22 Ekim 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27032

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Ka­rar Sa­yı­sı : 2008/14186

             7 Haziran 2005 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 2/7/2008 tarihli ve 5780 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Komitesi Arasında Nükleer Düzenleme Konularında Teknik İşbirliği ve Bilgi Değişimi Mutabakat Zaptı"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 11/9/2008 tarihli ve HUMŞ-885 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 22/9/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUM­HUR­BAŞ­KA­NI

Re­cep Tay­yip ER­DO­ĞAN

           Baş­ba­kan

           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                  N. EKREN                             M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Dev­let Bak. ve Başb. Yrd.          Dev­let Bak. ve Başb. Yrd.                Dev­let Ba­ka­nı

  M. BAŞESGİOĞLU                           K. TÜZMEN                            N. ÇUBUKÇU                      K. UNAKITAN

        Dev­let Ba­ka­nı                                Dev­let Ba­ka­nı                             Dev­let Ba­ka­nı                       Dev­let Ba­ka­nı V.

  M. S. YAZICIOĞLU                          M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                         B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                   İçişleri Bakanı

          H. YAZICI                                K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                             F. N. ÖZAK

    Dışişleri Bakanı V.                            Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                             M. M. EKER                             F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                          M. H. GÜLER                              E. GÜNAY                            V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı         Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU İLE UKRAYNA DEVLET NÜKLEER DÜZENLEME KOMİTESİ ARASINDA NÜKLEER DÜZENLEME  KONULARINDA TEKNİK İŞBİRLİĞİ VE BİLGİ

DEĞİŞİMİ MUTABAKAT ZAPTI

 

             Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Komitesi, bundan sonra "Taraflar" olarak anılacaktır,

             İki ülke arasındaki dostane ilişkileri geliştirme kararlılıklarını BEYAN EDEREK;

             Nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasında güvenliğe en üst önceliği VEREREK;

             Nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımının güvenlik düzenlemeleri konusundaki işbirliğinin uygulamaya geçirilmesi için uygun koşulları hazırlamayı ARZULAYARAK;

             Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) üyesi olduğunu KAYDEDEREK;

             UAEA'nın hedeflerini desteklediklerini TEYİT EDEREK;

             Her iki ülkenin taraf olduğu Nükleer Güvenlik Sözleşmesi'nin (1996) önemini KABUL EDEREK;

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar Kurulu arasındaki 23 Kasım 2000 tarihli Nükleer Kazaların Erken Bildirimi ve Nükleer Tesislere İlişkin Bilgi Değişimi Anlaşması'nı HATIRLATARAK;

             Türkiye Cumhuriyeti ve Ukrayna ulusal yasalarını GÖZÖNÜNDE BULUNDURARAK;

             aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır.

 

MADDE 1

             Taraflar aşağıdaki alanlarda ikili işbirliği yürütebilir:

             - nükleer enerji kullanımında düzenleyici kontrol;

             - acil durum hazırlığı ve acil durum müdahalesi;

             - nükleer tesislerin lisanslanması ve denetimine ilişkin konularda güvenlik araştırmaları;

             - nükleer tesislerin güvenliği ve emniyeti;

             - radyoaktif kaynakların güvenliği ve emniyeti;

             - nükleer maddelerin taşınmasının düzenlenmesi ve güvenlik analizinin yapılması;

             - radyoaktif madde taşınması güvenliği;

             - radyoaktif atık güvenliği;

             - güvenlik gereklerinin geliştirilmesi, uygulanması ve gözden geçirilmesi;

             - nükleer düzenleme kontroluna tabi tesis ve faaliyetlerin yetkilendirilmesi;

             - nükleer madde ve nükleer tesislerin fiziksel korunması ve nükleer ve radyoaktif maddelerin yasadışı eldeğiştirmesinin önlenmesi;

             - nükleer maddelerin sayım ve kontrolü;

             - radyasyondan korunma;

             - nükleer tesislerdeki güvenlik açısından önemli ekipmanın kalite kontrolü;

             - düzenleyici otoriteler için bilimsel ve teknik destek sağlayacak enstitülerin çatısının kurulması ve geliştirilmesi;

             - düzenleyici otoritelerin personelinin eğitimi ve yeniden eğitimi;

             veya Taraflar arasındaki karşılıklı anlaşmayla kabul edilen diğer alanlar.

 

MADDE 2

             Bu Mutabakat Zaptı'nın 1. Maddesinde tanımlanan işbirliği şu şekilde yürütülebilir:

             - bilgi, bilgi bankası, bilgisayar programları, v.s değişimi;

             - danışma ve uzman toplantılarının düzenlenmesi;

             - deneyimin ve uzmanların değişimi;

             - danışmanlık ve diğer hizmetlerin tedariki;

             - çalıştay, sempozyum ve konferansların organizasyonu;

             - eğitim programlarının organizasyonu;

             - güvenlik konularında ortak araştırma projelerinin yürütülmesi;

             veya Taraflar arasındaki karşılıklı anlaşmayla kabul edilen diğer yöntemler.

