14 Ekim 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27024

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 31/5/2002 tarihli ve 24771 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 291 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

             "Yazılı bildirim şartının aranmayacağı haller Müsteşarlıkça belirlenir."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 no.lu ekinin "REJİM KODU" başlıklı 14 no.lu ekinde yer alan tabloya 4071 numaralı koddan sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 4072 numaralı kod eklenmiş, 1072, 2172, 7200, 7241, 7252 ve 7272 numaralı kodlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 1073, 2173, 7300, 7352 ve 7373 numaralı kodlar yürürlükten kaldırılmıştır.

 

4072

Antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımdaki eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girişi

                                                                                                                                                                 ”

“

1072

Antrepoya alınan serbest dolaşımda bulunan eşyanın kesin ihracatı

2172

Antrepoya alınan serbest dolaşımda bulunan eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı

7200

Serbest dolaşımda bulunan eşyanın antrepoya konulması

7241

Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren serbest dolaşımda bulunan eşyanın antrepoya konulması

7252

51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunan eşyanın antrepoya konulması

7272

Antrepoya konulan serbest dolaşımda bulunan eşyanın aynı gümrük idaresinin denetimindeki başka bir antrepoya konulması

 

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.