17 Ekim 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27027

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (h) bentleri ile aynı fıkranın (ı) bendinin (1), (4) ve (7) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "e) Özel hastane bir şirket tarafından açılacak ise, sermaye durumunu ve şirket ortaklarını gösteren ticaret sicil gazetesinin örneği, vakıf tarafından açılacak ise, vakıf senedinin örneği,"

             "h) Ambulans ruhsatının veya ambulans hizmetleri sözleşmesinin örneği,"

             "1) Özel hastanede mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı olarak çalışacaklarına dair mesul müdürlük ve mesul müdür yardımcılığı sözleşmeleri,"

             "4) T.C. Kimlik Numarası,"

             "7) Sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı,"

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.