10 Ekim 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27020

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2008/14172

             18 Ocak 2007 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye-Etiyopya Ekonomik, Ticaret ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Dördüncü Dönem Toplantısı Tutanağı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 5/9/2008 tarihli ve HUMŞ/918 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/9/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                    H. YAZICI                                   N. EKREN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                  Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                         K. TÜZMEN                              N. ÇUBUKÇU                           M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                        M. A. ŞAHİN                              M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY

        Devlet Bakanı                               Adalet Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                           K. UNAKITAN                                H. ÇELİK                                F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı                          Millî Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                B. YILDIRIM                               M. M. EKER                               F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                             Ulaştırma Bakanı                   Tarım ve Köyişleri Bakanı      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                         M. H.GÜLER                                 E. GÜNAY                              V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı       Kültür ve Turizm Bakanı           Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE-ETİYOPYA EKONOMİK, TİCARET VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ KARMA

KOMİSYONU DÖRDÜNCÜ DÖNEM TOPLANTISI TUTANAĞI

             9 Eylül 1993 tarihinde İzmir’de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Geçici Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği ve Ticaret Anlaşması"nın XI. Maddesi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti arasında 13 Mart 2000 tarihinde Ankara’da imzalanan Mutabakat Zaptı uyarınca kurulmuş olan, Türkiye-Etiyopya Ekonomik, Ticaret ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu (KEK) Dördüncü Dönem Toplantısı 17-18 Ocak 2007 tarihleri arasında Ankara’da yapılmıştır.

             Türk Heyetine Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım, Etiyopya Heyetine Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Girma Birru başkanlık etmişlerdir.

             Ziyareti süresince Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Girma Birru, Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım, Devlet Bakanı Sayın Beşir Atalay, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ali Coşkun, Dış Ticaret Müsteşarı Sayın Tuncer Kayalar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Vekili Sayın Faik Yavuz ile görüşmelerde bulunmuştur.

             Her iki Heyet üyelerinin listesi sırasıyla EK-I ve EK-II’de yer almaktadır.

             Karma Komisyon Dördüncü Dönem Toplantısı iki tarafın, ticari ve ekonomik ilişkilerini daha da artırma yönündeki istek ve kararlılıklarını yansıtan dostane ve karşılıklı anlayış havası içerisinde gerçekleştirilmiştir.

             Taraflar, mevcut ticari, ekonomik ve mali ilişkilerin daha da geliştirilmesinin yanısıra, sanayi, ulaştırma, tarım, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri, standardizasyon, su kaynakları, turizm, teknik işbirliği ve iki ülke arasında bir İş Konseyinin kurulması konularında detaylı görüşmelerde ve fikir alışverişinde bulunduktan sonra aşağıda yer alan hususlarda anlaşmışlardır:

             I- TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI

             1. Taraflar, istikrarlı ve uzun dönemli ekonomik ilişkilerin kurulmasının önemini vurgulayarak, iki ülke arasında ekonomik, sınai ve teknik işbirliğinin geliştirilmesini ve çeşitlendirilmesini kararlaştırmışlardır.

             2. Bu amaçla, iki Taraf, Türkiye ve Etiyopya arasında bir Serbest Ticaret Anlaşmasının müzakere edilmesi imkanının araştırılması hususunda anlaşmışlardır.

             3. Taraflar, her iki ülkenin ilgili kurumları tarafından hazırlanacak pazara giriş programlarının desteklenmesi konusunda mutabık kalmışlardır. Bu çerçevede, Etiyopya Tarafı, ilgili Türk yetkilileriyle işbirliği içerisinde, başta deri, susam tohumu ve kahve olmak üzere Etiyopya’nın Türkiye’ye tarım ürünleri ihracatının teşvikine ve artırılmasına yönelik önlemleri içeren bir pazara erişim programı belgesi hazırlayacaktır. Program belgesinin hazırlanması 2007 yılı Mart ayına kadar sonuçlandırılacaktır.

