22 Ekim 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27032

TEBLİĞ

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan:

BAKANLIKLARARASI HAC VE UMRE KURULU KARARI DOĞRULTUSUNDA

HAC DÖNEMİNDE SUUDİ ARABİSTAN’DA ÇALIŞACAK

GEÇİCİ İŞÇİLER İLE İLGİLİ TEBLİĞ

 

             2008 yılı hac mevsiminde çeşitli alanlarda çalıştırılmak üzere Suudi Arabistan’a götürülecek olan vasıflı, vasıfsız işçiler ve bu işçileri götürecek firmalarda aranacak şartlar ile bu konuda ilgili kuruluşlar ve firmalarca yapılacak diğer iş ve işlemler aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

             MADDE 1 – (1) 2008 yılı hac mevsiminde geçici işçi vizesi alarak Suudi Arabistan’a gidecek vasıflı ve vasıfsız işçilerin çıkışları kara ve hava yolundan yapılacaktır.

             MADDE 2 – (1) Hac mevsiminde geçici işçi olarak Suudi Arabistan’a gideceklerde;

             a) 22-55 yaş sınırı dahilinde olması,

             b) Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışıyor olmaması,

             c) Vasıflı olarak gidecek işçilerden mesleklerine ilişkin meslek odalarından alınmış meslek belgesi,

             aranacaktır. 

             MADDE 3 – (1) Hac mevsimi süresince Suudi Arabistan’a bu kişileri götürecek firmalar, Türkiye İş Kurumu’nca aranan şartları yerine getirmek kaydıyla:

             a) Götürülecek işçi başına, Türkiye İş Kurumu’nca belirlenecek şartlar çerçevesinde işçi ücreti karşılığı olmamak kaydıyla, Kuruma 250.-(ikiyüzelli) USD nakit veya limit içi kat’i ve süresiz dövize endeksli teminat mektubu vereceklerdir.

             b) Firmalar, bu kişilere sağlık koşullarına uygun iaşe ve ibate sağlamak ve ücretlerini zamanında eksiksiz ödemekle yükümlüdür. Bu hizmetler konusunda vaki olacak herhangi bir şikayet, tespit ve buna ilişkin teftiş raporları, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nca değerlendirildikten sonra verilecek karara göre, firmalarca yatırılan teminat; Türkiye İş Kurumu tarafından ya iade edilir ya da Yeni Türk Lirası’na çevrilerek gelir kaydedilir.

             Firmalar ayrıca;

             c) Vergi dairelerinden vergi borçları olmadığına dair alacakları belgeyi ibraz edeceklerdir.

             ç) Götürülecek işçilere hac mevsimi süresince geçerli olmak üzere 10.000.- (onbin) YTL. tutarında ferdi veya toplu kaza ve ölüm sigortası yaptıracaklardır.

             d) Hava yolu ile gidecek her işçi adına düzenlenmiş kati rezervasyonlu gidiş-dönüş NONREF uçak bileti, karayolu ile gidecek işçiler için gidiş-dönüş taşıma sözleşmesi ibraz edeceklerdir.

             e) Geçici işçilerin Cidde-Mekke-Meşair ile Meşair-Mekke-Medine arası intikallerini temin edecekler veya intikal ücretlerini karşılayacaklardır.

             f) Götürülen işçilerin adı, soyadı, T.C. kimlik numaraları ile meslekleri, ayrıca   Suudi Arabistan’da ikamet edecekleri binaların ad, adres ve yöneticilerin telefonları, Türkiye çıkışlarından bir hafta önce Türkiye İş Kurumu tarafından  Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Başkanlığına liste veya CD ortamında teslim edilecektir.

             g) Götürecekleri işçilere, Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığınca zorunlu tutulan Mencevax ACW135Y Menenjit aşısını yaptıracaklardır.

             (2) Türkiye’de bulunmayan söz konusu aşının ithalinin Sağlık Bakanlığının izni ile tek bir firma tarafından yapılması, Ülkemizden hacca gidecek vatandaşlarımıza uygulanacak aşının ithalinin de Diyanet İşleri Başkanlığınca bu firmaya yaptırılması ve ücretlerinin de hacca gidecek vatandaşlarımızdan alınacak meblağlarla karşılanması sebebiyle, götürülecek işçilere uygulanacak olan bahse konu aşının, Diyanet İşleri Başkanlığından karşılanmasına karar verilmesi halinde bunların ücreti; işçi listelerinin Türkiye İş Kurumuna tasdik ettirilmesinden sonra ilgili firma tarafından Türkiye Diyanet Vakfı Hac ve Umre Hesabına yatırılacaktır.

             MADDE 4 – (1) Suudi Arabistan’a geçici işçi götürmek isteyen firmalardan, hakkında idari soruşturma veya denetçilerce tespit edilmiş herhangi bir olumsuzluk, yahut adli takibat bulunanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

             MADDE 5 – (1) Türkiye İş Kurumu’nca pasaportlara işçi işlemi yapılması sırasında işçilerden;

             a) Aşçı ve kasaplarda portör muayenelerini yaptırdıklarına dair belge,

             b) ACW135Y Menenjit aşısı yaptırdığına dair belge,

             istenecektir.

             MADDE 6 – (1) İşçi işlem belgeleri tamam olanların pasaportlarına Türkiye İş Kurumu tarafından “2008 yılı hac mevsiminde geçici işçidir” kaşesi basılacaktır.

             MADDE 7 – (1) Firma; istediği takdirde, bu kapsamda götürülecek her 50 kişi için bir idareci personel veya tercüman götürebilecek ve bu personel için 2’nci maddenin (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlar aranmayacaktır.

             MADDE 8 – (1) 2008 yılı hac mevsiminde ülkemizden bu esaslar dahilinde Suudi Arabistan’a gidecek olanlardan, havaalanları veya karayolu hudut kapılarından çıkışta; Türkiye İş Kurumu tarafından pasaportlarında basılan “2008 yılı hac mevsiminde geçici işçidir” kaşesi aranacaktır.

             MADDE 9 – (1) Türkiye İş Kurumu tarafından, işçi ve işveren arasında imzalanan “İş Sözleşmesi” hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğinin yerinde tespit edilmesi için Suudi Arabistan’da yeterli sayıda personel görevlendirilecektir. Bu personelin vizelerinin alınması, ücretlerinin karşılanması ve Suudi Arabistan’daki ikametlerinin sağlanması anılan Kuruma ait olacaktır.

             (2) Söz konusu personel hac mevsimi sonunda işçi götüren firmaların yatırmış oldukları teminatların kaldırılmasına esas teşkil edecek raporu, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nda değerlendirilmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’na sunacaklardır.

             MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Suudi Arabistan’a en fazla 6.000 (altıbin) kişinin çıkışına izin verilecektir. Bu sayının 2.000 (ikibin)’i çeşitli alanlarda çalıştırılacak vasıfsız işçiler için kullanılacaktır.

             MADDE 11 – (1) Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Kararlarına muhalefet eden kişiler hakkında, Kabahatler Kanunu’nun 32 nci maddesi uyarınca işlem tesis edilecektir.

             MADDE 12 – (1) Hac mevsiminde Cidde Hava Limanı yer hizmetlerinde çalıştırılacak olan Türk Hava Yolları (THY) personeli ile çalıştırılmak üzere Suudi Arabistan’a boş olarak götürülecek otobüslerin şoförleri ve bu otobüslerin bakım ve onarımını yapmak üzere her 100 otobüs için görevlendirilecek en fazla beş teknik eleman bu Tebliğ kapsamı dışında tutulacaktır.

             Tebliğ olunur.