18 Eylül 2008 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27001

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2008/14086

             Ekli “IMT-2000/UMTS Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Planı” ile “IMT-2000/UMTS Hizmet ve Altyapılarına İlişkin İmtiyaz Sözleşmelerinin (Lisansların) Asgari Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Telekomünikasyon Kurumunun teklifine dayanan Ulaştırma Bakanlığının 29/8/2008 tarihli ve 1399 sayılı yazısı üzerine, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/9/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                  N. EKREN                             M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                             M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                         M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı  V.                          Devlet Bakanı                         Devlet  Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                          M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                         B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                   İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                             K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                             F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                             M. M. EKER                             F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                           M. H.GÜLER                               E. GÜNAY                            V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı         Çevre ve Orman Bakanı

 

IMT-2000/UMTS HİZMET VE ALTYAPILARINA İLİŞKİN

YETKİLENDİRME PLANI

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yetkilendirme Planı, imtiyaz sözleşmesi akdedilerek yürütülecek olan IMT-2000/UMTS hizmet ve altyapılarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yetkilendirme Planı; 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 27 nci maddesi ile 26/8/2004 tarihli ve 25565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar ve kısaltmalar

             MADDE 3 – (1) Bu Yetkilendirme Planında geçen;

             a) 2N: GSM 900 ve GSM 1800 sistemleri de dâhil olmak üzere ikinci nesil mobil telekomünikasyon sistemini,

             b) 3N: IMT-2000/UMTS standartlarında veya bu standartlar temel alınarak geliştirilen standartlarda kurulan üçüncü nesil mobil telekomünikasyon sistemini,

             c) Ar-Ge projeleri: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek miktarları, sonuçta doğacak fikri ve sınai mülkiyet hakları ile bu hakların ilgililer arasındaki paylaşım esasları belirlenmiş, yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin geliştirilmesi veya yeni bir teknoloji geliştirilmesi konusunda bilimsel esaslara uygun, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin aşamalarını içerecek biçimde hazırlanmış ve sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesine yönelik çalışmaları,

             ç) CEPT (Conference of European Postal and Telecommunications Administrations): Avrupa Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Konferansını,

             d) ECC (Electronic Communications Committee): Elektronik Haberleşme Komitesini,

             e) ETSI (European Telecommunications Standards Institute): Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsünü,

             f) IMT-2000 (International Mobile Telecommunications-2000): ITU tavsiye kararları ile belirlenen 3N mobil telekomünikasyon standartları ailesini,

             g) ITU (International Telecommunications Union): Uluslararası Telekomünikasyon Birliğini,

             ğ) İlgili mevzuat: Telekomünikasyon sektörüne ilişkin kanun, tüzük, Bakanlar Kurulu kararı, yönetmelik, tebliğ, lisans, genel izin, genelge, usul ve esaslar, Telekomünikasyon Kurulu kararı ve ilgili diğer düzenleme ve mevzuatı,

             h) KOBİ: 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanan "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik" kapsamında belirlenen küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri,

             ı) Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu,

             i) R&TTE (Radio and Telecommunications Terminal Equipment): Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarını,

             j) Tedarikçi şirket: Yer kiralama, kule, direk, boru, konteynır, kanal, enerji nakil hatları ve benzeri altyapı niteliğindeki tesislere yapılan yatırımlar hariç olmak üzere, işletmecilerin şebekeye ilişkin yatırımlarını (donanım, yazılım gibi), adına ve markasıyla sağlayacak olan şirketi,

             k) Teknik destek merkezi: İşletmecilerin talebi halinde verdikleri hizmetlerin kesintisiz olarak sunulabilmesini teminen ve şebekeye ilişkin sorunlara anında müdahale etmek üzere tedarikçi şirket tarafından Türkiye’de kurulmuş olan merkezi,

             l) Telsiz erişim şebekesi: Mobil kullanıcıların, mobil terminal cihazları vasıtasıyla, ilgili oldukları şebekenin kapsama alanından faydalanarak telsiz frekans kanalları üzerinden hizmetlere ulaşabilmelerini sağlayan baz istasyonlarını, baz istasyon kontrol istasyonlarını ve bu birimler arasındaki iletim hatlarını içeren sistemi,

             m) UMTS (Universal Mobile Telecommunications System): ITU tavsiye kararlarına uygun olarak standartları ETSI tarafından belirlenen 3N mobil telekomünikasyon sistemlerinden evrensel mobil telekomünikasyon sistemini,

             ifade eder.

