17 Ekim 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27027

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             "e) Kurucu vakıf ise, vakıf senedinin ve ticaret sicil gazetesi kaydının; şirket ise, sermaye durumunun ve şirket ortaklarını gösteren ticaret sicili gazetesinin örneği, gerçek kişi ise, T.C. Kimlik Numarası;"

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Ayrıca, diyaliz merkezi personeli merkezin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır. Bu yer büyükşehir ise büyükşehir belediye sınırları, diğer yerlerde belediye sınırlarıdır. Ancak haklı sebeplerin mevcudiyeti ve buna istinaden müdürlüğün uygun görüşü ve kamu personeli için ayrıca valiliğin yazılı onayı ile başka yerde ikamet edilebilir."

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.