29 Eylül 2008 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27012 (2. Mükerrer)

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2008/14173

             Ekli “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi”nin yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 22/9/2008 tarihli ve 848 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/9/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                           CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                  H. YAZICI                                N. EKREN                               M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

    M. BAŞESGİOĞLU                         K. TÜZMEN                            N. ÇUBUKÇU                        K. UNAKITAN

        Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı                       Devlet Bakanı  V.

   M. S. YAZICIOĞLU                        M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY

        Devlet Bakanı                            Adalet Bakanı                      Millî Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı

          H. YAZICI                             K. UNAKITAN                             H. ÇELİK                               F. N. ÖZAK

     Dışişleri Bakanı V.                         Maliye Bakanı                       Millî Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı

          R. AKDAĞ                               B. YILDIRIM                            M. M. EKER                              F. ÇELİK

         Sağlık Bakanı                          Ulaştırma Bakanı                Tarım ve Köyişleri Bakanı      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

    M. Z. ÇAĞLAYAN                         M. H.GÜLER                              E. GÜNAY                              V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı    Kültür ve Turizm Bakanı          Çevre ve Orman Bakanı

 

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI

PRİM TARİFESİ

             Amaç

             MADDE 1– (1) Bu Tarifenin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümlerine göre işkollarının ve işyerinin hangi tehlike sınıfına girdiğinin, tehlike sınıf ve derecesine ait prim oranlarının ve tehlike derecelerinin belirlenmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tarife, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sigortalıları, işverenleri ve işyerlerini kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 5510 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Tarifenin uygulanmasında;

             a) Kanun: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

             b) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,

             c) İşveren: Sigortalı kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,

             ç) İşyeri: Sigortalıların maddi olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerler ile bu yerlerde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan, aynı yönetim altında örgütlenen yerler ile bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlarını,

             d) İşkolu kodu: İşyerinde yapılan veya sigortalının yaptığı işin, prim tarifesine göre hangi işkoluna tabi olduğunu belirleyen ve bu tarife eki listenin  sınıf sütununda belirtilen kodları,

             e) Tehlike sınıfı: İşkollarının, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre belirlenen oniki tehlike sınıfını,

             f) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı: Yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 arasında belirlenen oranı,

             g) Kaçınılmazlık ilkesi: Olayın meydana geldiği tarihte  bilimsel ve teknik kurallar ve olanaklar  gereğince alınacak tüm önlemlere rağmen zararın kısmen veya tamamen meydana gelmesi durumunu,

             ifade eder.

             (2) Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar bu Tarife için de geçerlidir.

             Tehlike sınıfı ve prim oranı

             MADDE 5 – (1) Tarife eki listede işkolları oniki tehlike sınıfına ayrılmış olup bu sınıfların normal prim oranları, en düşük haddi % 1, en yüksek haddi % 6,5 olarak belirlenmiştir.

             (2) Bir işin normal yüzdelik prim oranı, dahil olduğu tehlike sınıfının 2’ye bölümü sonucunda bulunacak rakama,  0,5 değerinin eklenmesi suretiyle bulunur.

             Esas işin fer’i ve mütemmimi olan işlerde prim oranları

             MADDE 6 – (1)  Bir işyerinde yürütülen ve esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primleri, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanır. Ancak, esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işler, sigortalıları birbirine karışmayacak şekilde, ayrı ve bağımsız olarak yürütüldüğü ve Kurumda ayrı bir işyeri olarak tescil edilmiş olduğu takdirde her biri kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi olur. 

             Aynı işyerinde, aynı işveren tarafından yürütülen işler

             MADDE 7 – (1) Aynı işveren tarafından, aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler gösteren ve farklı tehlike sınıflarına dahil olan bütün işler, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim oranına tabi olur.

             Tarife eki listede  gösterilmeyen işler

             MADDE 8 – (1) Tarife eki listede gösterilmeyen işler, mahiyetleri ve iş kazası ile meslek hastalığı tehlikesinin ağırlığı gözönünde bulundurulmak suretiyle kendisine en yakın işkolunun dahil olduğu prim oranına tabi olur.

             Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan sigortalıların durumu

             MADDE 9 – (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar, birden fazla işyerinin sahibi veya ortağı olması durumunda tehlike sınıfı en yüksek olan işyerinin prim oranına tabi tutulurlar.

             (2) Aynı ay içerisinde faaliyetini sonlandırıp, yine aynı ay içerisinde yeniden faaliyete başlayan sigortalıların kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin sigorta primi son faaliyet konusu işine göre hesap ve tahsil olunur.

