17 Ekim 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27027

YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret  Bakanlığından:

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ TİP ONAY YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,  Kapsam ve Dayanak

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ölçü ve ölçü aletlerinin tip onay  işlemlerine dair usul ve esasları belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve bu Kanunlara dayanılarak çıkartılan yönetmelikler kapsamındaki ölçü ve ölçü aletlerini kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Kanun ve 4703 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

AT Tip Onay Belgesi Verilmesine İlişkin İşlemler

             AT tip onay belgesi

             MADDE 4 – (1) AT Tip Onay Belgesi;  9/3/2007  tarihli ve 26457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (90/384/AT) ile 7/8/2008 tarihli ve 26960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliğine (2004/22/AT) göre belgelendirilenler dışındaki  ölçü ve ölçü aletlerine verilir. Bunlarla ilgili işlemler 3/6/2002 tarihli ve 24774 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT) hükümleri çerçevesinde yapılır.

             Müracaat

             MADDE 5 – (1) AT Tip Onay Belgesi için,  aşağıdaki belgelerle birlikte Bakanlığa başvurulur: 

             a) Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmeliğe (71/316/AT)  göre muayene kuruluşundan  veya onaylanmış kuruluştan  alınacak muayene ve deney  raporu,

             b) Üreticinin kendisi tarafından kurulan en az bir, bunun üretim kapasitesi ve muayene edilecek ölçü aletlerinin özellikleri bakımından yeterli olmaması durumunda ilave olarak noterden servis sözleşmesi yapılan yeteri kadar tamir ve ayar/muayene/servis istasyonuna ait iş yeri uygunluk belgesi,  yetki belgesi ile sicil ve muayene kartı,

             c) Üreticinin kendisinin müracaat etmemesi halinde müracaatçının  yetkili olduğunu gösterir belge,

             (2) Bakım, onarım ve yedek parça gerektirmeyen ölçü ve ölçü aletleri için tamir ve ayar/muayene/servis istasyonu şartı aranmaz.

             (3) Kullanım yeri, özelliği ve niteliğinden dolayı tamir ve ayar/muayene/servis istasyonu kurulamayan ölçü ve ölçü aletleri için yapılacak işlemler Bakanlıkça belirlenir.

             (4) Bu maddede belirtilen belgelerin yabancı dilde düzenlenmiş olması halinde, müracaatçı firma kaşesi ve yetkilisinin imzasına havi suretleri ile yeminli tercüme büroları tarafından çevirisi yapılan noter onaylı Türkçe metninin de ibraz edilmesi gerekir.

             Müracaatın değerlendirilmesi

             MADDE 6 – (1) Bakanlıkça söz konusu belgelerin uygun bulunması halinde ölçü ve ölçü aletleri için AT Tip Onay Belgesi düzenlenerek ilgiliye verilir. Uygun bulunmaması halinde ise, durum gerekçeleri ile birlikte bir yazıyla bildirilir.

             Muayene ve damgalama işlemleri

             MADDE 7 – (1) AT Tip Onay Belgesi alınan ölçü ve ölçü aletleri, Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelikte (71/316/AT) belirtilen muayene işlemleri ile muayene işaretleri ve/veya damgalama işlemleri tamamlanmış olarak piyasaya arz edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ulusal Tip Onay Belgesi Verilmesine İlişkin İşlemler

             Ulusal tip onay belgesi

             MADDE 8 – (1) Ulusal Tip Onay Belgesi aşağıda belirtilen ölçü ve ölçü aletleri için verilir:

             a) Ürünün tamamı, Avrupa Birliği direktiflerini uyumlaştıran ürüne münhasır yönetmelik kapsamına  girmeyen, ancak herhangi bir bölümü uyumlaştırılmış yönetmelikler kapsamına giren ölçü ve ölçü aletleri,

             b) Ulusal veya uluslar arası herhangi bir standardı veya teknik dokümanı bulunan ölçü ve ölçü aletleri,

             c) Avrupa Birliğine üye bir ülkeden alınmış Ulusal Tip Onay Belgeli ölçü ve ölçü aletleri.

