21 Ekim 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27031

YÖNETMELİK

             İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 23/8/2006 tarihli ve 26268 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “on dört” ibaresi “on iki” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 –  Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “(4) Aynı kadroya müracaat eden adaylar arasında başarı puanlarının eşitliği halinde sırası ile kurumda hizmet süresi fazla ve sicil notu yüksek olana öncelik verilir.”

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

                      Tarihi                                                     Sayısı

23/8/2006

26268