10 Ekim 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27020

TBMM KARARI

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN, IRAK’IN KUZEYİNDEN ÜLKEMİZE YÖNELİK TERÖR TEHDİDİNİN VE

SALDIRILARININ BERTARAF EDİLMESİ AMACIYLA, SINIR ÖTESİ HAREKAT VE MÜDAHALEDE

BULUNMAK ÜZERE, IRAK’IN PKK TERÖRİSTLERİNİN YUVALANDIKLARI KUZEY BÖLGESİ İLE

MÜCAVİR ALANLARA GÖNDERİLMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ İÇİN TÜRKİYE BÜYÜK

MİLLET MECLİSİNİN 17/10/2007 TARİH VE 903 SAYILI KARARIYLA HÜKÜMETE VERİLEN

BİR YILLIK İZİN SÜRESİNİN ANAYASANIN 92 NCİ MADDESİ UYARINCA 17/10/2008

TARİHİNDEN İTİBAREN BİR YIL SÜREYLE UZATILMASINA DAİR KARAR

 

             Karar No. 929                                                                                                  Karar Tarihi: 8/10/2008

             Irak’ın kuzey bölgesinde yuvalanmış bulunan PKK terör unsurlarından kaynaklanan ve Türk halkının huzur ve güvenliğiyle ülkesinin milli birliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yöneltilmiş terörist saldırılar ve açık tehdit devam etmektedir.

             Dost ve kardeş Irak’ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfeden Türkiye, PKK teröristlerinin Irak’ın kuzeyindeki mevcudiyetine ve terörist saldırılarına son verilmesini sağlamak amacıyla askeri faaliyetlerini başarıyla yürütmekte, siyasi ve diplomatik girişimleri ve uyarılarını sürdürmektedir.

             Türkiye’ye yönelik olarak devam eden terörist saldırılar ve tehdide karşı, terörizmle mücadelenin bir parçası olarak uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri almak üzere, hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükümetçe belirlenecek şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, Irak’ın kuzeyinden ülkemize yönelik terör tehdidinin ve saldırılarının bertaraf edilmesi amacıyla, sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere, Irak’ın PKK teröristlerinin yuvalandıkları kuzey bölgesi ile mücavir alanlara gönderilmesi ve görevlendirilmesi için Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca Genel Kurulun 17/10/2007 tarihli ve 903 sayılı Kararıyla Hükümete verilen bir yıllık izin süresinin, Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca 17/10/2008 tarihinden itibaren bir yıl süreyle uzatılması Genel Kurulun 8/10/2008 tarihli 3 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.