14 Ekim 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27024

TEBLİĞ

             Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından:

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE 2008 YILINDA UYGULANACAK

ÜCRETLERİN TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/1)

 

             Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları (haklarında özelleştirme kararı alınanlar dahil) ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışında kalan kamu bankalarında (15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanuna tabi bankalar hariç)  çalışan kapsam dışı ve sözleşmeli personel ile bu kuruluşlar ve iştiraklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerine 2008 yılında uygulanacak ücretlerin tespitine ilişkin 26/9/2008 tarihli ve 2008/T-16 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ilişiktedir.

             Tebliğ olunur.

 

YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI

             Sözleşmeli  personel temel ücretleri

             MADDE 1 – (1) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonların, temel ücret grupları itibariyle en düşük ve en yüksek temel ücretleri (EK-I)’de gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

             (2) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personelin temel  ücretleri % 2,35 oranında artırılmış ve bu artışla bulunan temel ücretlere 10 YTL ilave edilmiştir.

             (3) Sözleşmeli personelin temel ücretleri (EK-I)’deki en yüksek temel ücretleri aşamaz ve sözleşme ücret tavanı 2.598-YTL’yi geçemez.

             Sözleşmeli ve kapsam dışı personel ücretleri

             MADDE 2 – (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 ve ek 1 inci maddelerine tabi kuruluşlarla, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları (haklarında özelleştirme kararı alınanlar dahil) ile 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun kapsamında olmayan kamu bankalarında çalışan sözleşmeli ve kapsam dışı personelin ücretleri % 2,35 oranında artırılmış ve bu artışla bulunan ücretlere 10 YTL ilave edilmiştir.

             (2) Sözleşmeli ve kapsam dışı personele; aylık ücret, her türlü sosyal yardımlar, zam, tazminat, ödenek veya diğer adlar altında yapılan ödemelerin (ikramiyelerden bir aya isabet eden  miktar dahil ve yönetim kurulu üyeliği ücreti ve ek ödemesi hariç) aylık ortalaması,                                                                                                                                                                                                       

             a) Hiç bir şekilde 1.021-YTL’den düşük,

             b) Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüklerinde, genel müdürler için 6.072-YTL’den, genel müdür yardımcıları için 5.597-YTL’den, diğer personel için 4.649-YTL’den yüksek,

             c) TPAO, BOTAŞ ve PETKİM Genel Müdürlüklerinde, genel müdürler için 6.072-YTL’den, diğer personel için 5.070-YTL’den yüksek,

             ç) TEMSAN ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüklerinde, genel müdürler için 5.281-YTL’den, diğer personel için 3.963-YTL’den yüksek,

             d) Diğer kuruluşlarda, genel müdürler için 4.753-YTL’den, diğer personel için 3.486-YTL’den yüksek olamaz.

             (3) Kuruluşlarda 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi çalışan personelden kaptan/başmühendis ile uzakyol  kaptan/başmühendis ehliyetli bakım, onarım, donatım enspektörler grubunun ücret ve diğer haklarında gerekli düzenlemeleri yapmaya, ilgili kuruluş veya bakanlığın teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.

             Yönetim ve denetim kurulu ücretleri

             MADDE 3 – (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine tabi yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçi ve tasfiye kurulu üyelerinin aylık ücretleri (EK-II)’de gösterildiği şekilde tespit edilmiştir.

             (2) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının (özelleştirme kapsam ve programında olanlar dahil) yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerine, 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tutarında ek ödeme yapılır.

             İkramiye ve diğer ödemeler

             MADDE 4 – (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve programında olanlar dahil) çalışan memurlara 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer maaş tutarında ikramiye ödenir.

             (2) Bu Karar kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan personelden, birden fazla kuruluşta görev alanlara bir görev için ücret ödenir.

             Özelleştirme ile ilgili personel ücretleri

             MADDE 5 – (1) Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarından olup özelleştirme işlemleri tamamlanan kuruluşların sözleşmeli ve kapsam dışı kamu personelinin ücretlerine, bu personelin sözleşmeli ve kapsam dışı statülerde bulunduğu sürelere ait bu Karardaki ücret artışları hiçbir işlem yapılmaksızın aynen uygulanır.   

             Ek ödeme

             MADDE6 – (1) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi çerçevesinde, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan sözleşmeli personele (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeli hariç), 1/1/2008 tarihi ile 30/6/2008 tarihi arasındaki dönem için 2.260 gösterge rakamının, 1/7/2008 tarihi ile 14/8/2008 tarihi arasındaki dönem için 2.660 gösterge rakamının, memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme yapılır.