             (3) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar, aynı zamanda işyerinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştırması halinde, çalıştırdığı sigortalıların tabi olduğu tehlike sınıfı ve prim oranına tabi olurlar. Birden fazla işyerinin sahibi veya ortağı olması ve aynı zamanda her bir işyerinde sigortalı çalıştırılması halinde, tehlike sınıfı en yüksek olan işyerinin prim oranına tabi tutulurlar.

             Normal prim oranlarının derecelere ayrılması

             MADDE 10 – (1) Her tehlike sınıfı üst, normal ve alt derece olmak üzere üç tehlike derecesine ayrılır.

             (2) Üst derece prim oranı dahil olduğu tehlike sınıfının normal yüzdelik prim oranından 0,2 puan daha yüksek, alt derece prim oranı normal yüzdelik prim oranından 0,2 puan daha düşüktür. Şu kadar ki, I inci tehlike sınıfındaki işyerleri için alt derece prim oranı, bu sınıfın normal prim oranının altına düşemez ve XII nci tehlike sınıfındaki işyerleri için ise üst derece prim oranı, bu sınıfın normal prim oranını geçemez.

             Dereceleme işlemleri

             MADDE 11 – (1) Kurum, her yıl yapacağı hesaplamalar ile dereceleme hesabının yapıldığı yıldan önceki 3 takvim yılı içinde aynı işkolunda kırkbin ve daha fazla gün için sigorta primi tahakkuk ettirmiş olan işyerlerini derecelemeye tabi tutar.

             (2) Bu işyerlerinin girecekleri tehlike dereceleri; derecenin belirlendiği yıldan önceki 3 takvim yılı içinde meydana gelerek Kurum kayıtlarına intikal eden ve işyerlerinin özel şartları ile tehlikeyi önlemek için alınmış olan emniyet tedbirlerinin de sonucunu gösteren iş kazaları, meslek hastalıkları, sürekli iş göremezlik ve ölüm olaylarına göre işyerlerinin tehlike ağırlığı dikkate alınarak Kurum tarafından üst, normal veya alt derece olarak belirlenir.

             (3) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı, sürekli iş göremezlik ve ölüm olaylarının, işverence işyerinde alınan işin niteliğine uygun bilimsel ve teknik tedbirlerin alınmasına rağmen veya doğal afetler sonucu meydana geldiğinin tespiti halinde kaçınılmazlık ilkesi gereği bu tür olaylar derecelendirme hesabında dikkate alınmaz.

             (4) Yukarıda belirtilen 3 yıllık devre için kırkbin gün sigorta primi tahakkuk ettirmemiş olan işyerleri, dahil bulundukları işkolunun normal prim oranı üzerinden prim öderler.

             506 sayılı Kanuna ilişkin hükümler

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1)  1/10/2008 tarihinden önce 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olan işyerleri için uygulanmakta olan iş kazası ve meslek hastalıkları sigortaları prim oranı bu tarihten geçerli olmak üzere 0,5 puan düşürülerek uygulanır. 

             (2) 506 sayılı Kanuna göre tescil edilen işyerlerinin mevcut işkolu kodları, işverenlerin elektronik veya kâğıt ortamında yapacakları beyana istinaden, Kurumca gerek görülen haller hariç olmak üzere, ayrıca tebligat yapılmaksızın bu tarifedeki uygun işkolu kodlarına dönüştürülür.

             (3) 506 sayılı Kanuna göre tescil edilen işyerlerinin bu Tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki işkolu kodlarından yapılmış olan prim ödeme gün sayıları, yeni işkolu kodundan yapılmış bildirim olarak kabul edilerek dereceleme hesaplamalarında dikkate alınır.

             1479 ve 2926 sayılı kanunlara ilişkin hükümler

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 1/10/2008 tarihinden önce 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa ve 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescil edilmiş sigortalıların meslek kodları Kurumca bu Tarifedeki uygun işkolu kodlarına dönüştürülür.

             (2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre meslek kodları bu Tarifedeki uygun işkolu kodlarına dönüştürülen sigortalılar, bu işleme karşı Tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Kuruma itirazda bulunabilirler.

