14 Ekim 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27024

YÖNETMELİK

             Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİNİCİLİK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Hacettepe Üniversitesi Binicilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Binicilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Birim başkanı: Merkezin birim başkanını,

             b) Çalışma grubu       : Merkezin çalışma grubunu,

             c) Danışma kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             ç) Merkez: Hacettepe Üniversitesi Binicilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             e) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

             f) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

             g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin  amaçları

             MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

             a) Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği çerçevesinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki binicilik ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

             b) Spora başlayan kişilerin en kısa zamanda aktif hale gelmesini sağlamak; diğer disiplinlerden, özellikle spor hekimliği, ortopedi ve travmatoloji ve sporcu sağlığı konularında eğitsel ve tedavi edici düzeyde sporcuların sağlık sorunları hakkında bilgilendirilmesini sağlamak.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

             a) Binicilik konusunda, Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılımını sağlamak,

             b) Öncelikle Üniversitede öğrenim gören veya çalışan bireyler olmak üzere toplumun tüm kesimlerindeki bireylere yönelik araştırmalar ve uygulamalar yapmak, konuya ilişkin bilimsel veri tabanını oluşturmak ve ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla konuyla ilgili bilimsel işbirliği çerçevesinde danışmanlık faaliyetlerini sürdürmek,

             c) Farklı disiplinlerde binicilik konusunda araştırmalar yapan bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası araştırma/ geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak,

             ç) Binicilik konusunda ulusal ve uluslar arası katılımlı kongre, panel, sempozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek,

             d) Binicilik konusunda aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak,

             e) Birimler arasında işbirliği yaparak konuyla ilgili toplumsal bilinci geliştirmek ve eğitim hizmetleri vermek,

             f) Binicilik yönünde çalışmalar yapmak, bireylerin etkin ve kaliteli binicilik hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin  yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma kurulu,

             ç) Birim başkanı.

             Müdür

             MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

             (2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

             (3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

             Müdürün görevleri

             MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

             b) Merkezi temsil etmek,

             c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

             ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

             d) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

             (2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

             b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

             c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

             ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

             d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

             e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği işleri değerlendirerek karara bağlamak.

             Danışma kurulu

             MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları veya istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en fazla on kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

             (2) Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak, Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunmak ve tavsiye niteliğinde karar almak üzere oluşturulan Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

             Danışma kurulunun görevleri

             MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

             b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak. 

             Birim başkanlıkları

             MADDE 14 – (1) Birim başkanı; Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten başkan, yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan birim başkanının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yenisi görevlendirilir.

             (2) Birim başkanının talebi, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine ilgili birimin çalışma alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından birim faaliyetlerinin ihtiyaç duyduğu sayıda uzmanlar Rektör tarafından görevlendirilir.

             (3) Merkezin faaliyetleri, aşağıda belirtilen birimler tarafından yürütülür:

             a) Eğitim birimi,

             b) Araştırma birimi,

             c) Danışmanlık hizmetleri birimi,

             ç) Dış ilişkiler birimi,

             d) Uygulama birimi,

             e) Destek birimi.

             Birim başkanlıklarının görevleri

             MADDE 15 – (1) Birim başkanlıkları; Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda araştırma ve uygulama çalışmaları yaparak, sonuçlarını Yönetim Kuruluna sunar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.