21 Ekim 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27031

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2008/14234

             Ekli “Belirli Pamuk İpliği İthalatında Korunma Önlemi Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 18/9/2008 tarihli ve 35995 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulun'ca 1/10/2008 ta­ri­hin­de ka­rar­laş­tı­rıl­mış­tır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUM­HUR­BAŞ­KA­NI

Re­cep Tay­yip ER­DO­ĞAN

           Baş­ba­kan

           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                  N. EKREN                             M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Dev­let Bak. ve Başb. Yrd.          Dev­let Bak. ve Başb. Yrd.                Dev­let Ba­ka­nı

  M. BAŞESGİOĞLU                           K. TÜZMEN                            N. ÇUBUKÇU                         M. ŞİMŞEK

        Dev­let Ba­ka­nı                                Dev­let Ba­ka­nı                             Dev­let Ba­ka­nı                         Dev­let  Ba­ka­nı

  M. S. YAZICIOĞLU                          M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                       M. V. GÖNÜL

        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                 İçişleri Bakanı V.

          H. YAZICI                                K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                             F. N. ÖZAK

    Dışişleri Bakanı V.                            Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                             M. M. EKER                             F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                          M. H. GÜLER                              E. GÜNAY                            V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı         Çevre ve Orman Bakanı

 

BELİRLİ PAMUK İPLİĞİ İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ

UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

 

             Kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde pamuk ipliği ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

             Korunma önlemi

             MADDE 2 – (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) belirtilen eşyanın ithalat artışının ve ithalatının gerçekleşme koşullarının yerli üretimde neden olduğu ciddi zarar ve ciddi zarar tehdidinin ortadan kaldırılabilmesini teminen, anılan eşyanın ithalatında korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilir.

             (2) Ek mali yükümlülük, ithal edilen eşyadan aşağıda gösterilen oranlarda tahsil edilir.

 

G.T.P.

Ek Mali Yükümlülük Oranları (%)

15/7/2008–14/7/2009

15/7/2009–14/7/2010

15/7/2010–14/7/2011

52.05

(5205.12;

 5205.22;

 5205.32;

5205.42 hariç)

 

%20

 

En yüksek 1,00 ABD

Doları/Net Kg

 

En düşük 0,35 ABD

Doları/Net Kg

 

 

%19

 

En yüksek 0,95 ABD

Doları/Net Kg

 

En düşük 0,33 ABD

Doları/Net Kg

 

%18

 

En yüksek 0,90 ABD

Doları/Net Kg

 

En düşük 0,31 ABD

Doları/Net Kg

5205.12

5205.22

5205.32

5205.42

 

%15

 

En yüksek 1,00 ABD

Doları/Net Kg

 

En düşük 0,35 ABD

Doları/Net Kg

 

 

%14

 

En yüksek 0,95 ABD

Doları/Net Kg

 

En düşük 0,33 ABD

Doları/Net Kg

 

%13

 

En yüksek 0,90 ABD

Doları/Net Kg

 

En düşük 0,31 ABD

Doları/Net Kg

            

             (3) 15/7/2008 tarihli ve 26937 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23/6/2008 tarihli ve 2008/13857 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde ithalatında ek mali yükümlülüğün teminata bağlandığı eşyadan, bu Karar uyarınca ek mali yükümlülüğe tabi olanlara ilişkin teminat tutarının bu Kararın 2 nci maddesi uyarınca hesaplanan ek mali yükümlülük kadar olan kısmı Hazineye irat kaydedilir, kalan kısım ve bu Karar uyarınca ek mali yükümlülüğe tabi olmayan eşyaya ilişkin teminata bağlanan tutar gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilir.

             Tarife kontenjanı

             MADDE 3 – (1) Bu Kararın eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli korunma önlemine tabi eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için, bu Kararın 2 nci maddesinde belirtilen her bir dönem için toplam 12.800.285 kilogramdır. Ancak ilgili dönemde her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için tarife kontenjanı 4.266.762 kilogramı geçemez.

             (2) Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Ek mali yükümlülüğün tahsil edildiği ithalatta ithal lisansı aranmaz.

             (3) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Dış Ticaret Müsteşarlığınca 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

             Ek mali yükümlülüğün tahsili

             MADDE 4 – (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

             Diğer mevzuat

             MADDE 5 – (1) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır. 