             4. Taraflar, sergi, fuar, ticaret heyetleri ve seminerler gibi bir sonraki KEK Toplantısına kadar gerçekleştirilecek olan tanıtım faaliyetleri için bir program belirlemeyi kararlaştırmışlardır. Bu çerçevede, Taraflar, sözkonusu dönemde aşağıda belirtilen ticari tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi hususunda anlaşmışlardır:

             - 2007 yılının üçüncü çeyreğinde Addis Ababa’da Türk İhraç Ürünleri Fuarı,

             - 2008 yılının başında Etiyopya’ya Türk İşadamları Heyeti (yatırımcı, ticaret erbabı, müteahhit ve müşavirleri içeren),

             - 2007 Mayıs ayında deri alanında Sektörel Heyet,

             - Tarihi ve sektörleri Etiyopya Tarafınca belirlenecek ve bildirilecek olan  Türkiye’ye üç adet Etiyopya Alım ve Satım Heyeti,

             - 16-20 Mayıs 2007 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2. Türkiye-Afrika Dış Ticaret Köprüsü Programına Etiyopya Heyetinin katılım sağlaması.

             5. Türk Tarafı, Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Girma Birru’ya, beraberinde bir işadamları heyetiyle, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu ile Dış Ticaret Müsteşarlığı işbirliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan bahsekonu  Türkiye-Afrika Dış Ticaret Programına katılması için davette bulunmuştur.

             6. Taraflar, iki ülke iş çevreleri arasında bir iş bağlantısı kurulmasının önemini vurgulayarak, Türkiye-Etiyopya İş Konseyinin kurulması için çabalarını artırmak konusunda anlaşmışlardır. Bu kapsamda, Taraflar, Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile  Etiyopya Ticaret Odası arasındaki gerekli düzenlemenin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması hususunda mutabık kalmışlardır. 

             7. Taraflar, ticari ilişkilerin geliştirilmesinde standardizasyon alanında işbirliğinin sahip olduğu hızlandırıcı etkiyi dikkate alarak, Türkiye-Etiyopya 4. Dönem KEK Toplantısı sırasında, Türk Standardlar Enstitüsü (TSE) ile Etiyopya Kalite ve Standartlar Kurumu (QSAE) arasında bir Teknik İşbirliği Protokolü’nün imzalanmış olmasından dolayı duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir.

             8. Taraflar, iki ülke bankaları ve mali kuruluşları arasında yakın ilişkilerin kurulmasını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır. Bu bağlamda, Türk Tarafı en kısa süre içerisinde Etiyopya’dan Türkiye’ye, tarihi Etiyopya tarafınca belirlenecek ve bildirilecek olan  bir Bankacılık Heyeti düzenleyecektir.

             II- YASAL ALTYAPI

             1. Taraflar, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesi amacıyla, 2005 yılında imzalanmış olan Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması’nın en kısa zamanda uygulamaya konmasının önemini vurgulamışlardır. Etiyopya Tarafı, Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması’nın onaylanma sürecinin Etiyopya Tarafınca tamamlandığını bildirmiştir. Türk Tarafı, sözkonusu Anlaşmanın onay sürecinin Türk Tarafınca 2007 yılı sonuna kadar tamamlanmasını kabul etmiştir.

             2. Taraflar, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’nın yürürlüğe girmiş olmasından duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir.

             III- EKONOMİK, SINAİ VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ

             1 – Teknik İşbirliği

             a) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler)

             Taraflar, Etiyopya’daki KOBİ’lerin gelişimi amacıyla Türkiye’de KOSGEB ile Etiyopya’da FeMSEDA arasında işbirliğini daha da artırmayı kararlaştırmışlardır.

             Bu amaçla, Taraflar, KOSGEB tarafından 2007 yılının ilk çeyreğinde, Etiyopya’da, Türkiye’deki KOBİ’lerin gelişim modeline yönelik bir seminer düzenlenmesi konusunda anlaşmışladır.

             Türk Tarafı, sözkonusu seminerin ardından, iki adet yüksek düzey yöneticiye Türkiye’de maksimum altı haftalık bir eğitim programı sağlayacaktır.

