18 Ekim 2008 Tarihli ve 27028 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2008/14189   Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Veteriner Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2008/14190   Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2008/14198   Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Kapatılarak Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2008/14200   “2009 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın Kabulü Hakkında Karar

2008/14201   Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2009 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Ulaştırma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

—  Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

SINIR TESPİT KARARI

—  Sınır Tespitine Dair Karar

 

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

—  İzmir İli Urla İlçesi Toloz Limanı İsminin “Emir Çaka Bey” Olarak Değiştirilmesine Dair Karar

 

İDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

—  İdarî Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Motorlu Araçlarda Ön Koruma Sistemlerinin Kullanımı Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (2005/66/AT)

—  Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/74)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/75)

—  Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/14)

—  Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/55)

—  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/56)

—  Araç Dış Lastiklerinin İthalatında Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2008/57)