             Geçmiş dönemlere ilişkin tescil edilen işyerleri    

             GEÇİCİ MADDE  3 – (1) Bu Tarifenin yürürlüğe girmesinden sonra,  Kurum ve diğer kamu idarelerinin denetim veya kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitlere, yargı kararlarına, işverenler tarafından verilen işyeri bildirgesi ve diğer tespitlere istinaden  tescil edilen işyerlerinin tescil tarihi, bu Tarifenin yürürlük tarihinden önceki bir tarih olması halinde, bu Tarifenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 18/3/1981 tarihli ve 8/2569 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşkazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesi hükümlerine göre, bu tarihten sonra ise bu Tarifeye göre işlem yapılır.

             Yürürlük

             MADDE 12 – (1) Bu Tarife 1/10/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 13 – (1) Bu Tarife hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

LİSTE

 

 

TEHLİKE SINIFI

PRİM NİSPETİ

KISIM

BÖLÜM

GRUP

SINIF

 

 

 

A

 

 

 

TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK

 

 

 

01

 

 

Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri

 

 

 

 

011

 

Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi

 

 

 

 

 

0111

Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi

III

2,00

 

 

 

0112

Çeltik (kabuklu prinç) yetiştirilmesi

III

2,00

 

 

 

0113

Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi

III

2,00

 

 

 

0114

Şeker kamışı yetiştirilmesi

III

2,00

 

 

 

0115

Tütün yetiştirilmesi

III

2,00

 

 

 

0116

Lifli bitkilerin yetiştirilmesi

III

2,00

 

 

 

0119

Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi

III

2,00

 

 

012

 

Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi

 

 

 

 

 

0121

Üzüm yetiştirilmesi

III

2,00

 

 

 

0122

Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi

III

2,00

 

 

 

0123

Turunçgillerin yetiştirilmesi

III

2,00

 

 

 

0124

Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi

III

2,00

 

 

 

0125

Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi

III

2,00

 

 

 

0126

Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi

III

2,00

 

 

 

0127

İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi

III

2,00

 

 

 

0128

Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi

III

2,00

 

 

 

0129

Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi

III

2,00

 

 

013

 

Dikim için bitki yetiştirilmesi

 

 

 

 

 

0130

Dikim için bitki yetiştirilmesi

III

2,00

 

 

014

 

Hayvansal üretim

 

 

 

 

 

0141

Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği

III

2,00

 

 

 

0142

Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği

III

2,00

 

 

 

0143

At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği

III

2,00

 

 

 

0144

Deve ve devegillerin yetiştiriciliği

III

2,00

 

 

 

0145

Koyun ve keçi yetiştiriciliği

III

2,00

 

 

 

0146

Domuz yetiştiriciliği

III

2,00

 

 

 

0147

Kümes hayvanları yetiştiriciliği

III

2,00

 

 

 

0149

Diğer hayvan yetiştiriciliği

III

2,00

 

 

015

 

Karma çiftçilik

 

 

 

 

 

0150

Karma çiftçilik

III

2,00

 

 

016

 

Tarımı destekleyici faaliyetler ve hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler

 

 

 

 

 

0161

Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler

III

2,00

 

 

 

0162

Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler

III

2,00

 

 

 

0163

Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler

III

2,00

 

 

 

0164

Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi

III

2,00

 

 

017

 

Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri

 

 

 

 

 

0170

Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri

III

2,00

 

02

 

 

Ormancılık ve tomrukçuluk

 

 

 

 

021

 

Orman yetiştirme (silvikültür ) ve diğer ormancılık faaliyetleri

 

 

 

 

 

0210

Orman yetiştirme (silvikültür ) ve diğer ormancılık faaliyetleri

III

2,00

 

 

022

 

Tomrukçuluk

 

 

 

 

 

0220

Tomrukçuluk

III

2,00

 

 

023

 

Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması

 

 

 

 

 

0230

Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması

III

2,00

 

 

024

 

Ormancılık için destekleyici faaliyetler

 

 

 

 

 

0240

Ormancılık için destekleyici faaliyetler

III

2,00

 

03

 

 

Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği

 

 

 

 

031

 

Balıkçılık 

 

 

 

 

 

0311

Deniz balıkçılığı

V

3,00

 

 

 

0312

Tatlı su balıkçılığı

V

3,00

 

 

 

0319

Sünger avcılığı

V

3,00

 

 

032

 

Su ürünleri yetiştiriciliği

 

 

 

 

 

0321

Deniz ürünleri yetiştiriciliği

V

3,00

 

 

 

0322

Tatlı su ürünleri yetiştiriciliği

V

3,00

B

 

 

 

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI

 

 

 

05

 

 

Kömür ve Linyit Çıkartılması

 

 

 

 

051

 

Taşkömürü madenciliği

 

 

 

 

 