             Türk Tarafı, Etiyopya’nın sanayi gelişimini desteklemeye hazır olduğunu belirterek, Etiyopya’da KOBİ’lere yönelik kurulacak olan sanayi bölgeleri için müşavirlik hizmeti (fizibilite çalışması, tasarım ve ilgili hizmetler) şeklinde teknik yardım sağlamayı önermiştir. Etiyopya Tarafı bir yıllık süre içerisinde gerçekleştirilecek olan sözkonusu teklifi memnuniyetle karşılamış ve kabul etmiştir.

             b) Deri Sanayi

             Taraflar, Etiyopya deri sanayiinin geliştirilmesi amacıyla devam eden teknik işbirliğini daha da artırmaya hazır olduklarını vurgulamışlardır. 

             Bu bağlamda, Türk Tarafı, Etiyopya Deri ve Deri Ürünleri Teknoloji Enstitüsü (LLPTI) ile ilgili Türk kurumu ve/veya enstitüsü arasında imzalanacak bir Teknik İşbirliği Protokolü’ne ilişkin çalışmaları bir ay içerisinde sonuçlandıracağını taahhüd etmiştir.

             Teknik İşbirliği Programının şekli anılan Protokolün sonuçlandırılmasından sonra belirlenecektir.

             c) Su Kaynakları, Madencilik ve Enerji

             Etiyopya Tarafı, aşağıda belirtilen konularda, Etiyopya’da su kaynakları, madencilik ve enerjinin planlanması, tasarımı, inşası, geliştirilmesi ve yönetimi için teknik yardım talebinde bulunmuştur:

             - Sulama projelerinin fizibilite ve tasarım çalışmalarının hazırlanması,

             - Faaliyet, tasarım ve inşa aşamasında olan projeler için inşaat, mekanik, tünel ve malzeme mühendisliği sağlanması,

             - Hidroelektrik santralleri için fizibilite çalışmaları, planlama, tasarım ve denetleme sağlanması,

             - 2007 ve 2008 yıllarında, Türk uzmanlar tarafından Etiyopyalı jeolojik ölçüm uzmanları için, kantitatif XRF ve XRD analizi ile uzaktan algılama alanlarında Etiyopya’da iki aylık bir teknik yardım sağlanması ve Türkiye’deki kazı, araştırma ve diğer jeobilim metodları alanlarında teknik yardım verilmesi.

             Türk Tarafı, anılan konuda Etiyopya tarafınca tevdi edilen üç proje teklifini de dikkate alarak bir teknik yardım programı hazırlamayı ve iki ay içerisinde Etiyopya Tarafına iletmeyi kabul etmiştir.

             d) Tarım

             Taraflar, Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolü’ne ilişkin müzakerelerin başarılı bir şekilde sonuçlanmasından duydukları memnuniyeti kaydetmişlerdir. Sözkonusu Protokol, 2007 yılında Türkiye’ye gerçekleştirilecek bir üst düzey ziyaret esnasında imzalanacaktır.

             e) Müteahhitlik ve Müşavirlik Hizmetleri

             Taraflar, Türkiye Müteahhitler Birliği ile Etiyopya İnşaat Müteahhitleri Birliği arasında 3. Dönem KEK Toplantısı sırasında imzalanmış olan Mutabakat Zaptı’nın etkin bir şekilde uygulanmasının gerekliliği hususunda mutabık kalmışlardır.

             Bu bağlamda, Türk Tarafı, yol, toplu konut, enerji üretimi ve su kaynaklarının tasarımı ve inşasından sorumlu Etiyopya yetkililerinin katılımıyla  kapasite geliştirme ve müteahhitlik ve müşavirlik alanlarındaki Türk-Etiyopya işbirliği imkanları hakkında 2007 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye’de bir seminer düzenleyecektir.

             f) Eğitim

             Etiyopya Tarafı, Türk Tarafından tıp, teknoloji, bilgisayar bilimi ve inşaat alanlarında sağlanan burs sayısının yıllık 10 ila 15’e çıkarılmasını talep etmiştir.

             Etiyopya Tarafı, ayrıca, mesleki öğrenim ve eğitimde teknik yardım ile tarıma dayalı sanayiler alanında eğitimcilerin eğitilmesini talep etmiştir.

             g) Ulaştırma

             Taraflar, 13 Ocak 2005 tarihinde imzalanmış olan Denizcilik Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası’nın uygulamaya konmasının önemini vurgulamışlardır.

