18 Eylül 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27001

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2008/14110

             Ekli “2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 3/9/2008 tarihli ve 20537 sayılı yazısı üzerine, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/9/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                  N. EKREN                             M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                           K. TÜZMEN                            N. ÇUBUKÇU                         M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                          M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                         B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                   İçişleri Bakanı

          M. AYDIN                                K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                             F. N. ÖZAK

    Dışişleri Bakanı V.                            Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                             M. M. EKER                             F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                           M. H.GÜLER                               E. GÜNAY                            V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı         Çevre ve Orman Bakanı

 

2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEKÖĞRETİM

KURUMLARINDA CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ

KATKISI OLARAK ALINACAK KATKI PAYLARI İLE İKİNCİ

ÖĞRETİM ÜCRETLERİNİN TESPİTİNE DAİR KARAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Normal Öğretim Öğrencilerinden Alınacak Katkı Paylarına İlişkin Esaslar

 

             Katkı tutarları

             MADDE 1 – (1) 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin cari hizmet maliyetlerine Devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkının tutarları ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

             Cari hizmet ödeneklerinin tespiti

             MADDE 2 – (1) Yükseköğretim kurumlarında cari hizmet ödenekleri, öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri ile yükseköğretim kurumlarının özellikleri göz önünde tutularak, farklı miktarlarda tespit edilir. Bu miktarın her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenecek kısmı Devletçe karşılanır ve yükseköğretim kurumu özel bütçesine ödenek olarak konulur. Geri kalan kısmı öğrenci tarafından ödenir. Devletçe karşılanacak kısım, cari hizmet maliyetlerinin yarısından az olamaz.

             Öğrenci katkı payını süresinde ödemeyenler hakkında yapılacak işlem

             MADDE 3 – (1) Öğrenci katkı payını süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Ancak yükseköğretim kurumları verilen süre içinde kaydını yaptırmayan öğrencilere ek süre verebilirler.

             Öğrenci katkı payının karşılanması

             MADDE 4 – (1) Öğrenci katkı payı bizzat öğrenci tarafından karşılanır. Öğrenci tarafından ödenecek katkı payının bir kısmı veya tamamı öğrencinin talebi hâlinde öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun normal öğretim süresi kadar süre ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca bütçe imkânları çerçevesinde kredi olarak verilebilir.

             (2) Bu kredinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile kredi alan öğrencilerin yükümlülükleri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Katkı Kredisi Yönetmeliğine göre belirlenir.

             (3) Bir yükseköğretim kurumunu bitirdikten sonra, ikincisine katılan öğrenciler ile lisansüstü öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri katkı payı kredi olarak verilmez. Ancak, ön lisans öğrenimini bitirdikten sonra ara vermeden lisans öğrenimine devam eden öğrencilere intibak programı süresi hariç katkı payı kredi olarak verilebilir.

             (4) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna geri ödenmeyen harç veya katkı kredisi borçları için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

             Öğrenci katkı payının ödenmesi

             MADDE 5 – (1) Öğrenci katkı payı iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt olma veya yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında kayıt yenilenirken; yarıyıl sistemi uygulanmayan eğitim programlarında ise Şubat ayında kayıt yenileme sırasında ödenir.

             (2) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi almak için müracaat ettiğini belgeleyen ve 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim kurumlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden, kayıt sırasında birinci taksit katkı payı alınmaz. Kurumca yapılan değerlendirme sonucunda katkı kredisi almaya hak kazanamayan öğrenciler, katkı paylarının tamamını ikinci taksitle birlikte öderler.

             (3) Öğrenci katkı payları, ders sayısı ve yarıyıl süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınır. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler hariç olmak üzere yarıyıl sistemi uygulanan eğitim programlarında en az iki yarıyıl, yıl esası uygulananlarda ise en az bir öğrenim yılı süre ile kayıtlarını donduran öğrencilerden kayıt dondurulan yıl için katkı payı alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan katkı payları varsa bu miktar iade edilmez.

             Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim hakkı kazanan öğrenciler

             MADDE 6 – (1) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavları sonucu girdiği yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmesi kesinlik kazanan öğrenciler, ikinci yükseköğretim kurumuna ait cari maliyet miktarlarına tabidirler.

             Lisansüstü öğrenimde öğrenci katkı payı

             MADDE 7 – (1) Lisansüstü öğrenimde öğrenci katkı payı  öğrenci tarafından iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit kayıt olma veya yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyılın başında ödenir.

             (2) Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler de diğer normal örgün öğretim öğrencilerinin yararlanmış oldukları hizmetlerden yararlanırlar.

             Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında öğrenci katkı payı

             MADDE 8 – (1) Yabancı dilde eğitim yapan eğitim fakülteleri hariç olmak üzere yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında öğrenci katkı payı iki katı olarak alınır.

             Yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak katkı payı

             MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerden, mütekabiliyet esasına bağlı olarak üniversiteler arasında yapılacak işbirliği protokol hükümleri saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payının üç katı ödeme günündeki kur üzerinden döviz olarak defaten alınır. Ancak, yabancı uyruklu statüsündeki Türk asıllı öğrencilerden alınacak öğrenci katkı payı miktarları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

             (2) Ülkemizdeki üniversitelerde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerden mütekabiliyet esası çerçevesinde öğrenci katkı payı alınmaz.

             (3) İkinci fıkra kapsamına dahil olmayan yabancı uyruklu öğrencilerden normal öğrenim süresi içerisinde başarısız olanlara bu Kararın 13 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Bunların yapacakları fazla ödemeler, döviz olarak o günkü kur üzerinden defaten alınır.

             Mecburi hizmet karşılığı öğrenim görenlerin öğrenci katkı payı

             MADDE 10 – (1) Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrencilerin öğrenci katkı paylarının tamamı ilgili Bakanlık veya kuruluş tarafından yükseköğretim kurumlarına ödenir.

             (2) Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları öğrencilerinden Devlet (Millî Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yükseköğrenim gören öğrenciler, Seksenbeş YTL katkı payı öderler. Bunların ödeyecekleri katkı payları Maliye Bakanlığınca, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine ödenek olarak konulur ve Millî Eğitim Bakanlığınca yıl içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna defaten aktarılır.

             Öğrenci katkı paylarının kamu bankalarına yatırılması ve kullanılacağı alanlar

             MADDE 11 – (1) Cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı olarak hesaplanan miktar, öğrenciler tarafından yükseköğretim kurumlarınca kamu bankalarından herhangi birinde açtırılan hesaba yatırılır. Yatırılan öğrenci katkı payları rektörlükçe en geç ilgili ayın sonuna kadar yükseköğretim kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilerek üniversitenin strateji geliştirme daire başkanlığı hesabına aktarılır. Aktarılan bu miktarlar başta öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor ve diğer sosyal hizmetleri olmak üzere üniversitenin cari, kalkınma plan ve programlarına uygun yatırım, transfer ve öğrencilerin kısmi zamanlı olarak geçici  işlerde çalıştırılmasına ilişkin giderlerinde kullanılır.

             Adları değiştirilen fakülte ve yüksekokullarda öğrenci katkı payı

             MADDE 12 – (1) Kanun veya kararnamelerle adları değiştirilen, fakülte veya yüksekokula dönüştürülen yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler yeni fakülte veya yüksekokul adına göre öğrenci katkı payını öderler.

             Süresinde mezun olamayanlar ile lisans düzeyinde ikinci bir yükseköğrenim yapanların öğrenci katkı payı

             MADDE 13 – (1) Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı hariç olmak üzere, ön lisans veya lisans düzeyindeki yükseköğretim programlarından program süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilere Devlet katkısı ödenmesine devam olunur. Ancak normal öğrenim süreleri içinde mezun olamayanlardan öğrenci katkısı birinci yıl için % 50, müteakip yıllar için % 100 fazlasıyla alınır. Mezuniyet veya staj durumunda olup da, öğrenimleri bir yıl sonraya sarkan öğrencilerden ise ilk yarıyılda mezun olmaları durumunda ikinci yarıyıl için katkı payı alınmaz.

