10 Ekim 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27020

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2008/14119

             16 Nisan 2008 tarihinde Sofya’da imzalanan, ekli Türk-Bulgar Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 14/8/2008 tarihli ve HUMŞ-1019 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/9/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                    H. YAZICI                                   N. EKREN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                  Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                           M. AYDIN                                N. ÇUBUKÇU                           M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı  V.                            Devlet Bakanı                           Devlet  Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                        M. A. ŞAHİN                              M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY

        Devlet Bakanı                               Adalet Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                           K. UNAKITAN                                H. ÇELİK                                F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı                          Millî Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                B. YILDIRIM                               M. M. EKER                               F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                             Ulaştırma Bakanı                   Tarım ve Köyişleri Bakanı      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                         M. H.GÜLER                                 E. GÜNAY                              V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı       Kültür ve Turizm Bakanı           Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRK-BULGAR ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI

KARMA KOMİSYON TOPLANTISI

PROTOKOLÜ

(Sofya, 15-16 Nisan 2008)

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 1977 tarihinde imzalanan Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Yük Taşımacılığı Anlaşması gereğince Sofya’da 15-16 Nisan 2008 tarihlerinde karayoluyla uluslararası yolcu ve yük taşımacılığı konusunda bir Türk-Bulgar Karma Komisyon Toplantısı yapılmıştır.

             Heyetler aşağıdaki gündem maddelerinde mutabık kalmışlardır:

             1. Karayoluna ilişkin istatistiki veri teatisi

             2. Kara taşımacılığı alanında karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümü için öneriler

             3. Taslak Anlaşma üzerinde Görüşmeler

             4. 2008 yılı için izin belgesi kotaları

             1.  Madde altında

             Her iki heyet dış ticaretin gelişmesine ilişkin bilgi teati etmişlerdir. Karayoluyla yük taşımacılığı faaliyetleri sayısına özel olarak dikkat çekilmiştir. Heyetler iki ülke arasındaki ticaretin ve ülkeler üzerinden transit taşımacılığın arttığını tespit etmişlerdir.

             2. Madde altında

             Heyetler Bulgar ve Türk taşımacıların uluslar arası yük taşımacılığı faaliyetleri gerçekleştirirken karşılaştıkları sorunları görüşmüşlerdir.

             Bulgar tarafı aşağıdaki sorunlara işaret etmiştir:

             • Türk topraklarına giriş yapan Bulgar araçlar için standart yakıt depolarındaki yakıt tek taraflı olarak 550 litre ile sınırlandırılmaktadır;

             • Gümrük vergi ve harçları 50 000 Amerikan Dolarından fazla olduğu zaman eskort uygulanması;

             • Türk makamları tarafından TIR rejimi kapsamında yük taşımacılığı yapan araçlara TRİPTİK dokümanının zorunlu tutulması;

             • Bulgar taşımacılar tarafından Türkiye Cumhuriyeti sınır geçiş noktalarında geçiş belgelerinin kullanımından kaynaklanan güçlükler;

             • Mesai saatleri dışında gümrükten çekme işlemleri için istenen ek ücretler.

             Türk tarafı aşağıdaki sorunları gündeme getirmiştir:

             • Yükler için gümrük vergileri 50 000 Amerikan Dolarını geçen ve hiçbir risk taşımayan yükler için yük taşımacılığı faaliyetleri gerçekleştiren her bir Türk aracına eskort uygulanması;

             • Bulgar sınır kapısı Kapitan Andreevo’da uzun bekleme sürelerine neden olan araçların gruplar halinde kontrol edilmesi;

             • Türkiye’de kaldırılan dezenfektan ücretlerinin Bulgar yetkililerince halen alınması;

             • Türk sürücüler takograflardaki yanlış zaman ayarlaması nedeniyle kontrollerde yüksek cezalara tabi tutulmaktadırlar;

             • Grupaj taşımacılığı faaliyetlerinde gümrükten çekme işlemleri esnasında karşılaşılan sorunlar;

             • Şuanda bitki ve hayvan ürünlerinin Lesovo sınır geçiş noktasından girmesine izin verilmemektedir;

             • Bulgaristan topraklarına Lesovo sınır kapısından girerken araçların kontrolü için kullanılan elektronik çiplerin sayısının yetersiz olması.

             Her iki heyet yukarıda bahsedilen sorunlara ilişkin açıklayıcı bilgiler vermişlerdir.

             3. Madde altında

             Heyetler yeni Uluslararası Karayoluyla Yolcu ve Yük Taşımacılığı Anlaşması taslağını müzakere etmişlerdir.

             Bulgar heyeti taslağa aşağıdaki 3 konunun dahil edilmesini talep etmiştir:

             • Yakıt depolarında izin verilen maksimum yakıt miktarının 550 litre olarak belirlenmesi;

             • İki ülkenin yetkili kurumları, TIR karnesi kapsamında yük taşımacılığı faaliyetleri gerçekleştirilirken TIR Konvansiyonunda tanımlananlar dışında herhangi bir ek belge zorunlu tutmamalı ve bunun yanı sıra herhangi bir ek prosedür ve formalite getirmemelidirler;

             • Türk yetkililer tarafından sınır geçiş noktalarında mesai saatleri dışındaki gümrük çekme işlemleri için ek vergi tahsilatı uygulaması yapılmamalıdır.

