14 Ekim 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27024

YÖNETMELİK

Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Dumlupınar Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dumlupınar Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez: Dumlupınar Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             ç) Rektör: Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

             d) Sağlık Yüksekokulu: Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunu,

             e) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; fizik tedavi ve rehabilitasyon ile ilgili alanlarda bilimsel araştırmalar yapmak, ihtiyaç ve beklentilere uygun, kaliteli, hasta haklarına saygılı modern bir sağlık hizmeti sunmak ve Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına katkıda bulunmaktır.

             Faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

             a) Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında halkın sağlığını olumsuz yönde etkileyen konularda araştırmalar yapmak,

             b) Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim ve uygulama yapmalarına katkıda bulunmak,

             c) Üniversite öğrencisi, personeli, personel yakınları ve bölge halkına ayakta veya yatarak teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Merkez Müdürü, müdür yardımcıları ve Merkez Yönetim Kurulundan oluşur.

             Merkez müdürü

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversite öğretim üyeleri içerisinden Merkez Yönetim Kurulunca önerilen üç aday arasından, Rektör tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

             Merkez müdürünün görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek, Merkez Yönetim Kurulunun toplantılarına başkanlık etmek ve Merkez Yönetim Kurulunun gözetim ve denetimi altında Merkezin işlerini yürütmek,

             b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını ve stratejik planını hazırlamak, Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra uygulamak,

             c) İki öğretim elemanının müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak,

             ç) Merkezin proje grup veya birimleri ile başkanlarının seçimi için Merkez Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

             d) Araştırma ve proje çalışma ekiplerini kurmak,

             e) Personel ihtiyacını belirleyip Merkez Yönetim Kuruluna sunmak,

             f) Bünyesinde oluşturulan birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

             g) Yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak  Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.

             Merkez müdür yardımcıları

             MADDE 10 – (1) Merkez Müdürünün önerisi ile Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi merkez müdür yardımcısı olarak üç yıllık bir süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez Müdürünün görevi bittiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Merkez müdür yardımcıları Merkez Müdürünün vereceği görevleri yapar.

             Merkez müdür yardımcılarının görevleri

             MADDE 11 – (1) Merkez müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

             a) Vekalet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Merkez Yönetim Kurulu toplantılarının sekretaryasını ve Merkez Müdürünün gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek,

             b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında Merkez Müdürüne yardımcı olmak,

             c) Merkezdeki araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, koordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde; birim faaliyetlerinin düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Merkez Müdürüne yardımcı olmak.

             Merkez yönetim kurulu

             MADDE 12 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ile Üniversite Senatosunca seçilecek ve Rektör tarafından görevlendirilecek Üniversitede sağlık hizmetleri alanında çalışmaları bulunan beş öğretim üyesinden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süreleri dolan veya üç yıldan önce görevinden ayrılan üyelerin yerine yenileri aynı usulle görevlendirilir.

             Merkez yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 13 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkez Müdürü adaylarını belirlemek,

             b) Yıllık faaliyet raporu ile plan ve programları karara bağlamak,

             c) Merkez Müdürünün önereceği proje grubu veya birimler ile bunların başkanlarını seçme konusunda karar almak, bu grup veya birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek,

             ç) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen çalışma alanlarında kararlar almak,

             d) Merkez Müdürünün getireceği konular hakkında karar vermek,

             e) Merkezin yıllık çalışmalarını denetleyerek, sonuçlarını yıllık faaliyet raporu şeklinde Senatonun bilgisine sunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Merkez Yönetim Kurulunun önereceği kişiler arasından 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.