             Müracaat

             MADDE 9 – (1) Ulusal Tip Onay Belgesi için, aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığa başvurulur:

             a) Firmanın adı ve adresi,

             b) Ölçü ve ölçü aletinin ticari markası, modeli, tipi ve her model ve tip için ayrı ayrı hazırlanmış katalog, şema ve teknik resimler,

             c) Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu,

             ç) Damgalanacak ölçü aletleri için damga planı ve gerekli ise damganın şekli,

             d) Gerekli ise ilk muayene bilgileri,

             e) Üreticinin kendisinin müracaat etmemesi halinde müracaatçının yetkili olduğunu gösterir belge,

             f) Aşağıda belirtilenlerden, ürünle ilgili alt bentteki belge veya belgeler;

             1) Tamamı Avrupa Birliği direktiflerini uyumlaştıran yönetmeliklerden herhangi bir yönetmelik kapsamına girmeyen; ancak ulusal veya uluslar arası herhangi bir standardı veya teknik dokümanı bulunan ölçü ve ölçü aletleri için muayene kuruluşu veya onaylanmış kuruluştan alınacak, söz konusu standarda  veya dokümana uygunluk raporu,

             2) Avrupa Birliği direktiflerini uyumlaştıran yönetmeliklerden herhangi bir yönetmelik kapsamına girmeyen, ancak bütünün veya sistemin herhangi bir bölümü Avrupa Birliği direktiflerini uyumlaştıran bir yönetmelik, Avrupa Birliği teknik düzenlemesi, ulusal veya uluslar arası herhangi bir standart veya teknik doküman kapsamına giren ölçü ve ölçü aletlerinin, söz konusu mevzuat kapsamındaki bölümlerinin uygunluğuna  dair belgeler ile bir bütün olarak sistemin tüm ilave ve/veya bağlantılarıyla birlikte uyumlu ve doğru çalıştığına dair muayene kuruluşu veya onaylanmış kuruluş  raporu.

             3) Avrupa Birliğine üye ülkelerden alınmış olan Ulusal Tip Onay Belgesi,

             g) Üreticinin kendisi tarafından kurulan en az bir, bunun üretim kapasitesi ve muayene edilecek ölçü aletlerinin özellikleri bakımından yeterli olmaması durumunda ilave olarak noterden servis sözleşmesi yapılan yeteri kadar tamir ve ayar/muayene/servis istasyonuna ait iş yeri uygunluk belgesi, yetki belgesi ile sicil ve muayene kartı,

             (2) Bakım, onarım ve yedek parça gerektirmeyen ölçü ve ölçü aletleri için tamir ve ayar/muayene/servis istasyonu şartı aranmaz,

             (3) Kullanım yeri, özelliği ve niteliğinden dolayı tamir ve ayar/muayene/servis istasyonu kurulamayan ölçü ve ölçü aletleri için yapılacak işlemler Bakanlıkça belirlenir.

             (4) Bu maddede belirtilen belgelerin yabancı dilde düzenlenmiş olması halinde, müracaatçı firma kaşesi ve yetkilisinin imzasına havi suretleri ile yeminli tercüme büroları tarafından çevirisi yapılan noter onaylı Türkçe metni.

             Müracaatın değerlendirilmesi

             MADDE 10 – (1) Ulusal Tip Onay Belgesiyle ilgili olarak bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde yapılan müracaatlar Bakanlıkça incelenir, uygun bulunması halinde söz konusu ölçü ve ölçü aletleri için Ulusal Tip Onay Belgesi düzenlenerek ilgiliye verilir. Uygun bulunmaması halinde ise, durum gerekçeleri ile birlikte bir yazıyla bildirilir.

             Muayene ve damgalama işlemleri

             MADDE 11 – (1) Ulusal Tip Onay Belgesi alınan ölçü ve ölçü aletleri, ilgili mevzuatına uygun olarak muayene işlemleri, muayene işareti ve/veya damgalama işlemleri tamamlanmış olarak piyasaya arz edilir.

