17 Ekim 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27027

YÖNETMELİK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde çalışan memur ve sözleşmeli personelin birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirlerini düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı ile temsilciliklerinde çalışan memur ve sözleşmeli personeli kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 nci maddesi ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Sicil amirleri

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin sicil amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

             Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

             MADDE 5 – (1) Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

 

Ek–1

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SİCİL AMİRLERİ CETVELİ

 

UNVANI

1. SİCİL AMİRİ

2. SİCİL AMİRİ

3. SİCİL AMİRİ

Genel Müdür

Bakan

 

 

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

-

-

Genel Müdüre bağlı personel

Genel Müdür

-

-

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

 

 

 

1. Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

-

-

Avukat, Uzman ve diğer personel

1. Hukuk Müşaviri

Genel Müdür

-

DAİRE BAŞKANLIKLARI

 

 

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Genel Müdür

-

-

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında görevli personel

Daire Başkanı

Genel Müdür

-

Ana Hizmet Birimi Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

-

Ana Hizmet Birimlerinde görevli Müdür, Havacılık Uzmanı, Havacılık Uzman Yardımcısı, Tabip

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Ana Hizmet Birimlerinde görevli Ayniyat Saymanı, Mühendis ve Diğer Personel

Müdür

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ

 

 

 

Yardımcı hizmet birim müdürü

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

-

Yardımcı hizmet birim personeli

Müdür

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

TEMSİLCİLİKLER

 

 

 

Temsilci

Müdür

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Temsilcilik Personeli

Temsilci

Müdür

Daire Başkanı