14 Ekim 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27024

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

ARACI KURULUŞLARIN KAMUYU AYDINLATMA ESASLARINA

İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

             Seri             : V

             No              : 105

             MADDE 1 – 30/1/2004 tarih ve 25362 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Seri: V, No: 77 Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğin (I) numaralı ekinde yer alan Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formunun, B. Hukuki Duruma İlişkin Bilgiler bölümünün 2 numaralı başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "... A.Ş.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara İlişkin Bilgiler"

 

TABLO VII - Cari Özsermayenin %5 ini Aşan Davalara ilişkin Bilgiler

Dava Konusu

(Değeri ile

birlikte)

... A.Ş.'nin Davadaki

Durumu (Davalı/Davacı)

Dava Açılma

Tarihi

Davada Gelinen Son

Aşamanın Özetlenmesi

            

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin (I) numaralı ekinde yer alan Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formunun Doldurulmasına İlişkin Esasların 3. Bölümüne 2. cümle olarak aşağıdaki hüküm eklenmiştir.

             "Aracı kurum ortaklarının yapmış olduğu pay devirleriyle ilgili olarak yargıya intikal etmiş herhangi gelişme bulunması halinde aracı kurum taraf olmasa bile gerekli bilgiler ortaklardan temin edilerek III numaralı tablo altında açıklanır."

             MADDE 3 – Aynı Tebliğin (I) numaralı ekinde yer alan Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formunun Doldurulmasına İlişkin Esasların 6. Bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "6) Tablo VII

             1) Tabloda aracı kurumun mali durumunu doğrudan/dolaylı olarak (lehte veya aleyhte) etkileyebilecek devam etmekte olan davalardan, dava tutarı aracı kurumun cari özsermayesinin %5 ini aşan davalara, aracı kurum dışındaki tarafların adı soyadı/ticaret unvanı belirtilmeksizin yer verilir.

              2) Tablonun ilk sütununda dava konusunun yanında parantez içinde davanın değeri de belirtilir. Dava dilekçelerinde yer alması halinde gecikme faizi, cezai şart gibi unsurlar ayrıca belirtilir.

             3) Aracı kurumun davalı olması durumunda tablonun ikinci sütununda "davalı" ve davacı olması durumunda "davacı" ifadelerine yer verilir.

             4) Aracı kurumun cari özsermayesinin %5 ini aşmayan davalarla ilgili olarak aşağıda yer alan "Tabloya İlişkin Açıklama"ya yer verilir.

             Tabloya İlişkin Açıklama:

             Şirketimizin cari özsermayesinin %5 ini aşmayan davalardan;

             a) Davalı olduğu davaların sayısı... dır ve bunların toplam değeri... TL dır.

             b)  Davacı olduğu davaların sayısı... dır ve bunların toplam değeri ... TL dır.

             5) Aracı kurumun tarafı olduğu davaların hiçbirinin cari özsermayenin %5'ini aşmaması durumunda Tabloya yer verilmeyerek sadece aşağıda yer alan açıklamaya yer verilir.

             "Şirketimizin taraf olduğu davalardan;

             a) Davalı olduğu davaların sayısı... dır ve bunların toplam değeri ... TL dır.

             b) Davacı olduğu davaların sayısı... dır ve bunların toplam değeri ... TL dır."

             MADDE 4 – Aynı Tebliğin (II) numaralı ekinde yer alan Bankalar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formunun, B. Hukuki Duruma İlişkin Bilgiler bölümünün 3 numaralı başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "3. Bankanın Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalarına İlişkin Bilgiler

             Bankamızın sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle ... tarihi itibarı ile;

             a) Davalı olduğu davaların sayısı... dır ve bunların toplam değeri ... TL dır.

             b) Davacı olduğu davaların sayısı... dır ve bunların toplam değeri ... TL dır."

             MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.