21 Ekim 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27031

YÖNETMELİK

Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’ndan:

İÇ SU ARAÇLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İç Su Araçları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             (1) İç Su Araçları İdare Kurulu; iç su aracının bağlama iskelesi, belediye mücavir alan sınırları içinde ise belediye başkanı, bu sınırlar dışında ise Valinin veya görevlendireceği il özel idaresi temsilcisinin başkanlığında toplanır. Vali veya belediye başkanı; özel idare ve belediyeden iki memur, çevre sağlığı ve fen işleri birimlerinden katılacak mühendis veya teknisyen kadrolarında görev yapan birer teknik personeli, kurul üyesi olarak belirler. Ayrıca, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) sorumluluğunda bulunan depolama tesisleri (baraj rezervuarları, göl, gölet) için, DSİ’den de bir temsilci kurula katılır. Gerek duyulması halinde kurula, en yakın bölge müdürlüğü tarafından görevlendirilecek Gemi Sörvey Kurulu Uzmanı da alınır. Kurul, her yıl Nisan ve Ekim aylarında toplanır. Ancak, gerekli hallerde vali veya belediye başkanının çağrısı üzerine de toplanabilir. Kurulun sekreterya görevi, ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından yürütülür.”

             MADDE 2 –  Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 9 – (1) İç su aracı sahibi olan gerçek veya tüzel kişiler, İç Su Araçları İdare Kuruluna başvuruda bulunup araçlarını kayıt yaptırarak bu Yönetmelikte belirtilen belgeleri almak zorundadır. Liman başkanlığı bulunan iç sularda liman başkanlıklarına müracaat edilir.

             (2) İç Su Araçları İdare Kurulları, Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan iç su aracı kütük kayıt defterini tutar.

             (3) İç su aracı muayene belgesi vermekle görevli İç Su Araçları İdare Kurulu tarafından her yılın Ocak ayının başında bir önceki yılda kayıt yapılan ve muayene belgesi verilen araçlara ait bilgiler, en yakın bölge müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya (ğ) bendi eklenmiştir.

             “e) Gerçek kişi adına kayıt yapılacak ise T.C. Kimlik Numarası”

             “f) Tüzel kişi adına kayıt yapılacak ise şirketle ilgili Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneği”

             “ğ) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce inşa edilen tekneler (b) ve (c) bentlerinden muaftır.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki  şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 15 – (1) İç su araçlarının sahibi veya kanuni temsilcisi, iç su aracı muayene belgesi ve iç su aracı çalışma ruhsatını almak için İç Su Araçları İdare Kuruluna başvurur. Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun durumda olduğu anlaşılan iç su araçları için muayeneyi yapan İç Su Araçları Muayene Komisyonu tarafından aracın şartlara uygun durumda olduğunu belirten bir muayene belgesi düzenlenerek talep sahibine verilir.

             (2) Denize bağlantısı olan iç sular ile liman başkanlığı bulunan iç sularda söz konusu belge için liman başkanlıklarına müracaat edilir.

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             (1) İç su aracı sürücü yeterlik belgesi almak isteyenler, onsekiz yaşını doldurmuş, en az ilkokul veya ilköğretim mezunu olmak kaydıyla iç su aracı muayene belgesi vermekle görevli belediye başkanlığına, bir dilekçe ile birlikte aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekir.

             a) T.C. Kimlik Numarası,

             b) Öğrenim belgesi örneği,

             c) Sağlık raporu,

             ç) 8 adet fotoğraf.

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinde yer alan “sağlık kurulu raporunda” ibaresi “sağlık raporunda” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

                      Tarihi                                                     Sayısı

21/10/2006

26326