 

MADDE 3

             Taraflar bu Mutabakat Zaptı'nda tanımlanan işbirliğinin yürütülmesi için, kendi ulusal mevzuatına uyacak şekilde, gerekli kolaylığı göstereceklerdir. Her iki Tarafın nükleer enerjinin barışçıl kullanımı alanında diğer anlaşmaları akdetme hakkına halel getirmeksizin, bu Mutabakat Zaptı'ndaki hiçbir şey her iki Tarafın nükleer enerjinin barışçıl kullanımına dair diğer uluslararası anlaşmalara katılımından doğan hak ve yükümlülüklerini etkiliyor olarak yorumlanamaz.

             Taraflar, bu Mutabakat Zaptı uyarınca, konu ile ilgili herhangi bir açık bilgiyi birbirlerine karşılıksız olarak sağlayabilirler.

             Bu Mutabakat Zaptı uyarınca, bilgi "gizli" olarak sağlanmadıkça, Taraflar diğer Taraftan aldığı bilgiyi bu Taraftan izin almaya gerek duymadan kullanabilir ve serbestçe yayabilirler.

             Taraflar, bu Mutabakat Zaptı uyarınca karşı tarafa sağladıkları herhangi bir gizli bilginin gizlilik durumunu bilginin önyüzünde kalın puntolarla açıkça belirtir ve bilginin kullanım ve yayılmasını kısıtlayabilir.

             Taraflar, bu Mutabakat Zaptı uyarınca diğer Taraftan edindiği gizli bilgiyi, bilgiyi temin eden Tarafın yazılı ön izni olmaksızın üçüncü taraflara yaymayacak ve iletmeyeceklerdir.

             Bu Mutabakat Zaptı uyarınca kendilerine sağlanan bilgiyi kullanan Taraflar, bu bilginin kullanımdan doğan bütün riskleri kabullenecek ve bu kullanımdan dolayı olabilecek hasar veya zararlardan diğer Tarafı sorumlu tutmayacaktır.

 

MADDE 4

             Madde 2'de tanımlanan işbirliğinin uygulanmasına ilişkin koşullar, özellikle finansal prosedür, biçim, program ve içeriği tanımlayan özel protokollerle herbir durum için ayrı ayrı belirtilmiş olacaktır. Bu protokoller, bu Mutabakat Zaptı'nın hükümlerine uygun olacaktır.

             Taraflar bu protokollerin gereksiz herhangi bir sorun yaşanmadan eksiksiz yürütülmesini garanti etmek için gerekli tüm idari, mali ve gümrük tedbirlerini alacaklardır.

             Protokolde aksi belirtilmedikçe, Taraflar arasında değişilen tüm uzmanların ve diğer elemanların masrafları gönderen Taraf tarafından karşılanacaktır.

 

MADDE 5

             Mutabakat Zaptı'nın yorumlanması ve uygulanmasına ilişkin olarak Taraflar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar, Taraflar arasında yapılacak karşılıklı danışma, ve görüşmelerle çözümlenecektir.

 

MADDE 6

             Bu Mutabakat Zaptı 5 yıl boyunca yürürlükte kalacak ve Tarafların bu Mutabakat Zaptı'nın onayı için ulusal yasalarının gerektirdiği tüm prosedürleri tamamladıklarına dair son yazılı bildirimin yapıldığı tarihte yürürlüğe girecektir.

             Bu Mutabakat Zaptı her iki Tarafın karşılıklı rızası ile herhangi bir zamanda değişti-rilebilir. Bu değişiklikler ek protokoller şeklinde düzenlenecek ve Mutabakat Zaptı'nın ayrılmaz bir parçasını oluşturacaktır. Bu protokoller, bu maddede öngörülen prosedürlere göre yürürlüğe girecektir.

             Taraflardan birisi yürürlülük süresinin bitim tarihinden en az 6 ay önce bu Mutabakat Zaptı'nı sona erdirme niyetini diğer Tarafa yazılı olarak bildirmediği sürece, bu Mutabakat Zaptı beşer yıllık dönemler halinde uzatılmış olacaktır.

             Bu Mutabakat Zaptı Taraflardan birinin diğerine herhangi bir zamanda yazılı bildirimde bulunması ile sonlandırılabilir. Bu Mutabakat Zaptı böyle bir notun diğer Taraf tarafından alınmasından 6 ay sonra sonlandırılmış olacaktır.

             Ankara'da 7 Haziran 2005 tarihinde hepsi eşit derecede geçerli ve birbirinin aynısı olmak üzere Türkçe, Ukraynaca ve İngilizce dillerinde tanzim edilmiştir.

             Metinler arasında tutarsızlık olması halinde, İngilizce metin geçerli olacaktır.

 

 

             Türkiye Atom Enerjisi                            Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme

             Kurumu Adına                                          Komitesi Adına

 

             Okay Çakıroğlu                                       Borys Tarasyuk

             Başkan                                                       Dışişleri Bakanı

 

Bu andlaşmanın İngilizce dilindeki metni 22/10/2008 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.