17 Ekim 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27027

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

AKUPUNKTUR TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

İLE BU TEDAVİNİN UYGULANMASI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 17/9/2002 tarihli ve 24879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile aynı fıkranın (d) bendinde yer alan "noter onaylı" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.