14 Ekim 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27024

YÖNETMELİK

             Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi bünyesinde kurulan, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Birim: Üniversitenin Eğitim Fakültesi bölüm/anabilim dallarında yürütülen eğitim etkinliklerine paralel faaliyetleri yürütmek üzere kurulacak birimleri,

             b) Birim yöneticisi: Eğitim Fakültesi bölüm/anabilim dallarında yürütülen eğitim etkinliklerine paralel faaliyetleri yürütmek üzere kurulacak birimlerin  yöneticilerini,

             c) Fakülte: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesini,

             ç) Merkez (EBAUM): Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             d) Müdür:  Merkezin Müdürünü,

             e) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

             f) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

             g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Fakültenin farklı anabilim dallarında yürütülen bilimsel etkinlikleri organize etmek, bu araştırmaları desteklemek, geliştirmek, elde edilen sonuçları uygulayıcılara aktarmak, Üniversitenin diğer fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının eğitim formasyonu ihtiyaçlarına karşılık vermek, Fakülte öğrencilerinin ve çevredeki öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunabilecek ya da sorunlarını çözebilecek test bataryaları geliştirmek, beceri eğitimi programları düzenlemek, Üniversite öğrencileri ve örgün eğitim kurumlarındaki diğer öğrencilere gelişimsel psikolojik yardım hizmetleri vermek, özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri vermek, okul öncesi eğitim hizmetleri sunmak, güzel sanatlar eğitimi hizmetleri sunmak, öğrenci, öğretmen ve velilerin dil becerilerini geliştirici eğitim faaliyetleri sunmak, çocuklara ve gençlere yönelik bilim kampları düzenlemek, doğa gezileri ve gözlemleri yaptırmak, Fakültenin bölüm/anabilim dallarında yürütülen eğitim etkinliklerine paralel faaliyetleri yürütecek birimler açmak, bu birimler aracılığıyla öğrenci, öğretmen, yönetici ve velileri eğitmek, kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen eğitim, seminer ve danışmanlık taleplerine cevap vermektir.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

             a) Üniversite ve örgün eğitimdeki öğrencilerin akademik ve psikolojik sorunlarına çözüm bulma amacına yönelik gelişimsel ve önleyici eğitimsel ve psikolojik yardım hizmetleri verecek bir psikolojik danışma ve rehberlik birimi açmak,

             b) Özel eğitime muhtaç çocuklara ve gençlere her türlü eğitsel yardımı sağlamak amacını taşıyan özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri birimi açmak,

             c) Üniversite personelinin, diğer kişi ve kurumların okul öncesi eğitim çağında bulunan çocuklarının eğitim almalarına, öğretmen adaylarının uygulama yapmalarına hizmet edecek okul öncesi eğitim ve uygulama birimi açmak,

             ç) Fakültenin bölüm/anabilim dallarında yürütülen eğitim etkinliklerine paralel faaliyetleri yürütecek diğer birimler açmak,

             d) Birim, atölye, işlik ve her türlü eğitim faaliyetinin yürütüldüğü alanlarda kullanılacak cihazların alımını önermek, kullanımını ve cihazlarla her türlü analizlerin yapılışı için eleman yetiştirilmesini sağlamak,

             e) Merkeze bağlı birimlerde teknik eleman istihdam etmek, görevli olan nitelikli elemanların yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında eğitimlerini sağlamak,

             f) Türkiye’nin ve Ege Bölgesinin ihtiyaçlarına yönelik olarak Fakültede planlanan her türlü bilimsel araştırmaya destek olmak; Fakülte öğretim elemanlarını araştırma amacıyla bir araya getirmek ve teşvik etmek,

             g) Farklı anabilim dallarında eğitim-öğretim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerin tez çalışmalarını ve bilimsel araştırmalarını desteklemek ve geliştirmek,

