17 Ekim 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27027

TEBLİĞ

Sağlık Bakanlığından:

EKSİMER LASER CERRAHİSİ UYGULANACAK CERRAHİ MÜDAHALE

BİRİMLERİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

                MADDE 1 – 16/3/2002 tarih ve 24697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eksimer LaserCerrahisi Uygulanacak Cerrahi Müdahale Birimleri Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                “b) Eksimer laser cerrahisi uygulanacak cerrahi müdahale biriminden sorumlu olacak uzman hekimin uzmanlık belgesinin bir örneği ve iki adet vesikalık fotoğrafı,”

                MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.