14 Ekim 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27024

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2008/14118

             26 Haziran 2008 tarihinde Antalya’da imzalanan ekli;

             1 – “Türkiye-Belarus II. Dönem Turizm Karma Komisyonu Protokolü”nün,

             2 – “2008-2009 Yılları İçin Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belarus Cumhuriyeti Spor ve Turizm Bakanlığı Arasında Turizm Alanında İşbirliği Faaliyet Programı”nın,

             onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 14/8/2008 tarihli ve HUMŞ/1030 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/9/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                  N. EKREN                             M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                             M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                         M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı V.                           Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                          M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                         B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                   İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                             K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                             F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                             M. M. EKER                             F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                           M. H.GÜLER                               E. GÜNAY                            V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı         Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE - BELARUS II. DÖNEM TURİZM

KARMA KOMİSYONU PROTOKOLÜ

 

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti arasında 24 Temmuz 1996 tarihinde Ankara'da imzalanan Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması ve 10-11 Ekim 2006 tarihlerinde Minsk'te gerçekleştirilen Türkiye-Belarus I. Dönem Turizm Karma Komisyonu Toplantısı uyarınca; 24 Temmuz 1996 tarihinde imzalanan Turizm Anlaşmasının yeniden gözden geçirilmesine istinaden,

             Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul Günay ve Belarus Cumhuriyeti Spor ve Turizm Bakanı Sayın Aleksander Grigorov'un eşbaşkanlığında,

             Türkiye-Belarus II. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı 26 Haziran 2008 tarihinde Antalya'da gerçekleştirilmiştir.

             Türkiye Cumhuriyeti ve Belarus Cumhuriyeti'ni (bundan böyle Taraflar olarak anılacaktır) oluşturan heyetlerin listeleri, mevcut Protokol’ün 1 ve 2 No.lu eklerinde yer almaktadır.

             Her iki ülkedeki turizmin durumunun ve gelişmesinin ve Turizm İşbirliği Anlaşması çerçevesinde atılan adımların ele alındığı toplantıda, Taraflar iki ülke arasında mevcut olan dostluğu göz önüne alarak ve somut sonuçlar elde edilmesinde iki ülke arasındaki işbirliğinin gerekliliğinin farkında olarak aşağıda belirtilen hususlarda mutabakata varmışlardır.

 

1. Bilgi ve eğitim ile ilgili turizm aktiviteleri

             Taraflar, mesleki turizm eğitimi konusunda uzman kişilerin bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak bilgi alış-verişinde bulunmak, turizm bilincinin geliştirilmesi amacıyla seminerler, konferanslar gibi faaliyetlerin başlatılması ve turizm sektöründe çalışan personel için mesleki eğitim programları oluşturulması yoluyla işbirliğini geliştireceklerdir.

 

2. Bilgi değişimi

             Taraflar, her ilki ülkedeki turizm sekrötürünün gelişimi ve organizasyonu ile turizm yatırımları ve turizm alanında yürütülen uluslarası faaliyetlere ilişkin bilgi ve veri değişiminde bulunacaklardır.

 

3. Turizm aktivitelerine katılım

             Taraflar her iki ülkede düzenlenen turizm fuarlarına katımlı karşılık olarak teşvik edilecekler, tur operatörleri ile birlikte çalıştay, roadshow, tanıtım turları gibi tanıtım faaliyetleri organize edecekler ve her iki ülkenin turizm potansiyeline ilişkin karşılıklı veri ve tanıtıma yönelik bilgi değişiminde bulunacaklardır.

 

4. Turizm organizasyonları arasında işbirliği

             Taraflar her iki ülkede faaliyet gösteren seyahat acentaları ile turizm alanındaki diğer özel sektör kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirecekler, ortak tanıtım turları, seminerler ve görüş alışverişi yoluyla karşılıklı turist akışı için daha iyi bir organizasyon sağlayacaklardır.

 

5. Basın ile işbirliği

             Taraflar kitle iletişiminde her iki ülkenin turizm potansiyelinin vurgulanması amacıyla, yılda en az bir kez, gazeteciler için karşılıklı geziler düzenleyeceklerdir.

 

6. Turizm ile ilgili alanlarda işbirliği

             Taraflar ülkelerinde yürürlükte olan kanunlara uygun olarak, turizm yatırımları, otellerin inşaası ile diğer turist konaklama çeşitleri ve otel yönetimi gibi turizmin değişik alanlarında işbirliğini ilerletmeye çaba göstereceklerdir.

 

7. Komisyonun bir sonraki oturumunun gerçekleştirilmesi

             İkinci Dönem toplantısına hakim dostane ortamdan memnun olan Taraflar, Türkiye-Belarus Turizm Karma Komisyonu III. Dönem Toplantısı'nı diplomatik yollardan kararlaştırılacak bir tarihte Belarus'ta düzenlemeye karar vermişlerdir.

             İşbu Protokol Türk Tarafının Protokolün uygulanması için kendi yasaları tarafından belirlenen sürecin tamamlandığı hususunu bildirdiği andan itibaren yürürlüğe girecektir.

             İşbu Protokol 26 Haziran 2008 tarihinde Antalya'da Türkçe, Rusça ve İngilizce dillerinde her biri aynı derecede geçerli olmak üzere iki orijinal nüsha olarak düzenlenmiştir. Anlaşmazlık durumunda İngilizce metin geçerli olacaktır.

            

          TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                             BELARUS CUMHURİYETİ

     KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI,                                       SPOR VE TURİZM BAKANI

      TÜRKİYE-BELARUS TURİZM                                       TÜRKİYE-BELARUS TURİZM

            KARMA KOMİSYONU                                                  KARMA KOMİSYONU

                     EŞBAŞKANI                                                                     EŞBAŞKANI

                                

               ERTUĞRUL GÜNAY                                                 ALEKSANDER GRIGOROV

 

            

             EK 1

TÜRK HEYETİ

 

             Ertuğrul GÜNAY                                         Kültür ve Turizm Bakanı

            

             İbrahim YAZAR                                          Genel Müdür Yardımcısı,

                                                                                  Tanıtma Genel Müdürlüğü

            

             Ali AĞBAL                                                 Genel Müdür Yardımcısı,

                                                                                  Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

            

             Mesut ÖZBEK                                            Başkan V.,

                                                                                  Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon

                                                                                  Dairesi Başkanlığı

 

             EK 2

            

BELARUS HEYETİ

            

             Aleksander GRİGOROV                             Spor ve Turizm Bakanı

            

             Viktor YANKOVENKO                             Turizm Dairesi Başkanı,

                                                                                  Spor ve Turizm Bakanlığı

            

             Natalya ZHİLEVİCH                                  Belarus Cumhuriyeti tam yetkili

                                                                                  Türkiye Büyükelçisi

            

             Evgeny LİPEN                                             Belarus Cumhuriyeti Türkiye

                                                                                  Büyükelçiliği ikinci katibi

            

             İvan CHURA                                               "Top-tour" turizm şirketi Genel

                                                                                  Müdürü

 

Bu andlaşmanın Rusça ve İngilizce dillerindeki metinleri 14/10/2008 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.