14 Ekim 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27024

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PETROL PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 17/7/2004 tarihli ve 25525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Tarifeler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.