0510

Taşkömürü madenciliği

XII

6,50

 

 

052

 

Linyit madenciliği

 

 

 

 

 

0520

Linyit madenciliği

XII

6,50

 

06

 

 

Ham Petrol ve Doğalgaz çıkarımı

 

 

 

 

061

 

Ham Petrol çıkarımı

 

 

 

 

 

0610

Ham Petrol çıkarımı

VII

4,00

 

 

062

 

Doğalgaz çıkarımı

 

 

 

 

 

0620

Doğalgaz çıkarımı

VII

4,00

 

07

 

 

Metal Cevheri Madenciliği

 

 

 

 

071

 

Demir cevheri madenciliği

 

 

 

 

 

0710

Demir cevheri madenciliği

VI

3,50

 

 

072

 

Demir dışı metal cevherlerin madenciliği

 

 

 

 

 

0721

Uranyum ve toryum cevherlerinin madenciliği

VI

3,50

 

 

 

0729

Diğer demir dışı metal cevherlerin madenciliği

VI

3,50

 

08

 

 

Diğer Madencilik ve Taşocakçılığı

 

 

 

 

081

 

Kum, kil ve taş ocakçılığı

 

 

 

 

 

0811

Süsleme ve yapı taşlarının, kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağan taşı (bileği taşı) ocakçılığı

XI

6,00

 

 

 

0812

Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin (arı kil) çıkarımı

III

2,00

 

 

089

 

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taşocakçılığı

 

 

 

 

 

0891

Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği

VI

3,50

 

 

 

0892

Turba çıkarımı ve briketlenmesi

IV

2,50

 

 

 

0893

Tuz çıkarımı

II

1,50

 

 

 

0894

Deniz ve göllerde tuz çıkarımı

II

1,50

 

 

 

0895

Kaya tuzu ve diğer tuzların çıkarımı

IV

2,50

 

 

 

0896

Alelümum maden arama işleri (Petrol ve tabii gaz arama işleri hariç)

VI

3,50

 

 

 

0897

Müstakilen yapılan maden ve curuf temizleme, ayıklama işleri.

II

1,50

 

 

 

0899

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taşocakcılığı

X

5,50

 

09

 

 

Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri

 

 

 

 

091

 

Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler

 

 

 

 

 

0910

Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler

VII

4,00

 

 

099

 

Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler

 

 

 

 

 

0990

Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler

VII

4,00

C

 

 

 

İMALAT

 

 

 

10

 

 

Gıda ürünlerinin imalatı

 

 

 

 

101

 

Etin işlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin imalatı

 

 

 

 

 

1011

Etin işlenmesi ve saklanması

II

1,50

 

 

 

1012

Kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması

II

1,50

 

 

 

1013

Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı

II

1,50

 

 

102

 

Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması

 

 

 

 

 

1020

Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması

II

1,50

 

 

103

 

Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması

 

 

 

 

 

1031

Patatesin işlenmesi ve saklanması

II

1,50

 

 

 

1032

Sebze ve meyve suyu imalatı

II

1,50

 

 

 

1039

Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması

II

1,50

 

 

104

 

Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı

 

 

 

 

 

1041

Sıvı ve katı yağ imalatı

III

2,00

 

 

 

1042

Margarin ve benzeri yenebilir yağların imalatı

III

2,00

 

 

105

 

Süt ürünleri imalatı

 

 

 

 

 

1051

Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı

I

1,00

 

 

 

1052

Dondurma imalatı

I

1,00

 

 

106

 

Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı

 

 

 

 

 

1061

Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı

III

2,00

 

 

 

1062

Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı

IV

2,50

 

 

 

1063

Bulgur, bakliyat ve sebze unları ve bunlara benzeyen diğer gıda maddeleri imalatı

II

1,50

 

 

107

 

Fırın ve unlu mamuller imalatı

 

 

 

 

 

1071

Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı

I

1,00

 

 

 

1072

Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı

I

1,00

 

 

 

1073

Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı

IV

2,50

 

 

108

 

Diğer gıda maddelerinin imalatı

 

 

 

 

 

1081

Şeker imalatı

II

1,50

 

 

 

1082

Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı

I

1,00

 

 

 

1083

Kahve ve çayın işlenmesi

I

1,00

 

 

 

1084

Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı

I

1,00

 

 

 

1085

Hazır yemeklerin ve yiyeceklerin imalatı

I

1,00

 

 

 

1086

Hazır, homojenize gıda maddeleri ile diyet yiyecekleri imalatı

I

1,00

 

 

