21 Ekim 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27031

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2008/14192

             17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen depremler nedeniyle işyerleri yıkılan veya ağır hasar gören hak sahiplerine verilmek üzere Bolu İli, Yaşamkent Mahallesinde inşa edilen ancak çeşitli nedenlerle boş kalan işyerlerinden ekli listede ada, parsel, kat ve işyeri numaraları gösterilenlerin bedelsiz olarak Bolu Belediyesine devredilmesi; Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 3/9/2008 tarihli ve 10947 sayılı ya­zı­sı üze­ri­ne, 15/5/1959 ta­rih­li ve 7269 sa­yı­lı Ka­nu­nun 31 inci mad­de­si­ne gö­re, Ba­kan­lar Ku­ru­lu’nca 22/9/2008 ta­ri­hin­de ka­rar­laş­tı­rıl­mış­tır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUM­HUR­BAŞ­KA­NI

Re­cep Tay­yip ER­DO­ĞAN

           Baş­ba­kan

           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                  N. EKREN                             M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Dev­let Bak. ve Başb. Yrd.          Dev­let Bak. ve Başb. Yrd.                Dev­let Ba­ka­nı

  M. BAŞESGİOĞLU                           K. TÜZMEN                            N. ÇUBUKÇU                      K. UNAKITAN

        Dev­let Ba­ka­nı                                Dev­let Ba­ka­nı                             Dev­let Ba­ka­nı                       Dev­let Ba­ka­nı V.

  M. S. YAZICIOĞLU                          M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                         B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                   İçişleri Bakanı

          H. YAZICI                                K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                             F. N. ÖZAK

    Dışişleri Bakanı V.                            Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                             M. M. EKER                             F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                          M. H. GÜLER                              E. GÜNAY                            V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı         Çevre ve Orman Bakanı

 

22/9/2008 TARİHLİ VE 2008/14192 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

 

Sıra

Numarası

Ada Numarası

Parsel

Numarası

Kat

Numarası

İşyeri Numarası

İmar

Kadastro

Blokta

Tapuda

1

27

833

1

ZEMİN

18

18

2

27

833

1

ZEMİN

20

20

3

27

833

1

ZEMİN

25

25

4

27

833

1

ZEMİN

26

26

5

27-

833

1

ZEMİN

28

28

6

27

833

1

ZEMİN

29

29

7

27

833

1

l. KAT

101

35

8

27

833

1

l. KAT

103

37

9

27

833

1

l. KAT

104

38

10

27

833

1

l. KAT

113

47

11

27

833

1

l. KAT

114

48

12

27

833

1

l. KAT

120

54

13

27

833

1

l. KAT

123

57

14

27

833

1

l. KAT

126

60

15

27

833

1

l. KAT

127

61

16

27

833

1

l. KAT

130

64

17

27

833

1

l. KAT

132

66

18

27

833

1

l. KAT

133

67

19

28

832

1

ZEMİN

6

6

20

28

832

1

ZEMİN

15

15

21

28

832

1

ZEMİN

16

16

22

28

832

1

ZEMİN

17

17

23

28

832

1

l. KAT

101

21

24

28

832

1

l. KAT

102

22

25

28

832

1

l. KAT

105

25

26

28

832

1

l. KAT

107

27

27

28

832

1

l. KAT

108

28

28

28

832

1

l. KAT

109

29

29

28

832

1

l. KAT

110

30

30

28

832

1

l. KAT

112

32

31

28

832

1

l. KAT

113

33

32

28

832

1

l. KAT

114

34

33

28

832

1

l. KAT

116

36

34

28

832

1

l. KAT

117

37

35

28

832

1

l. KAT

118

38