             Yetkilendirmenin tanım ve kapsamı

             MADDE 4 – (1) IMT-2000/UMTS hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde;

             a) IMT-2000/UMTS standartlarındaki veya bu standartlar temel alınarak geliştirilen standartlardaki sistemin işletilmesi amacıyla Kurum tarafından tespit ve tahsis edilen frekansların kullanılması,

             b) Abonelik hizmet merkezleri kurulması ve abonelerle sözleşmeler imzalanması da dâhil olmak üzere abonelere hizmetlerin pazarlanması ile ilgili mevzuat ve imtiyaz sözleşmesi çerçevesinde IMT-2000/UMTS altyapısının başka işletmecilere kullandırılması,

             c) IMT-2000/UMTS standartları içinde yer alan ve CEPT ECC’nin ERC/DEC/(06)01 sayılı Kararı ile Kurumun yapacağı düzenlemeler ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası kuruluşların  (ITU, CEPT, ETSI vb.) kararlarında ve/veya tavsiye kararlarında belirtilen teknik özellikleri sağlayan uygun bir standardın kullanılması,

             kaydıyla IMT-2000/UMTS standartlarında mobil telekomünikasyon sisteminin kurulmasını, geliştirilmesini, işletilmesini ve sistemin sözleşme süresi sonunda Kuruma veya Kurumun göstereceği kuruluşa çalışır vaziyette bedelsiz olarak devredilmesini kapsar.

             (2) Söz konusu yetkilendirme kapsamında işletmeci, IMT-2000/UMTS standartlarında veya bu standartlar temel alınarak geliştirilen standartlar çerçevesinde kuracağı ve işleteceği şebeke üzerinden; haberleşmenin gizliliği ilkesine, milli güvenliğe, kamu düzenine ve ilgili mevzuata aykırı davranışta bulunmamak kaydıyla, imzalayacağı imtiyaz sözleşmesi kapsamında her türlü telekomünikasyon hizmetini verebilir.

             İşletmeci adayları tarafından teklif edilebilecek IMT-2000/UMTS standartları

             MADDE 5 – (1) İşletmeci adayları, yetkilendirme kapsamında, Türkiye’de kullanılan GSM şebekeleriyle tam dolaşım dâhil kesintisiz ve birlikte çalışabilecek IMT-2000/UMTS standartlarından birini teklif etme hakkına sahiptir. İşletmeciler, kurdukları ve işlettikleri IMT-2000/UMTS şebekelerinde, ETSI standartlarına, 1999/5/EC sayılı R&TTE direktifine ve ilgili kurum düzenlemelerine uygun cihazları kullanacak ve kullandıracaklardır.

             Yetkilendirilecek işletmeci sayısı

             MADDE 6 – (1) Yetkilendirilmesi planlanan işletmeci sayısı dört olarak belirlenmiştir. Ancak, Kurum gelecek talepler doğrultusunda yetkilendirilecek işletmeci sayısında değişikliğe gidebilir.

             Yetkilendirme yöntemi

             MADDE 7 – (1) 3N ihalesinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca kapalı teklif usulü uygulanacaktır.

             (2) IMT-2000/UMTS lisansı için başvuran şirketlerin, borsaya kote hisseler hariç olmak üzere, ortakları veya ortaklarının doğrudan veya dolaylı bir biçimde hisse sahibi oldukları ya da başka yollarla kontrolleri altında bulundurdukları şirketler ve iştirakleri ve bunların tamamının yöneticileri ile birinci ve ikinci dereceden kan ve kayın hısımları, hangi surette olursa olsun IMT-2000/UMTS lisansı için ihaleye katılamazlar. Birbiri ile bu yönde ortaklığı veya iştiraki tespit edilen şirketler ihaleye katılmaları halinde ihaleden elenir, ihaleyi kazanmaları halinde bu şirketler ile imtiyaz sözleşmesi imzalanmaz, imzalanmış ise feshedilir, verilen teminatlar da irat kaydedilir.

             Yetkilendirme süresi

             MADDE 8 – (1) Yetkilendirme süresi, imtiyaz sözleşmesinin taraflarca imzalanmasından itibaren yirmi yıldır.

             Yapılacak ihalenin muhtemel zamanı

             MADDE 9 – (1) Bu Yetkilendirme Planının yayımlanmasını müteakip altı ay içinde ihaleye çıkılacaktır.