 

1089

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı

I

1,00

 

 

109

 

Hazır hayvan yemleri imalatı

 

 

 

 

 

1091

Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı

II

1,50

 

 

 

1092

Ev hayvanları için hazır yem imalatı

II

1,50

 

11

 

 

İçeceklerin imalatı

 

 

 

 

110

 

İçecek imalatı

 

 

 

 

 

1101

Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması

II

1,50

 

 

 

1102

Üzümden şarap imalatı

II

1,50

 

 

 

1103

Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı

II

1,50

 

 

 

1104

Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı

II

1,50

 

 

 

1105

Bira imalatı

II

1,50

 

 

 

1106

Malt imalatı

II

1,50

 

 

 

1107

Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi

II

1,50

 

12

 

 

Tütün ürünleri imalatı

 

 

 

 

120

 

Tütün ürünleri imalatı

 

 

 

 

 

1200

Tütün ürünleri imalatı

I

1,00

 

13

 

 

Tekstil ürünlerinin imalatı

 

 

 

 

131

 

Tekstil elyafın hazırlanması ve bükülmesi

 

 

 

 

 

1310

Doğal ve sentetik pamuk elyafının hazırlanması ve eğrilmesi

I

1,00

 

 

 

1311

Doğal ve sentetik yün elyafının hazırlanması ve eğrilmesi

I

1,00

 

 

 

1312

Doğal ve sentetik kamgarn elyafının hazırlanması ve eğrilmesi

I

1,00

 

 

 

1313

Doğal ve sentetik keten elyafının hazırlanması ve eğrilmesi

II

1,50

 

 

 

1314

Tarak döküntüsü dahil, ipek atılması ve işlenmesi; sentetik ya da yapay iplik elyafının atılması ve işlenmesi

II

1,50

 

 

 

1315

Dikiş ipliği imalatı

I

1,00

 

 

 

1319

Diğer tekstil elyaflarının hazırlanması ve eğrilmesi

I

1,00

 

 

132

 

Dokuma

 

 

 

 

 

1320

Pamuklu dokuma

III

2,00

 

 

 

1321

Yünlü dokuma

III

2,00

 

 

 

1322

Kamgarn dokuma

II

1,50

 

 

 

1323

İpekli dokuma

II

1,50

 

 

 

1324

Karışık iplik ve dokuma fabrikaları (herhangi bir maddeden %75 veya daha fazla nispette ihtiva eden dokumalar kendi gruplarında tasnif olunur.)

III

2,00

 

 

 

1329

Diğer dokumalar

I

1,00

 

 

133

 

Tekstil ürünlerinin bitirilmesi

 

 

 

 

 

1330

Tekstil ürünlerinin bitirilmesi

III

2,00

 

 

139

 

Diğer tekstil ürünlerinin imalatı

 

 

 

 

 

1391

Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı

I

1,00

 

 

 

1392

Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı

I

1,00

 

 

 

1393

Halı ve kilim imalatı

I

1,00

 

 

 

1394

Halat, ip, sicim ve ağ imalatı

II

1,50

 

 

 

1395

Dokuma olmayan kumaşlar ile dokuma olmayan kumaştan yapılan ürünlerin imalatı, giyim eşyası hariç

III

2,00

 

 

 

1396

Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı

II

1,50

 

 

 

1399

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı

II

1,50

 

14

 

 

Giyim eşyalarının imalatı

 

 

 

 

141

 

Kürk hariç giyim eşyası imalatı

 

 

 

 

 

1411

Deri giyim eşyası imalatı

I

1,00

 

 

 

1412

İş giysisi imalatı

II

1,50

 

 

 

1413

Diğer dış giyim eşyaları imalatı

I

1,00

 

 

 

1414

İç giyim eşyası imalatı

I

1,00

 

 

 

1415

Şapka ve kaset imalatı

I

1,00

 

 

 

1416

Terziler (hususi dikişler)

I

1,00

 

 

 

1419

Diğer giyim eşyalarının ve aksesuarlarının imalatı

II

1,50

 

 

142

 

Kürkten eşya imalatı

 

 

 

 

 

1420

Kürkten eşya imalatı

I

1,00

 

 

143

 

Örme (Trikotaj) ve tığ işi ürünlerinin imalatı

 

 

 

 

 

1431

Örme (Trikotaj) ve tığ işi çorap imalatı

I

1,00

 

 

 

1439

Örme (Trikotaj) ve tığ işi diğer giyim eşyası imalatı

I

1,00

 

15

 

 

