17 Ekim 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27027

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "b) Merkez, bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise ticaret sicil gazetesinin örneği,"

             "c) Vakıf veya derneklerden tüzük veya ana sözleşmenin bir örneği,"

             "d) Mesul müdürün T.C. Kimlik Numarası,"

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.