             Kapsama alanı yükümlülüğü

             MADDE 10 – (1) İşletmeci, sözleşmenin imzalanmasını müteakip; üç yıl içerisinde büyükşehir belediyeleri sınırları içinde kalan nüfusu, altı yıl içinde tüm il ve ilçe belediye sınırları içinde kalan nüfusu, sekiz yıl içinde nüfusu 5000’in üzerinde olan tüm yerleşim alanları içinde kalan nüfusu, on yıl içinde nüfusu 1000’in üzerinde olan tüm yerleşim alanları içinde kalan nüfusu kapsama alanı içine alacaktır. Bu alanlar, işletmecinin tek başına kapsaması gereken alanlar olup dolaşım (roaming) ile sağlanmayacaktır.

             (2) İşletmeci, kapsama alanında Kurum düzenlemelerine, ETSI standartlarına ve ITU standart, karar ve tavsiye kararlarına uygun hizmet kalitesini sağlamakla yükümlüdür.

             (3) Kurumun istemi üzerine, yılda en fazla iki adet alan (yerleşim yeri) işletmeci tarafından öncelikli olarak kapsama alanı içine alınacaktır.

             Ulusal dolaşım

             MADDE 11 – (1) İlgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla;

             a) İşletmeciler, kendi aralarında 3N-3N dolaşım anlaşmaları yapabilirler.

             b) 3N işletmecileri, 2N lisansına da sahip olmaları halinde; 2N lisansı olmayan 3N işletmecilerine 3N-2N dolaşımı sağlamakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük, 2N lisansı olmayan 3N işletmecileriyle ulusal dolaşım anlaşması imzalanmasından itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.

             Altyapı kullanım taleplerinin karşılanması

             MADDE 12 – (1) 3N işletmecisi, bu yetkilendirme kapsamında kendi hizmetlerinin yürütülmesinde kullandığı telekomünikasyon altyapısını talep etmeleri halinde, kendilerine ait olmayan mobil telekomünikasyon şebekelerini kullanarak hizmet vermeye yetkili diğer işletmecilerin kullanımına ilgili mevzuat çerçevesinde sunar.

             Telekomünikasyon altyapısının paylaşımı

             MADDE 13 – (1) İlgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak şartıyla 3N işletmecileri, sadece kendilerine imtiyaz sözleşmesi gereği tahsis edilmiş frekansları kullanmaları kaydıyla, 3N hizmetlerinin verilmesi için kurulacak olan telsiz erişim şebekesini diğer 3N işletmecileri ile birlikte kurup kullanabilecek, ayrıca telsiz erişim şebekesi içerisindeki bağlantıları gerçekleştirebilmek için gerekli iletim hatlarını bu konuda yetkilendirilmiş işletmecilerden kiralayabileceklerdir.

             (2) Bu hak, işletmecilerin yetkilendirme kapsamındaki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz ve söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi için dayanak teşkil etmez. İşletmeciler, altyapı paylaşımından kaynaklanan sorunlar sebebiyle yetkilendirme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamaz. İşletmeciler, altyapı paylaşımı yapmaları halinde yetkilendirmeleri kapsamında verdikleri hizmetlerin kesintiye uğramaması için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.

             Tesis paylaşımı

             MADDE 14 – (1) İlgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 3N işletmecileri, diğer işletmecilerden talep gelmesi halinde, kullandıkları kuleler, direkler, borular, konteynırlar, kanallar, enerji nakil hatları ve benzeri altyapı niteliğindeki tesisler bakımından tesis paylaşımı yükümlüsüdür.

             (2) 3N işletmecilerinin yeni kuracakları kuleleri, direkleri, boruları, konteynırları, kanalları, enerji nakil hatlarını ve benzeri altyapı niteliğindeki tesisleri öncelikli olarak tesis paylaşımı yoluyla temin etmeleri esastır. Kurum, gerek görmesi halinde 3N işletmecilerine bu hususta zorunluluk getirebilir. 

             İşletmenin devri

             MADDE 15 – (1) İmtiyaz sözleşmesinin herhangi bir nedenle feshi veya sona ermesi durumunda işletmeci, sistemi oluşturan ve sistemin işleyişini etkileyen her türlü yazılımı, teçhizatı, bu teçhizatın kurulu bulunduğu işletmecinin kullanımında olan taşınmazları ve bunlarla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi Kuruma veya Kurumun göstereceği kuruluşa, her türlü rehin, ipotek, haciz ve benzeri hukuki takyidattan ari, bedelsiz ve bütün fonksiyonları ile çalışır durumda devredecektir.

             (2) Devir işlemiyle ilgili her türlü çalışmalar ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülecektir.