Deri ve ilgili ürünlerin imalatı

 

 

 

 

151

 

Derinin tabaklanması ve işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı imalatı;kürkün işlenmesi ve boyanması

 

 

 

 

 

1511

Derinin tabaklanması ve işlenmesi

III

2,00

 

 

 

1512

Bavul, el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç)

I

1,00

 

 

 

1513

Kürkün işlenmesi ve boyanması

I

1,00

 

 

 

1519

Çiğ deri kurutma ve bağırsak işleme yerleri ( sucuk bumbar hariç)

I

1,00

 

 

152

 

Ayakkabı, terlik vb imalatı

 

 

 

 

 

1520

Ayakkabı, terlik vb imalatı

I

1,00

 

16

 

 

Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı

 

 

 

 

161

 

Ağaçların biçilmesi ve planyalanması

 

 

 

 

 

1610

Ağaçların biçilmesi ve planyalanması

V

3,00

 

 

162

 

Ağaç, mantar, kamış ve örgü malzeme ürünü imalatı

 

 

 

 

 

1621

Ahşap plaka ve levha imalatı

V

3,00

 

 

 

1622

Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin imalatı

V

3,00

 

 

 

1623

Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı

V

3,00

 

 

 

1624

Ahşap konteyner imalatı

V

3,00

 

 

 

1625

Ağaç mantarı ürünleri imalatı; saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan ürünlerin imalatı

II

1,50

 

 

 

1629

Diğer ağaç ürünleri imalatı;

IV

2,50

 

17

 

 

Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı

 

 

 

 

171

 

Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı

 

 

 

 

 

1711

Kağıt hamuru imalatı

II

1,50

 

 

 

1712

 Kağıt ve mukavva imalatı

II

1,50

 

 

172

 

Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı

 

 

 

 

 

1721

Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan ambalaj kutuları imalatı

I

1,00

 

 

 

1722

Kağıttan yapılan ev eşyası, sıhhi ve tuvalet malzemeleri imalatı

I

1,00

 

 

 

1723

Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı

I

1,00

 

 

 

1724

Duvar kağıdı imalatı

I

1,00

 

 

 

1729

Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı

I

1,00

 

18

 

 

Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması

 

 

 

 

181

 

Basım ve basım ile ilgili hizmet faaliyetleri

 

 

 

 

 

1811

Gazetelerin basımı

II

1,50

 

 

 

1812

Diğer matbaacılık

II

1,50

 

 

 

1813

Basım ve yayım öncesi hizmetler

II

1,50

 

 

 

1814

Ciltçilik ve ilgili hizmetler

II

1,50

 

 

 

1815

Diğer baskı ve hakkaklık işleri (tabaklar ve diğer eşya üzerine baskı, hakkaklık ve işleme yapılması gibi)

II

1,50

 

 

182

 

Kayıtlı medyanın çoğaltılması

 

 

 

 

 

1820

Kayıtlı medyanın çoğaltılması (ses, görüntü ve bilgisayar kaydı)

I

1,00

 

19

 

 

Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

 

 

 

 

191

 

Kok fırını ürünlerinin imalatı

 

 

 

 

 

1910

Kok fırını ürünlerinin imalatı

III

2,00

 

 

192

 

Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

 

 

 

 

 

1920

Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

III

2,00

 

20

 

 

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

 

 

 

 

201

 

Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı

 

 

 

 

 

2011

Sanayi gazları imalatı

II

1,50

 

 

 

2012

Boya maddeleri ve pigment imalatı

II

1,50

 

 

 

2013

Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı

III

2,00

 

 

 

2014

Diğer organik temel kimyasalların imalatı

III

2,00

 

 

 

2015

Kimyasal gübre ve azot bileşiklerin imalatı

III

2,00

 

 

 

2016

Birincil formda plastik hammaddelerin imalatı

III

2,00

 

 

 

2017

Birincil formda sentetik kauçuk imalatı

III

2,00

 

 

202

 

Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı

 

 

 

 

 

2020

Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı

I

1,00

 

 

203

 

Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı

 

 

 

 

 

2030

Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı

I

1,00

 

 

204

 

Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri; parfüm; kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı

 

 

 

 

 

2041

Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri imalatı

I

1,00

 

 

 

2042

Parfüm kozmetik ve bakım malzemelerinin imalatı

I

1,00

 

 

205

 

Diğer kimyasal ürünlerin imalatı

 

 

 

 

 

2051

Patlayıcı madde imalatı

VI

3,50

 

 

 

2052