17 Ekim 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27027

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİ MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 16/2/2004 tarihli ve 25375 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) ve (g) bentlerinde yer alan "noter tasdikli" ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

             "e) Özel merkezlerde kurucu vakıf ise, vakıf senedinin; şirket ise, şirket sermayesini ve ortaklarını gösteren ticaret sicil gazetesinin örneği, gerçek kişi ise T.C. Kimlik Numarası,"

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.