10 Eylül 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26993

YÖNETMELİK

             Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU

DONANIMLI DALIŞ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ülkemiz karasularını kapsayan denizler, iç sular ile havuzlarda yapılacak tüm sportif amaçlı donanımlı dalışlarda ve dalışta uzmanlık eğitimlerinde uyulacak kuralların düzenlenmesini, dalış etkinlikleri ve eğitimleri düzenleyen dalış merkezleri ve sualtı spor kulüplerinin uyacakları standartları ve dalıcılıkla ilgili tüm usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sualtı faaliyetleri ile ilgili olarak dalış merkezlerinin, sualtı sporları kulüplerinin ve dalıcıların güvenli donanımlı dalış yapabilmeleri için uyacakları kurallar ve standartları ile dalış kuruluşları ve dalıcıların denetlenme ve yetkilendirilmelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek-9 uncu maddesi ile 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünün 15 inci maddesi ve 21/11/2006 tarihli ve 26355 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ana Statüsünün 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Başka eğitim sistemi dalıcı ve dalış eğitmeni belgesi: TSSF/CMAS dışındaki bir başka dalış eğitim sisteminin dalıcı ve dalış eğitmeni belgesini,

             b) Bilgi kayıt formu: Dalış kuruluşlarının vermiş oldukları eğitim sonunda dalıcı ve eğitmen belgesi istemek için doldurdukları ve Federasyona gönderdikleri formu,

             c) CMAS: Dünya Sualtı Etkinlikleri Konfederasyonunu (Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques),

             ç) Dalgıç: Üç yıldız dalıcı ve dalış eğitmeni belgesi olup dalış kuruluşlarında çalışan dalıcı ve eğitmenleri,

             d) Dalıcı: Federasyonun verdiği veya onayladığı dalıcı belgesi olan ya da bu belgeye eş değer başka bir sportif dalış öğretisine ilişkin dalıcı belgesi olan ve donanımlı dalış (SCUBA) yapan kişiyi,

             e) Dalıcı belgesi: Federasyonca verilen dalıcı kimliğini ve diplomasını,

             f) Dalıcı kimliği: Federasyonca verilen TSSF/CMAS dalıcı kimliğini,

             g) Dalış bildirim formu: Dalış kuruluşlarının, dalıştan önce dalışın yeri ve tarihini bildiren ve ilgili resmi kurumlara vermekle yükümlü oldukları bildirim formunu,

             ğ) Dalış eğitmeni belgesi: Federasyonca verilen dalış eğitmeni kimliğini ve diplomasını,

             h) Dalış eğitmeni: Federasyonca verilen dalış eğitmeni belgesi olan ya da başka bir sportif dalış öğretisinin eğitmenlik belgesi olan ve donanımlı dalış (SCUBA) eğitimi veren ya da eğitim dalışı yaptıran dalıcıyı,

             ı) Dalış izin kimliği: TSSF/CMAS dalıcı/eğitmen eğitim sistemi dışında bir başka eğitim sistemine ilişkin belgesi olan T.C. vatandaşı dalıcı ve dalış eğitmenlerinin, Türkiye karasuları ile iç sularında dalış yapabilmeleri için bir defaya özgü almış oldukları Federasyonca düzenlenmiş kimliği,

             i) Dalış kayıt defteri: Dalıcıların yaptıkları donanımlı dalışlara ilişkin ayrıntılı bilgileri kapsayan ilgili dalış kuruluşu ya da kuruluş dalış eğitmenine onaylattıkları defteri,

             j) Dalış kuruluşu: Sualtı sporları kulüplerini ve dalış merkezlerini,

             k) Dalış merkezi: Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan spor faaliyetlerini yapabilmek amacıyla 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanmış ticari şirket, ortaklık ya da özel kişi statüsünde bulunan, aynı statü ve amaçlarla fiilen dalış yaptıran ve/veya dalış eğitimi veren özel turizm ve/veya sualtı sporları merkezlerini,

             l) Disiplin kurulu: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Disiplin Kurulunu,

             m) Disiplin talimatı: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Disiplin Talimatını,

             n) Donanımlı dalış: Sıkıştırılmış hava ya da oksijen oranı arttırılmış sıkıştırılmış hava solumaya olanak veren ve yüksek basınca dayanıklı taşınabilir tüp ve buna ilişkin donanım kullanılarak sualtında yapılan dalışı,

             o) Eğitim dalışı: Dalıcı adaylarının ilk eğitimlerinin başlatılması ve her düzeydeki dalıcıların belge düzeylerinin yükseltilmesi amacı ile Federasyondan yetki belgeli bir dalış kuruluşunda görevli dalış eğitmeni eşliğinde düzenlenen dalışları,

             ö) Eğitmen kimliği: Federasyonca verilen TSSF/CMAS eğitmen kimliğini,

             p) Federasyon (TSSF): Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunu,

             r) Federasyon Başkanı: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanını,

             s) Geçici Dalış Kimliği: Dalış eğitimi sonunda bilgi kayıt formu ekinde bulunan ve içeriğinin doldurularak dalış kuruluşlarınca dalıcıya verilen süreli geçici kimliğini,

             ş) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

             t) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

             u) İl temsilcisi: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu il temsilcisini,