             ğ) Önerilen projeleri planlayarak farklı disiplinlere ulaşmasını sağlamak ve hayata geçirmek için gerekli çalışmalar yapmak,

             h) Üniversitenin bilimsel araştırma projelerini ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projeleri yürüten araştırıcıları Merkeze bağlı birimlerin imkanları ve bilimsel yardımlar ile desteklemek,

             ı) Çalışma alanına giren konularda; kongre, konferans, sempozyum, seminer, özel günler ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, danışmanlık hizmeti vermek, gerekirse katılım belgesi vermek,

             i) Fakülte ile sanayi ve toplum kesimleri arasında işbirliğinin gelişmesi için gerekli ortamı sağlamak, ihtiyaç duyulan hizmetleri vermek,

             j) Çalışma alanlarında yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi ve eleman değişiminde bulunmak,

             k) Proje ve diğer sonuçlardan elde edilen sonuç ve bulguları; teknik rapor, konferans tebliği, bilimsel makale, popüler yayın ve diğer medya araçlarıyla kamuoyuna duyurmak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı katılımları teşvik etmek,

             l) Fakültedeki ve örgün eğitim kurumlarındaki öğrencilerin ve ailelerin her türlü eğitsel, sosyal ve psikolojik sorunlarına çözümler üretecek çalışmalar yapmak, beceri kazandırma programları düzenlemek,

             m) Üniversite içinde benzer amaçlarla kurulmuş ve çalışmalarını sürdüren diğer araştırma, eğitim ve danışmanlık merkezleriyle işbirliği yapmak, gerekli durumlarda söz konusu merkezlerden veya üniversite dışından uzman personel çalıştırmak,

             n) Rektörlükçe ve Üniversitenin diğer yetkili organlarınca verilen, amacına uygun diğer görevleri yerine getirmek,

             o) Fakültenin bölüm/anabilim dallarının yukarıda belirtilen faaliyet alanlarına uygun olarak her türlü eğitimi ve diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki organlardan oluşur;

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu.

             Müdür

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Merkezin kuruluş amaçları kapsamında araştırmaları bulunan, yöneticilik deneyimine sahip, Fakülte öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün, Üniversite dışındaki görevlendirme süresinin altı ayı geçmesi halinde yerine yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu üyeleri içinden bir veya ihtiyaç duyulması halinde iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları, Müdüre çalışmalarında yardımcı olur. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman altı ayı geçmemek üzere müdür yardımcılarından birini vekil bırakır.             

             Müdürün görevleri

             MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek,

             b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve alınan kararları uygulamak,

             c) Merkezin idari işlerini yürütmek,

             ç) Merkez bünyesinde oluşturulan birimlerin ve çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

             d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun projeler yapılmasını ve karşılıklı işbirliğini gerçekleştirmek,

             e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,

             f) Merkezin çalışma planlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu: Müdür dahil beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün önereceği kişiler arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri seçilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Merkezin çalışmalarını düzenlemek,

             b) Amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak, Merkezin bünyesinde kurulacak çalışma grupları ve bu gruplarda görevlendirilecek kişiler ile ilgili Müdürün önerilerini incelemek ve karara bağlamak,

             c) Fakültenin farklı bölüm/anabilim dallarından gelen birim açılması ile ilgili önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak,

             ç) Kurulacak birimlerin yöneticilerine ilişkin görüş bildirmek,

             d) Birimlerin ihtiyaç duyduğu öğretmen ve teknik personele ilişkin görüş bildirmek,

             e) Mevcut imkanlara göre uygulama ve araştırma alanları konusunda kararlar almak,

             f) Yıl sonu faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Birimlerin çalışma usul ve esasları

             MADDE 13 – (1) Merkez bünyesinde faaliyet gösterecek birimlerin çalışma usul, esasları ve işleyişi; her birim için ayrı ayrı olmak üzere, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Rektörlük tarafından onaylanan esaslara göre belirlenir.

             Demirbaş, alet, ekipman

             MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

             Harcama yetkilisi

             MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

             Yürürlük

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.