17 Ekim 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27027

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

OPTİSYENLİK MÜESSESELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 27/9/2004 tarihli ve 25596 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "nüfus cüzdanının noter tasdikli sureti," ibaresi "T.C. Kimlik numarası,", (g) bendinde yer alan "sağlık kurulu raporunun aslı" ibaresi "sağlık raporu" olarak değiştirilmiş, (f) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "k) Optisyenlik müessesesinde mesul müdür haricinde optisyenlik mesleğini icra etme hak ve yetkisini haiz olan personel çalışacak ise, bu personel için ikinci fıkranın (a) bendindeki sayılan belgeler, 2 adet vesikalık fotoğraf ve son iki ay içerisinde alınmış sağlık raporu."

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.