             (2) 15/8/2008 tarihinden itibaren, (1) inci fıkra kapsamına giren personele ve 18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personele,  unvanlarına göre her ay en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dâhil) aşağıda belirtilen oranların uygulanması sonucu bulunacak tutarda ek ödeme verilir.

             a) Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, veteriner, şehir plancısı, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman % 68,

             b) Sağlık teknisyen yardımcısı % 39,

             c) Diyetisyen, tekniker % 34,

             ç) Teknik ressam, teknisyen, laborant, makinist (TCDD), makinist % 33,

             d) Halı eksperi ve diğer unvanlar % 28.

             (3) Bu ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

             Ücret düzenlemeleri

             MADDE 7 – (1) Bu Karar kapsamındaki kuruluşlarda açıktan atanan, görev yeri veya unvanı değişen sözleşmeli ve kapsam dışı personelin ücretlerini, personelin unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları dikkate alınarak en düşük ve en yüksek ücretler dahilinde belirlemeye ilgili kuruluş yönetim kurulu yetkilidir.

             Yılın ikinci yarısı ücret artışları

             MADDE 8 – (1) Bu Karar kapsamında bulunan sözleşmeli ve kapsam dışı personel ile yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerin ücretlerine, 1/7/2008 tarihinden geçerli olmak üzere,  % 3,96 oranında artış yapılır.

             Yürürlükten kaldırma

             MADDE 9 – (1) 31/7/2007 tarihli ve 2007/T-17 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 10 – (1) Bu Karar 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

 

(EK-I)

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA AİT TEMEL ÜCRETLER

 

             Grup 1    (En Düşük Temel Ücret: 1.349-YTL / En Yüksek Temel Ücret: 2.136-YTL)

             Asistan Hava Trafik Kontrolörü, Atölye Şefi, Avukat, Başeksper, Başkontrolör, Başmühendis, Başmimar, Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Diş Tabibi, Eczacı, Eksper, Grup Başmühendisi, Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, Kaptan, Kılavuz Kaptan,  Klinik Şefi, Kontrolör, Merkezi Satınalma Uzmanı, Mimar, Müdür Yardımcısı, Mühendis, Pilot, Stajyer Hava Trafik Kontrolörü, Şehir Plancısı, Tabip, Teknik Amir, Teknik Şef, Teknik Uzman, Tekniker, Uzman (Tebabet Uz.Tüz.’ne Göre), Uzman Tabip, Veteriner.

             Grup 2    (En Düşük Temel Ücret: 1.191-YTL / En Yüksek Temel Ücret: 1.856-YTL)

             Ajans Amiri, Amir, Başdispeyçer, Başhemşire, Başrepartitör, Biyolog, Çocuk Eğitimcisi, Çözümleyici, Dekoratör, Desinatör, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Eğitim Uzmanı, Ekonomist, Fizikçi, Fizikoterapist, Gar Şefi, İstasyon Şefi, İstatistikçi, İtfaiye Şefi, Jeofizikçi, Jeolog, Jeomorfolog, Kimyager, Kontrolör Yardımcısı, Laboratuar Şefi, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Makinist (TCDD), Matematikçi, Merkezi Satınalma Uzman Yrd., Muhasebeci, Mütercim, Öğretmen, Pedagog, Programcı, Psikolog, Sağlık Eğitimcisi, Sistem Programcısı, Sivil Savunma Amiri, Şef, Şeftren, Şube Şef Yardımcısı(TCDD), Teknik Ressam, Teknisyen(Uçak Helikopter Teknisyeni-Uçucu), Tercüman, Uzman.

             Grup 3    (En Düşük Temel Ücret: 1.111-YTL / En Yüksek Temel Ücret: 1.630-YTL) 

             AFTN Memuru, AIM Memuru, AIS Memuru, Amir Yardımcısı, Antrenör, Başteknisyen, Başveznedar, Bilgisayar İşletmeni, Dispeyçer, FIC Memuru, Grafiker, Hemşire, Haberleşme Teknisyeni, Konstrüktör, Laborant, Makinist, Makinist Yardımcısı(TCDD), Muhasebeci Yardımcısı, Programcı Yardımcısı, Repartitör, Ressam, Revizör, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sayman, Stajyer AIM Memuru, Sürveyan, Şef Yardımcısı, Teknisyen, Topograf, Uzman Yardımcısı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Veznedar.