             (2) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve esasa müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

             (3) Ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezasına çarptırılır.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 6 – (1) 23/6/2008 tarihli ve 2008/13857 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 7 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 8 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜLKELER LİSTESİ

 

ABD MINOR OUTLYING ADALARI

ERİTRE

KUVEYT

SAİNT.PİERRE VE MİKELON

ABD VİRJİN ADALARI

ETİYOPYA

KUZEY MARİANA ADA.

SAMOA

AFGANİSTAN

FALKLAND ADALARI   

KÜBA               

SAO TOME AND PRINCIPE

AMERİKA SAMOASI

FAS                

LAOS

SENEGAL

ANGOLA

FİJİ               

LESOTHO

SEYŞELLER     

ANGUİLLA           

FİLDİŞİ SAHİLİ     

LİBERYA

SİERRA LEONE

ANTARTİKA

FİLİPİNLER         

LİBYA              

SOLOMON ADALARI

ANTIGUA VE BARBUDA 

FRANSIZ POLİNEZYASI

LÜBNAN

SOMALİ

ARJANTİN

GABON              

MADAGASKAR

SRİ LANKA

ARUBA              

GAMBİYA

MAKAO              

ST.KITTS & NEVİS

AZERBAYCAN         

GANA               

MALAVİ

ST.LUCİA           

BAHAMALAR          

GİNE

MALDİVLER

ST.VİNCENT VE GRENADİNLER

BAHREYN            

GİNE - BİSSAU

MALEZYA

SUDAN

BANGLADEŞ

GRENADA            

MALİ

SURİNAM            

BARBADOS           

GRÖNLAND           

MARŞAL ADALARI

SUUDİ ARABİSTAN

BELİZE              

GUAM

MAURİTİUS          

SVAZİLAND           

BENİN

GUATEMALA

MAYOT

ŞİLİ

BERMUDA            

GUYANA             

MEKSİKA

TACİKİSTAN         

BHUTAN

GÜNEY AFRİKA 

MISIR

TANZANYA

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİK.

GÜNEY FRANSIZ TOPR.

MİKRONEZYA

TAYLAND

BOLİVYA

GÜNEY GEORGIA VE GÜNEY SANDWICH ADA.

MOĞOLİSTAN

TOGO

BOTSVANA

GÜRCİSTAN

MOLDOVA (CUM.)

TOKELAU

BOUVET ADASI

HAİTİ

MONTSERRAT

TONGA

BREZİLYA

HEARD ADA. VE MC DONALD ADA.

MORİTANYA

TRİNİDAD VE TOBAGO 

BRUNEİ DARUSSALAM            

HOLLANDA ANTİLLERİ 

MOZAMBİK

TUNUS

BURKİNA FASO

HONDURAS

NAMİBYA            

TURKS CAICOS ADALARI

BURUNDİ

İNG.HİNT OKY.TOPRAK.

NAURU              

TUVALU

CAPE VERDE

İNGİLİZ VİRJİN ADA.

NEPAL

UGANDA

CAYMAN ADALARI     

IRAK               

NİJER

UKRAYNA            

CEBELİ TARIK       

İRAN               

NİJERYA             

UMMAN              

CEZAYİR            

JAMAİKA            

NİKARAGUA

URUGUAY             

CHRISTMAS ADASI

KAMBOÇYA

NIUE ADASI

ÜRDÜN              

CİBUTİ

KAMERUN            

NORFOLK ADASI

VALLİS VE FUTUNA

COCOS ADALARI

KATAR              

ORTA AFRİKA CUM.

VANUATU

COOK ADALARI

KAZAKİSTAN         

PALAU

VENEZUELA

ÇAD

KENYA              

PANAMA

VİETNAM            

DOĞU TİMOR

KIRGIZİSTAN        

PAPUA YENİ GİNE    

YEMEN

DOMİNİK CUMHURİYETİ

KİRİBATİ

PARAGUAY           

YENİ KALEDONYA     

DOMİNİKA            

KOLOMBİYA

PERU

ZAMBİYA

EKVATOR

KOMOR 

PİTCAİRN           

ZİMBABVE           

EKVATOR GİNESİ                      

KONGO

RUANDA

 

EL SALVADOR

KONGO DEMOKRATİK C.

RUSYA FEDERASYONU  

 

ENDONEZYA     

KOSTA-RİKA

SAİNT.HELENA