             Türk tarafı yukarıda bahsedilen konuların yeni taslak Anlaşmaya dahil edilmemesi gerektiğini ve Karma Komisyon Toplantısı yetkisi dahilinde görüşülebileceğini vurgulamıştır.

             Bulgar tarafı, Taslak Anlaşmanın "Geçiş Belgesi Sistemi" başlıklı 7. Maddesine ilişkin olarak, mevcut geçiş belgesi sisteminin korunmasını önermiştir: ikili, transit ve 3.ülkeye/ülkeden taşımacılık faaliyetleri için geçiş belgeleri zorunlu tutulmalıdır. Bulgar tarafı ikili taşımacılık faaliyetlerinde, tüm taşımacılık faaliyetleri ("dolu-dolu", "boş-dolu", "dolu-boş")  için geçerli sadece evrensel geçiş belgelerinin kullanılmasını önermiştir. Alternatif bir yaklaşım olarak, Bulgar tarafı bütün taşımacılık türleri için bir kısmı giriş ücreti ödemek suretiyle ve bir kısmı da giriş ücreti ödenmeksizin gerçekleştirilecek bir geçiş belgesi rejimi önermiştir.

             Türk tarafı, 3. ülke taşımacılığı dışındaki bütün karayolu taşımacılığı faaliyetlerinin hiçbir giriş ücreti ödemesi olmadan, tam liberalizasyonuna yönelik önerisini yinelemiştir.

             Bulgar tarafı bu öneriyi ancak aşağıdaki koşullar yeni Anlaşmaya eklenirse kabul edecektir:

             • Giriş ücreti karşılıklılık temeli üzerinde uygulanacaktır;

             • Yük taşımacılığı araçlarının yakıt depolarındaki izin verilen maksimum yakıt hacmi 550 litre olarak belirlenirse;

             • İki ülkenin yetkili kurumları, TIR karnesi kapsamında yük taşımacılığı faaliyetleri gerçekleştirilirken TIR Konvansiyonunda tanımlananlar dışında herhangi bir ek belge zorunlu tutmamalı ve bunun yanı sıra herhangi bir ek prosedür ve formalite getirmemelidir;

             • Türk yetkililer tarafından sınır geçiş noktalarında mesai saatleri dışındaki gümrük çekme işlemleri için ek vergi tahsilatı uygulaması yapılmamalıdır.

             Türk tarafı yukarıda bahsedilen dört husus hakkındaki konumunu yinelemiştir. Ancak, giriş ücretlerine ilişkin olarak, Türk tarafı bu hususun çeşitli yetkili kurumların sorumluluğu altında olduğunu ve bu nedenle ilgili Türk yetkili kurumlarıyla sadece ikili taşımacılık için değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.

             Bulgar tarafı taşımacılık faaliyeti türüne göre değişmeksizin, Bulgaristan topraklarına her bir giriş için giriş ücreti alınması gerektiğinin altını çizmiştir.

             4. Madde altında

             Her iki heyet 2008 yılı için aşağıdaki geçiş belgelerini teati etmeyi karalaştırmıştır:

             • 250 000 adet transit geçiş belgesi

             • 30 000 adet ikili geçiş belgesi

             • 12 500 adet "boş giriş – dolu dönüş" taşımacılık faaliyetleri için geçiş belgesi

             • 500 adet 3. ülkeye/ülkeden geçiş belgesi

             Geçiş belgeleri 31 Ocak 2009 tarihine kadar geçerli olacaklardır. Bütün geçiş belgeleri iki yön için de geçerlidir.

             Kalan geçiş belgesi kotası en geç 10 Haziran 2008 tarihinde teati edilecektir.

             Türk tarafı, UBAK El Kitabının "Serbestleştirilmiş Taşımalar" başlıklı 2. Maddesi kapsamında belirtilen taşıma kategorilerinin iki ülke arasındaki geçiş belgesi yükümlülüklerinden muaf tutulmasını önermiştir.

             Bulgar tarafı ise böyle bir hükmün mevcut ikili Anlaşmada bulunmadığını ve UBAK El Kitabının ilgili maddesinin bağlayıcı olmadığını açıklamıştır.

             Görüşmeler karşılıklı anlayış içinde dostane ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştirilmiştir.

             Türk tarafı bir sonraki Karma Komisyon Toplantısının Türkiye’de olması için Bulgar tarafına bir davette bulunmuştur.

             Bulgar tarafı giriş ücretlerinin uygulanması konusunun yanı sıra taslak Anlaşmaya ilişkin çözüm bekleyen diğer konuların da görüşülmesi için bu toplantının 2008 yılı Mayıs ayının sonunda yapılması konusunda ısrarcı olmuştur. Toplantı yapılmadığı takdirde Bulgar tarafı kendi kararını alabileceğini bildirmiştir.

             Türk tarafı iki ülkenin karşılıklı mutabakatı olmaksızın alınacak bu tür herhangi bir tek taraflı eylemin iki ülke arasında mevcut ikili karayolu taşımacılığı Anlaşmasının ruhuna aykırı olacağını ifade etmiştir.

             Bu Protokol 16 Nisan 2008 tarihinde Sofya’da İngilizce dilinde iki orijinal nüsha halinde imzalanmıştır.

 

 

             TÜRK TARAFI ADINA                                                                          BULGAR TARAFI ADINA

             MEHMET KUTLU                                                                                  GEORGI PETARNEICHEV

             Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı                                         Ulaştırma Bakan Yardımcısı