17 Ekim 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27027

YÖNETMELİK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde çalışan memur ve sözleşmeli personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı ile temsilciliklerinde çalışan memur ve sözleşmeli personeli kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Disiplin ve üst disiplin amirleri

             MADDE 4 – (1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde görevli personelin disiplin ve üst disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

             Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

             MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

 

Ek–1

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

 

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

Genel Müdür

Bakan

-

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

-

Genel Müdüre bağlı personel

Genel Müdür

-

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

 

 

1. Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

-

Avukat, Uzman ve diğer personel

1. Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

DAİRE BAŞKANLIKLARI

 

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Genel Müdür

-

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında görevli personel

Daire Başkanı

Genel Müdür

Ana Hizmet Birimi Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Ana Hizmet Birimlerinde görevli Müdür, Havacılık Uzmanı, Havacılık Uzman Yardımcısı, Tabip

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Ana Hizmet Birimlerinde görevli Ayniyat Saymanı, Mühendis ve Diğer Personel

Müdür

Daire Başkanı

YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ

 

 

Yardımcı hizmet birim müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Yardımcı hizmet birim personeli

Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

TEMSİLCİLİKLER

 

-

Temsilci

Müdür

Daire Başkanı

Temsilcilik personeli

Temsilci

Müdür