             Türk Tarafı, sözkonusu Mutabakat Muhtırası’nın, 2007 Mart ayına kadar onay sürecinin tamamlanması için gerekli girişimi gerçekleştirecektir.

             Taraflar Karma Komisyonun 5. Dönem Toplantısını, diplomatik kanallar aracılığıyla üzerinde mutabık kalınacak bir tarihte Addis Ababa’da gerçekleştirmeyi kararlaştırmışlardır.

             18 Ocak 2007 tarihinde Ankara’da ikisi de eşit derecede geçerli olmak üzere İngilizce dilinde iki orijinal nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

 

             TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                                  ETİYOPYA FEDERAL DEMOKRATİK

             HÜKÜMETİ ADINA                                                                              CUMHURİYETİ ADINA

 

            

             BİNALİ YILDIRIM                                                                                GIRMA BIRRU

             ULAŞTIRMA BAKANI                                                                         TİCARET VE SANAYİ BAKANI

 

 

EK I

TÜRK HEYETİ LİSTESİ

 

Sayın Binali YILDIRIM                  :  Ulaştırma Bakanı,

                                                              Heyet Başkanı

            

Şevket ILGAÇ                                  :  Anlaşmalar Genel Müdür V.,

                                                              Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)

            

Attila G. KIZILARSLAN                 :  Daire Başkanı,

                                                              Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, DTM

            

Selda ÖZDENOĞLU                       :  Daire Başkanı,

                                                              TİKA

            

Sinan ALKAN                                  :  Dış İlişkiler Dairesi Başkan Vekili,

                                                              Ulaştırma Bakanlığı

 

 

EK II

ETİYOPYA HEYETİ LİSTESİ

 

Sayın Girma BIRRU                        :  Ticaret ve Sanayi Bakanı,

                                                              Heyet Başkanı

            

Dr. Mulatu TESHOME                   :  Etiyopya’nın Ankara Büyükelçisi

            

Geremew AYALEW                         : Teknik Heyet Başkanı,

                                                              Dış Ticaret İlişkileri Bölümü,

                                                              Ticaret ve Sanayi Bakanlığı

            

Dr. Belay WOLDEYES                   :  Genel Müdür,

                                                              Deri ve Deri Ürünleri Teknoloji

                                                              Enstitüsü

            

Mesai GIRMA                                  :  Genel Müdür,

                                                              Etiyopya Kalite ve Standardlar Kurumu  

                                                              (QSAE)

            

Kebede SHIFERAW                         :  Genel Müdür,

                                                              KOBİ’leri Geliştirme Milli Ajansı   

                                                              (FeMSEDA)

            

Tesfaye AYELE                                : Mühendislik Hizmetleri Müdürü,

                                                              Tedarik, Tasarım ve Teknik Destek Bölümü,

                                                              Etiyopya Bayındırlık ve Şehir Gelişimi

                                                              Bakanlığı

            

Kebede KASSA                                :  Döviz Kuru, İstatistikler ve Denetleme

                                                              Bölümü Müdürü,

                                                              Etiyopya Merkez Bankası

            

Yared SHIFERAW                           :  Hukuk ve Sigorta Bölümü Müdürü,

                                                              Etiyopya Denizcilik İşletmeleri

            

Kahisu TADDESSE                        :  Takım Lideri,

                                                              Petrol Projelerini Yürütme Takımı,

                                                              Planlama ve Programlama Bölümü, 

                                                              Madencilik ve Enerji Bakanlığı

            

Mulu LEGESSE                               :  Dış İlişkiler Uzmanı,

                                                              Eğitim Bakanlığı

            

Mr. Matiyas ASFA                           :  İkili ve Çoklu İlişkiler Uzmanı

                                                              Ticaret ve Sanayi Bakanlığı

            

Bineg TEWELDE                             :  Ekonomi Ataşesi,

                                                              Etiyopya’nın Ankara Büyükelçiliği

            

Teramed ADANE                             :  Ataşe,

                                                              Etiyopya’nın Ankara Büyükelçiliği