17 Ekim 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27027

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS

HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 7/12/2006 tarihli ve 26369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "nüfus cüzdanı örneği" ve "ve ikametgah ilmuhaberi", (f) bendinde yer alan "mesul müdür tarafından onaylanmış nüfus cüzdanı fotokopileri,", (g) bendinde yer alan "ve ikametgâh ilmühaberi" ibareleri yürürlükten kaldırılmış, (e) ve (f) bentlerinin sonuna "T.C. Kimlik Numarası" ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

                        Tarihi                                                     Sayısı

7/12/2006

26369