312 212 8550

             13.3 Bildirim. Faks gönderisi durumunda, işbu Anlaşma uyarınca taraflardan birinin diğerine göndereceği herhangi ileti veya belge, ilgili tarafın yukarıda belirtilen faks numarasına gönderilir (eğer ilgili taraf on beş gün öncesinden yazılı tebliğ yolu ile başka bir faks numarası belirlemiş değil ise) ve iletim tamamlandığında alınmış sayılır; ayrıca gönderen taraf, bu faks iletisi veya belgenin orijinal kopyasını diğer tarafa yukarıda imzası yanında belirtilen adrese gönderir. Bir ileti veya belgenin orijinali, yukarıda söz konusu edilen adrese bırakıldığı zaman itibarı ile, veya duruma göre, üzerinde aynı adres yazılı bulunan zarf içerisinde ön ödemeli gönderi şeklinde postaya verildiği tarihten itibaren on beş gün sonra, teslim edilmiş sayılır.

             14. Genel Hükümler

             14.1 Banka İş Günü. İşbu Anlaşmada Banka İş Günü ifadesi kullanılan yerde, bu ifade, Cumartesi veya Pazar haricinde ve Frankfurt am Main kenti veya Ankara'da ticari bankaların genel olarak iş için açık olduğu bir gün anlamına gelir.

             14.2 İcra Mahalli. İşbu Anlaşma altında tüm yükümlülüklerin icra mahalli Frankfurt am Main kentidir.

             14.3 Kısmi geçerlilik ve boşluk. Eğer, işbu Anlaşmanın herhangi bir hükmü geçersiz ise veya geçersiz hale gelirse veya işbu Anlaşmanın herhangi bir hükmünde bir boşluk var ise, bu durum buradaki diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez. İşbu Anlaşmanın tarafları, herhangi geçersiz hükmü, bu geçersiz hükmün amaç ve ruhuna mümkün olan derecede yakın ve yasal bakımdan geçerli başka bir hüküm ile değiştirirler. Taraflar, Anlaşma hükümlerinde bulunan herhangi boşluğu işbu Anlaşmanın amaç ve ruhuna mümkün olan derecede yakın ve yasal bakımdan geçerli bir hüküm ile kapatırlar.

             14.4 Yazılı şekil. İşbu Anlaşma bakımından değişiklik veya ekler sadece yazılı şekilde olmak kaydı ile geçerlidir. İşbu yazılı şekil koşulundan herhangi feragatin taraflarca yazılı şekilde beyan edilmesi zorunludur.

             14.5 Temlik. Borçlu işbu Anlaşmadan kaynaklanan herhangi bir alacağı devretmez, rehin veya ipotek etmez.

             14.6 Geçerli Yasalar. İşbu Anlaşma Alman kanunlarına tabidir.

             14.7 Mürur-u zaman: KfW'nin işbu Anlaşma kapsamındaki tüm alacakları, böyle bir alacağın hasıl olduğu ve KfW'nin bu alacağı oluşturan koşulların farkına vardığı veya ağır ihmal haricinde farkına varması gereken yılın sonundan itibaren sayılmak üzere, beş yıl sonra geçersiz olur.

             14.8 Tahkim. Mevcut Anlaşmadan kaynaklanan veya mevcut Anlaşma ile ilgili olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar bir tahkim heyeti tarafından münhasıran ve kesin olarak hükme bağlanır. Bu bakımdan, aşağıda belirtilen hususlar geçerlidir:

             a) Tahkim heyeti, ICC Uluslararası Ticaret Odasının yürürlükteki tahkim kurallarına göre atanacak ve görev yapacak olan bir veya üç hakemden ibaret şekilde teşkil edilir.

             b) Tahkim muamelesi Frankfurt am Main kentinde yapılır. Yargılama İngilizce dilinde yapılır.

             14.9 Bilginin iletilmesi. KfW, işbu Anlaşmanın yapılması ve yürütülmesine dair bilgiyi Federal Almanya Cumhuriyetine açıklamak hakkını haizdir. KfW ve Federal Almanya Cumhuriyeti, Krediden finanse edilecek mal ve hizmetler için yapılan ihaleler hakkında bilgi dahil olmak üzere, işbu Kredi ve Projeye dair bilgiyi, özellikle borç servisinin muhtelif yönleri hakkında istatistik veri toplama faaliyeti ile, ve/veya Kredi ile finanse edilecek mal ve hizmetler için yapılan ihaleler ile ilgili veri toplama ve yayınlama faaliyeti ile iştigal eden uluslararası organizasyonlara aktarma hakkını haizdirler. Yukarıda belirtilen uluslararası organizasyonlara bilgi gönderme hakkı, aynı zamanda böyle bilginin anılan türden organizasyonların üyelerine doğrudan doğruya aktarma hakkını da içerir.

             İşbu Anlaşma İngilizce dilinde ve, her biri bir Taraf için olmak üzere 2 orijinal kopya ve Proje Yürütücü Kuruluş için bir suret halinde imzalanmıştır;.

14 Ağustos 2008

 

             KfW                                                            Hazine Müsteşarlığı tarafından temsil edilen

                                                                                                   Türkiye Cumhuriyeti

 

Bu andlaşmanın İngilizce dilindeki metni 22/10/2008 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.