14 Ekim 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27024

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PETROL PİYASASI BİLGİ SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEGİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 9/12/2005 tarihli ve 26018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

             "f) Tarife Değişikliği Bildirimi; bildirime tabi tarifelerin, metodolojisinin değişmesi hâlinde, rafinerici, dağıtıcı, tarifesi onaya tabi depolama lisansı sahipleri ve Kurul kararı ile yükümlü kılınan diğer kişilerce, tarife değişikliğinin yürürlüğe girmesinden önce yapılır. Bildirime, "Tarife değişikliğine ilişkin eski - yeni mukayese metni" ile "yeni tarife" eklenir."

             "ı) Akaryakıt Toptan Fiyatı Değişikliği Bildirimi; değişen fiyat (veya fiyatlar) uygulanmaya başlamadan önce;

             1) Tarifelerinin sadece fiyat listesi değişen rafinerici lisansı sahiplerince, lisansa konu tesis ve varsa Kurumca tescilli ilave tesisler,

             2) Tarifelerinin sadece fiyat listesi değişen dağıtıcı lisansı sahiplerince, iller ve varsa Kurumca tescilli tesisler,

             3) Fiyat listesi değişiklerinde, işleme (biodizel) lisansı sahiplerince lisansa konu tesis ve varsa Kurumca tescilli ilave tesisler

             için yapılır. Bildirime "Akaryakıt Toptan Fiyatı Değişikliği Beyanı" eklenir."

             "i) Akaryakıt Dağıtım Fiyatı Değişikliği Bildirimi; serbest kullanıcılara ve bayilere yapılacak akaryakıt satışları için değişen fiyat (veya fiyatlar) uygulanmaya başlamadan önce; satış yapılmak istenilen iller ve varsa Kurumca tescilli tesisler için yapılır. Bildirime "Akaryakıt Dağıtım Fiyatı Değişikliği Beyanı" eklenir."

             "j) Akaryakıt Bayi Fiyatı Değişikliği Bildirimi; bayilik sözleşmelerinde tavsiye edilen veya tavan fiyat yöntemi uygulayan dağıtıcı lisansı sahiplerince, akaryakıt satışları için değişen fiyat (veya fiyatlar) uygulanmaya başlamadan önce; bayisi bulunan iller için yapılır. Bildirime "Akaryakıt Bayi Fiyatı Değişikliği Beyanı" eklenir."

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.