             ü) Kolluk görevlileri: Denizlerdeki uygulamalar açısından sahil güvenlik; göl, baraj gölü, akarsu ve havuzlardaki uygulamalar açısından emniyet ve jandarma birimlerini,

             v) Rehber dalıcı: Dalış kuruluşlarında dalış yapmakta olan yabancı uyruklu dalıcılara sualtı değerlerinin korunması amacına yönelik olarak gözetmenlik ve rehberlik görevi yapan ve bu konuda yetkisi olan dalıcıyı,

             y) SCUBA: Donanımlı dalışı,

             z) Sportif dalış: Sualtını tanımak, sualtı canlılarını ve doğasını gözlemlemek, dalış deneyimini arttırmak ve sualtını görüntülemek için eğlence ve dinlence amacıyla yapılan donanımlı dalışları,

             aa) Sualtı sporları kulübü: 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş, Genel Müdürlük ve Federasyonca tescili yapılmış spor kulübünü,

             bb) Tanıtım dalışı: Sualtını ve donanımlı dalışı tanıtmak ve sevdirmek amacı ile dalıcı belgesi olmayanlara ön bilgi verilerek bir dalış kuruluşunda görevli dalış eğitmeninin bire bir gözetiminde gerekli güvenlik önlemlerini alarak 5 metre derinliği geçmemek koşulu ile yapılan dalışı,

             cc) Uzman dalıcı: Federasyonun dalışta uzmanlık eğitim sistemi kapsamındaki dalışlara yönelik eğitim almış ve bu dalda belgesi olan dalıcıyı,

             çç) Uzman dalıcı eğitmeni: Federasyonun uzmanlık dalış eğitim sistemi uygun eğitim ve belge vermeye yetkili eğitmeni,

             dd) WRSTC: Dünya Sportif Donanımlı Dalış Eğitim Kurulunu (World Recreational Scuba Training Council),

             ee) Yetki belgesi: Federasyonca yayınlanan talimatlarla belirlenen kural ve gereklilikleri yerine getiren dalış kuruluşlarının etkinliklerini sürdürebilmeleri için Federasyonca verilen belgeyi,

             ff) Yönetim kurulu: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

             Dalış kuruluşlarının yetkileri

             MADDE 5 – (1) Dalış kuruluşları, yetki belgesi almak şartıyla Federasyonun talimatlarındaki kural ve şartlar ile bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, dalış eğitimi vermeye, eğitim dalışı, sportif dalış ve tanıtım dalışı yaptırmaya yetkilidirler.

             (2) Dalış kuruluşları, TSSF/CMAS sisteminde verilen eğitimlerde Federasyonun eğitim yayınlarını kullanmak ve uygulamak zorundadırlar. Federasyon gerektiğinde WRSTC ya da başka uluslararası kuralları onaylayabilir ve uygulayabilir.

             (3) Dalış kuruluşları; bir yıldız dalıcı, iki yıldız dalıcı, üç yıldız dalıcı, uzman dalıcı ile yeri ve tarihini en geç 15 gün öncesinde Federasyona bildirerek bir yıldız dalış eğitmeni ve iki yıldız dalış eğitmeni eğitimini verebilirler. Eğitim sonunda, başarılı olanlara, eğitim düzeyine göre bir yıldız, iki yıldız, üç yıldız dalıcı ve uzman dalıcı için geçici dalış kimliği düzenlemeye yetkilidirler.

             (4) Bir yıldız eğitmen ve iki yıldız eğitmen eğitimine katılanlara dalış eğitmeni belgesi, Federasyonun düzenleyeceği sınavda başarılı olanlara verilir.

             Dalış kuruluşlarının sorumlulukları

             MADDE 6 – (1) Dalış kuruluşları, en az iki yıldız bir dalış eğitmeni ve bir rehber dalıcı ile sözleşme yapmak zorundadırlar. Dalış kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışan dalış eğitmeni eğitim verebilir, eğitim ve tanıtım dalışı yaptırabilir. Aynı kişi hem eğitmen, hem rehber dalıcı olabilir. Eğitime katılan öğrencilerin eğitim alabilme şartlarını yerine getirdiğine ilişkin bir dosya düzenlenir. Bu dosya istendiğinde görevlilere göstermek üzere 5 yıl süre ile kuruluş merkezinde saklanır. Dalış kuruluşları, uygulamalı deniz eğitimlerini yaptırabilmek amacıyla geçici süreyle denize kıyısı olan bir başka ildeki dalış kuruluşunun tekne ve donanımlarından yararlanabilirler.

             (2) Dalış kuruluşu, eğitim sonunda başarılı olan öğrencinin bilgi kayıt formunu doldurur ve formun altında bulunan geçici dalış kimliği bölümünü öğrenciye verir. Bilgi kayıt formu ve geçici dalış kimliğine öğrenci ile ilgili kimlik bilgileri, dalış eğitim düzeyi, eğitimi veren dalış eğitmeninin adı soyadı, eğitmen numarası, eğitimin bitiş tarihi yazılıp dalış eğitmeni ve öğrenciye imzalatılır. Geçici dalış kimliğinin geçerlilik süresi 3 aydır. Dalış kuruluşu, bilgi kayıt formu ile geçici dalış kimliğinin bir örneğini saklar ve aslını eğitim bitiminden sonra 15 gün içinde Federasyona gönderir. Bilgi kayıt formu Federasyona ulaştığında öğrencinin TSSF/CMAS asıl dalıcı kimliği ve/veya diploması hazırlanarak eğitimi vermiş olan dalış kuruluşuna ya da dalış kuruluşuna bilgi verilerek öğrencinin kendisine gönderilir.

             (3) Dalış kuruluşları, dalış yaptırabilmek için dalış tarihini ve dalış yapacakları bölgenin yerini, hava şartlarının uygun olmadığında zorunlu olası değişik yerini, ilgili liman başkanlığı/başkanlıkları ve Sahil Güvenlik Komutanlığına, yoksa emniyet ya da jandarmaya bildirirler.

             (4) Dalış kuruluşları denetlemelerde, