10 Ekim 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27020

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

             Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

             Esas Sayısı       :  2006/158

             Karar Sayısı    :  2008/24 (Yürürlüğü Durdurma)

             Karar Günü     :  24.9.2008

             YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNANLAR:

             1- Ankara Asliye 12. Hukuk Mahkemesi

             2- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Kemal ANADOL, Haluk KOÇ ile birlikte 147 milletvekili

             YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU: 19.9.2006 günlü, 5543 sayılı İskân Kanunu’nun, geçici 1. maddesinin (5) numaralı fıkrasının  "Görülmekte olan davalar da bu hükme göre sonuçlandırılır" bölümünü içeren ikinci tümcesinin, Anayasa’nın 2., 10., 11. ve 36. maddelerine aykırılığı savıyla iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

             YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ

             Yürürlüğün durdurulması istemini de içeren dava dilekçeleri ve ekleri, bu konudaki esas inceleme raporu ile ekleri,  iptali istenilen kural, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerekçeleri ile öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

             19.9.2006 günlü, 5543 sayılı İskân Kanunu’nun geçici 1. maddesinin (5) numaralı fıkrası, 24.9.2008 günlü,  E. 2006/158, K. 2008/150 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu fıkranın, uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA, 24.9.2008 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

                     Başkan                                    Başkanvekili                                       Üye

                Haşim KILIÇ                  Osman Alifeyyaz PAKSÜT                   Sacit ADALI

 

                       Üye                                             Üye                                              Üye

     Fulya KANTARCIOĞLU                 Mehmet ERTEN                              Cafer ŞAT

 

                       Üye                                             Üye                                              Üye

            A. Necmi ÖZLER                           Fettah OTO                          Serdar ÖZGÜLDÜR

 

                                              Üye                                                        Üye

                                    Şevket APALAK                                    Serruh KALELİ