             (2) Avrupa Birliği üyesi ülkelerden alınan Ulusal Tip Onay Belgesine istinaden Tip Onay Belgesi verilen ölçü ve ölçü aletlerinin, üretildikleri ülkelerdeki mevzuata göre muayene işlemleri ve muayene işareti ve/veya damgalama işlemlerinin tamamlanmış olması halinde  bu işlemler yeniden yapılmaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Ölçü aletleri yönetmeliği ve otomatik olmayan tartı aletleri yönetmeliği kapsamındaki ölçü aletleri ile ilgili işlemler

             MADDE 12 – (1) Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (90/384/AT)  ile Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) kapsamında belgelendirilen ölçü ve ölçü aletleri, ilgili teknik düzenlenmesinde belirtilen muayene işlemleri, muayene işaretleri ve/veya damgalama işlemleri yapılmış ve onaylanmış kuruluş ile işlemleri tamamlanmış olarak piyasaya arz edilir.

             AT ilk muayene işlemlerine tabi olan ölçü ve ölçü aletleri ile ilgili işlemler

             MADDE 13 – (1) İlgili teknik düzenlenmesinde AT tip onayından muaf, ancak AT ilk muayene işlemlerine tabi olan ölçü ve ölçü aletleri, ilgili teknik düzenlemesine uygun olarak muayene işlemleri, muayene işaretleri ve/veya damgalama işlemleri tamamlanmış olarak piyasaya arz edilir.

             Teknik düzenlemelerde belirtilmeyen hususlar

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen ve başka bir düzenlemesi de bulunmayan ölçü ve ölçü aletleri ile ilgili hususlar Bakanlıkça kararlaştırılır.

             Ticarette kullanılmayan ölçü ve ölçü aletleri

             MADDE 15 – (1) Ticarette kullanılmayan ölçü ve ölçü aletleri için tip onay şartı aranmaz, 3516 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

             Daha önce belgelendirilen ve kullanımda olan ölçü ve ölçü aletleri

             MADDE 16 –  (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen belgeler, belgede belirtilen süre içerisinde geçerli olup, bu belgeler kapsamındaki ürünler teknik düzenlemesinde belirtilen muayene işlemleri, muayene işaretleri ve/veya damgalama işlemleri tamamlanmış olarak piyasaya arz edilir. Ancak, Ölçü Aletleri Yönetmeliği kapsamında olan ürünlerle ilgili olarak Bakanlıkça verilen belgelerin geçerliliği, üzerindeki geçerlilik tarihi ne olursa olsun 29/10/2016 tarihini geçemez.

             (2) Daha önce belgelendirilmiş ölçü ve ölçü aletlerine söz konusu ölçü ve ölçü aletlerinin  belgelendirilmesine esas teşkil eden mevzuat hükümleri uygulanır.

             (3) Daha önce belgelendirilerek kullanıma sunulan ölçü ve ölçü aletleri ile Avrupa Birliği  Direktiflerini uyumlaştıran yönetmelikler kapsamındaki ölçü ve ölçü aletleri için ilgili yönetmeliğinde belirtilmeyen hususlarda, 24/7/1994 tarih ve 22000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri  Muayene Yönetmeliği  hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 17 – (1) 12/11/2004 tarihli ve 25641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Belgesi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             Geçiş hükümleri

             GEÇİCİ MADDE 1 –  (1) Ölçü Aletleri Yönetmeliğinin 21 inci maddesinde belirtilen yönetmeliklerin yürürlükten kalkacağı 1/1/2009 tarihine kadar, bu yönetmelikler kapsamındaki ölçü ve ölçü aletleri için müracaat sahibinin talebine bağlı olarak; ikinci bölümdeki hükümler çerçevesinde tip onay belgesi düzenlenir veya 12 nci maddede  açıklanan hususlar doğrultusunda Ölçü Aletleri Yönetmeliğine göre uygulama yapılır.

             (2) Ölçü Aletleri Yönetmeliği kapsamında olan, ancak ilk defa belgelendirilecek boyutsal ölçüm cihazları, ısı sayaçları ve egzoz gazı analiz cihazları için söz konusu Yönetmeliğin tüm maddelerinin yürürlüğe gireceği 1/1/2009 tarihine kadar tip onay belgesi ibrazı zorunlu değildir. Bunların dışındaki ölçü ve ölçü aletleri için ise 1/1/2009 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

             Yürürlük

             MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.