             Grup 4    (En Düşük Temel Ücret: 1.038-YTL / En Yüksek Temel Ücret: 1.435-YTL)

             Anbar Memuru, Apron Memuru, ARFF Memuru, Aşçı, Ateşçi, Başdağıtıcı, Başpuantör, Daktilograf, Cer Muayene Memuru, Dağıtıcı(PTT), Endeks ve Faturalama Memuru, Dava Takip Memuru, Enformasyon Memuru, Geçit Bekçisi(TCDD), Gişe Memuru, Haberleşme Memuru, Hostes, Hareket Memuru, İş Makinası Sürücüsü, İtfaiyeci, Kondoktör, Katip(T. Şeker Fabrikaları), Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Köprü Operatörü, Makascı, Makinist Yardımcısı, Manevracı, Memur, Mutemet, Pazarlama ve Dağıtım Memuru, Pazarlamacı, Puantör, Raportör, Sağlık Teknisyen Yardımcısı, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Satış Memuru, Sekreter, Şoför, Tahsildar, Teknisyen Yardımcısı, Tren Teşkil Memuru.

             Grup 5    (En Düşük Temel Ücret: 996-YTL / En Yüksek Temel Ücret: 1.281-YTL)

             Bahçıvan, Bekçi, Çocuk Bakıcısı, Dağıtıcı, Hastabakıcı, Hayvan Bakıcısı, Hizmetli, Kaloriferci, Postacı.

 

(EK-II)

399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 34 ÜNCÜ

MADDESİNE TABİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE

 DENETÇİ VE TASFİYE KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

            

             Yönetim kurulu ücreti

             MADDE 1 – (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkan ve üyelerine, 1.426-YTL net aylık ücret verilir. Bu aylık ücretin her türlü vergi ve kesintileri ilgili kuruluş tarafından ödenir.

             Tasfiye kurulu ve denetçi ücreti

             MADDE 2 – (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında görevli tasfiye kurulu üyeleri ile bağlı ortaklık denetçilerine, 1 inci maddede belirlenen aylık ücretin 3/4 ü oranında net aylık ücret ödenir.

             İştirak yönetim ve denetim kurulu ücreti

             MADDE 3 – (1) Devletin, kanunla kurulmuş kamu kuruluşlarının, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bağlı ortaklıklarının iştiraklerinde, bunları temsilen yönetim, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlara ücret, prim, ikramiye, temettü ve sair adlar altında yapılacak ödemelerin yıllık net tutarı; 1 inci maddede belirlenen miktarın yönetim kurulunda görev alanlar için 14 katını, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlar için 14 katının 3/4 ünü aşamaz.

             Temsil edilen kuruluşa ödeme

             MADDE 4 – (1) İştirak genel kurullarınca, ücret, prim, ikramiye, temettü ve sair adlarla 3 üncü maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen miktarlardan daha yüksek ödeme yapılması kararlaştırıldığı takdirde, aşan kısım iştirakler tarafından ilgililere ödenmeyerek temsil ettikleri kuruluşa yatırılmak suretiyle irat kaydettirilir.

             (2) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerinin, teşebbüs yönetim kurulunun muvafakatı ile teşebbüs veya bağlı ortaklığın iştiraklerinde yönetim, denetim veya tasfiye kurullarında görev almaları halinde tahakkuk edecek ücret, temettü, prim ve sair hakları temsil olunan kuruluşa ödenir.

             Diğer yönetim ve denetim kurulu ücretleri

             MADDE 5 – (1) Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerine, bu kuruluşların sermayesindeki kamu payı % 50 nin altına düşünceye kadar 1 ve 2 nci maddelerdeki hükümler, bunların iştirakleri hakkında da 3 ve 4 üncü maddelerde yer alan hükümler uygulanır.

             (2) Özelleştirme kapsam ve programında olup hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören kuruluşların kamu personeli olmayan yönetim kurulu başkanlarına, 1 inci maddede belirlenen aylık ücretin 3 katı net aylık ücret ödenir.

             Ücretlerin ödenmesi

             MADDE 6 – (1) Yönetim, denetim ve tasfiye kurulu başkan ve üyeleri  ile denetçilerin ücretleri her ayın onbeşinde peşin ödenir. Ay ve dönem içinde göreve başlayanlara ücret ve ek ödemenin çalışma günlerine tekabül eden tutarı ödenir. Emeklilik ve ölüm hali hariç olmak üzere görevden ayrılma halinde ücret ve ek ödemenin çalışılmayan günlere tekabül eden tutarı geri alınır. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerden, başka bir iş veya yerde geçici görevlendirilmeleri sebebiyle bu görevlerini fiilen yürütmeleri mümkün olmayanlar ile burada belirtilen görevlerinden uzaklaştırılanlara ücret ve ek ödeme ödenmez. Yönetim kurulu başkanlığı ve üyelikleri, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri ile denetçiliğe vekaleten atanan veya görevlendirme yapılanlara herhangi bir ödeme yapılmaz.