             (2) Lisans düzeyinde ikinci bir yükseköğrenim yapan öğrenciler için öğrenci katkısı  %100 fazlası ile alınır.

             Araştırma görevlilerinin öğrenci katkı payı

             MADDE 14 – (1) Lisansüstü öğrenim yapan araştırma görevlilerinden öğrenci katkı payı alınmaz. Ancak vakıf üniversitelerinde çalışıp Devlet üniversitelerinde lisansüstü öğrenim yapan öğrenciler ile ikinci öğretimde lisansüstü öğrenim yapan öğrenciler katkı payı öderler.

             Üniversite yönetim kurullarının öğrenci katkı payını artırma yetkisi

             MADDE 15 – (1) Ekli (I) sayılı cetveldeki miktarları üniversitelerin özellikleri, öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri göz önünde tutularak fakülte, yüksekokul, enstitü ve bölümler itibarıyla % 20 oranına kadar arttırarak uygulamaya üniversite yönetim kurulları yetkilidir.

             Açıköğretim programı uygulayan fakülte ve yüksekokullara aktarılacak öğrenci katkı payı

             MADDE 16 – (1) Anadolu Üniversitesinde açıköğretim programı uygulayan fakülte ve yüksekokulların 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılında tahsil ettikleri öğrenci katkı paylarının toplamının % 20’sine kadar olan kısmı söz konusu fakülte ve yüksekokullara akademik danışmanlık ve eğitim hizmeti veren öğretim kurumlarına aktarılır.  Konu ile ilgili uygulama, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesinin birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

             Öğrenci katkı payı alınmayacaklar

             MADDE 17 – (1) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakti Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin çocukları ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki malullerin çocuklarından öğrenci katkı payı alınmaz.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İkinci Öğretim Öğrencilerinden Alınacak Öğrenim Ücretlerine İlişkin Esaslar

             İkinci öğretim için öğrenim ücretleri

             MADDE 18 – (1) 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim kurumlarında yapılacak ikinci öğretim için öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri ekli (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

             Öğrenim ücretlerinin ödenme şekli

             MADDE 19 – (1) Öğrenim ücretleri iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise yarıyıl başında kayıt yenilenirken, yarıyıl sistemi uygulamayan eğitim programlarında ise Şubat ayında kayıt yenileme sırasında ödenir.

             (2) Öğrenim ücretleri ders sayısı ve yarıyıl süresine göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınır. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler hariç olmak üzere yarıyıl sistemi uygulanan eğitim programlarında en az iki yarıyıl, yıl esası uygulananlarda ise en az bir öğrenim yılı süre ile kayıtlarını donduran öğrencilerden kayıt dondurulan yıl için öğrenim ücreti alınmaz. Kayıt dondurulan süre ile ilgili olarak daha önce ödenmiş olan öğrenim ücretleri varsa bu miktar iade edilmez. Aynı zamanda mezuniyet veya staj durumunda olup da öğrenimleri bir yıl sonraya sarkan veya erken mezun olan öğrencilerden ilk yarıyılda mezun olmaları durumunda ikinci yarıyıl için öğrenim ücreti alınmaz.

             Öğrenim ücreti taksitlerini ödemeyenler hakkında yapılacak işlem

             MADDE 20 – (1) Öğrenim ücretlerinin birinci taksitini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. İkinci taksitlerini ödemeyen öğrencilere ise bir aylık ek süre tanınır,  bu  süre  içerisinde  de  öğrenim   ücretini    kanuni    faiziyle   birlikte ödemeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişkisi kesilir. İkinci öğretimdeki öğrencilerden süreleri sonunda mezun olamayanların öğrenim ücretlerinde herhangi bir artış yapılmaz.

             Öğrenim ücretinin kredi olarak verilemeyeceği

             MADDE 21 – (1) Öğrenim ücreti Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi olarak verilmez.

             Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında öğrenim ücreti

             MADDE 22 – (1) Yabancı dilde eğitim yapan eğitim fakülteleri hariç olmak üzere yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında öğrenim ücreti %50 fazlasıyla alınır.

             Yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim ücreti

             MADDE 23 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerden mütekabiliyet esasına bağlı olarak üniversiteler arasında yapılacak işbirliği protokolü hükümleri saklı kalmak kaydıyla, öğrenim ücreti %100 fazlasıyla defaten alınır. Ancak, yabancı uyruklu öğrencilerden mütekabiliyet esası çerçevesinde öğrenim ücreti alınmaz.

             Katkı payı kadar öğrenim ücreti ödeyecek öğrenciler ile yatay geçiş yapanların öğrenim ücretleri

             MADDE 24 – (1) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve bulundukları sınıf mevcudunun ilk %10’una girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olan öğrenciler, üst sınıfta yalnız o yıl için normal örgün öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktarı öğrenim ücreti olarak öderler.

             (2) Yatay geçiş şartlarına uygun olarak ikinci öğretim programlarından normal öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücretlerini ödemeye devam ederler.

             (3) 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesinden yararlanan öğrenciler, ikinci öğretim yapan başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yaptıklarında aynı haklardan yararlanırlar. Bu durumdaki öğrencilerden o yıl için normal örgün öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktar öğrenim ücreti olarak alınır.

             İkinci öğretim programı kapatılanların katkı payı

             MADDE 25 – (1) 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca ikinci öğretim programının kapatılmasından dolayı örgün öğretim programına aktarılan mevcut öğrenciler örgün öğretim öğrencilerinin ödedikleri katkı payını öderler.

             Geçiş yapanların öğrenim ücreti

             MADDE 26 – (1) Vakıf yükseköğretim kurumları veya yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından örgün veya ikinci öğretime  geçiş yapan öğrenciler ile yurtdışında eğitim gören ve denklikleri yapılarak Türkiye’deki bir üniversitede lisans öğrenimlerini tamamlamalarına karar verilen ve üniversitelere yerleştirilen öğrenciler, geçiş yaptıkları kurumun ikinci öğretim ücretini öderler. Ancak bunlardan tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi ve eczacılık fakültesine  geçiş yapan öğrenciler cari hizmet maliyetinin yarısını öğrenim ücreti olarak öderler. Örgün öğretime geçiş yapan öğrencilerden alınacak ücretler hakkında bu Kararın 11 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, bu öğrenciler için 15 inci madde hükümleri uygulanmaz.

             Öğrenim ücretlerinin kullanılması

             MADDE 27 – (1) Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğrenim gören öğrencilerden alınan öğrenim ücretleri rektörlükçe, en geç ilgili ayın sonuna kadar yükseköğretim kurumu bütçesine öz gelir olarak kaydedilerek üniversitenin strateji geliştirme daire başkanlığı hesabına aktarılır. Aktarılan bu miktarlardan, normal örgün öğretimde aynı öğrenimi gören öğrencilerden alınan katkı payının yarısına isabet eden miktarı  bu  öğrencilerin  başta  beslenme  olmak  üzere sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılır.

             (2) Geriye kalan ödenek üniversite özel bütçesine dahil edilerek Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen usul ve esaslara göre kullanılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Kaydını sildirenlerin katkı payları ve öğrenim ücretleri

             MADDE 28 – (1) Öğrenci Seçme Sınavını kazandığı yıl kayıt yaptırıp  kendi isteği ile kaydını  sildiren  öğrencilerin  katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.

             Uygulamaya ilişkin tebliğ

             MADDE 29 – (1) Maliye Bakanlığı bu Kararın uygulanması ile ilgili hususlarda Yükseköğretim Kurulunun görüşünü alarak tebliğler çıkarabilir.

             Yürürlük

             MADDE 30 – (1) Bu Karar 31/7/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 31 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Tablolar İçin Tıklayınız