9 Ekim 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27019

YÖNETMELİK

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

TARIM VE ORMANDAN SAYILAN İŞLERDE ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA

KOŞULLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Ormandan Sayılan İşlerde Çalışanların Çalışma Koşullarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.