             Şebekede kullanılan donanım ve yazılımlara ilişkin yatırımlar

             MADDE 16 – (1) İşletmeci, her yıl yer kiralama, kule, direk, boru, konteynır, kanal, enerji nakil hatları ve benzeri altyapı niteliğindeki tesislere yaptıkları yatırımlar hariç olmak üzere, şebekeye ilişkin yatırımlarının (donanım, yazılım gibi);

             a) En az %40’ını,  imtiyaz sözleşmesinin imzalanmasından itibaren birinci yıl içinde en az 200, ikinci yıl içinde en az 300 ve üçüncü yıl içinde en az 500 mühendisin çalıştığı bilgi ve iletişim teknolojileri alanında Ar-Ge projeleri geliştirmek üzere Türkiye’de kurulmuş Ar-Ge merkezi bulunan tedarikçi şirketlerden veya imtiyaz sözleşmesinin imzalanmasından itibaren; birinci yıl içinde en az 150, ikinci yıl içinde en az 250 ve üçüncü yıl içinde en az 350 mühendisin çalıştığı Ar-Ge merkezi ile birlikte ayrıca birinci yıl içinde en az 50, ikinci yıl içinde en az 100 ve üçüncü yıl içinde en az 150 mühendisin çalıştığı teknik destek merkezi bulunan tedarikçi şirketlerden sağlamakla yükümlüdür.

             Bir tedarikçi şirket, Ar-Ge ve teknik destek merkezlerini diğer tedarikçi şirketler hariç olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren ve diğer tedarikçi şirketlerle birlikte kurduğu Ar-Ge ve teknik destek merkezleri bulunmayan, Türkiye’de yerleşik bir şirket, kurum veya kuruluşla beraber kurabilir. Tedarikçi şirketlerin söz konusu merkezlerde en az %50 ortaklığı bulunmalıdır.

             b) En az %10’unu da Türkiye’de ürün veya sistem geliştirmek üzere kurulmuş olan KOBİ niteliğindeki tedarikçilerden sağlamakla yükümlüdür.

             (2) Tedarikçi şirket tarafından çalıştırılacak mühendisler içerisinde mevzuat çerçevesinde kısmi zamanlı çalışacak üniversite öğretim elemanları da yer alabilir. Öğretim elemanları sayısı, yukarıda belirtilen toplam çalışan mühendis sayısının %5’inden fazla olamaz.

             (3) İşletmecinin şebekesinde kullanacağı tüm bağımsız yazılım ve donanım birimleri, birbirleri ile açık arayüzler ile bağlantılı olacaktır.

             (4) İşletmeci şebekeye ilişkin yatırımlarını (donanım, yazılım gibi), tedarikçi şirketlerin yukarıda ifade edilen şartları sağlayıp sağlamadıklarını kontrol ve tespit ederek gerçekleştirmekle yükümlüdür. Kurum söz konusu maddenin uygulanmasına yönelik, gerekli gördüğünde denetim yapabilir veya uygun gördüğü kurum veya kuruluşa denetim yaptırabilir. Bu konuda yapılacak denetimin masrafları işletmeciler tarafından karşılanır.

             (5) İşletmecinin, yukarıda yer alan hükümler dışında mal tedarik ettiğinin tespit edilmesi durumunda, işletmeciye bir önceki takvim yılındaki cirosunun %1’ine kadar idari para cezası uygulanır.

             Kanunlar çerçevesinde imtiyaz sözleşmesine müdahale yetkisi

             MADDE 17 – (1) Kurum, imtiyaz sözleşmesinde, kanunlarda meydana gelen değişikliklerle ilişkili olarak tek taraflı değişiklik yapmaya yetkilidir. 

             Yürürlük

             MADDE  18 – (1) Bu Yetkilendirme Planı yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 19 – (1) Bu Yetkilendirme Planı hükümlerini Telekomünikasyon Kurulu Başkanı yürütür.

 

IMT-2000/UMTS HİZMET VE ALTYAPILARINA İLİŞKİN İMTİYAZ

SÖZLEŞMELERİNİN (LİSANSLARIN) ASGARİ DEĞERLERİNİN

BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

             MADDE 1 – (1) IMT-2000/UMTS hizmet ve altyapılarına ilişkin imtiyaz sözleşmelerinin (lisansların) asgari değerleri,  Katma Değer Vergisi hariç olmak üzere, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

Hizmetin Adı

Asgari Değer

IMT-2000/UMTS Hizmet ve Altyapıları

 

Tahsis edilecek bant genişliği

40 MHz

(A Lisansı)

35 MHz

(B Lisansı)

30 MHz

(C Lisansı)

25 MHz

(D Lisansı)

Asgari Değer

(milyon Avro)

285

250

214

178

 

 

             (2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Telekomünikasyon Kurumunca belirlenir.

             MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.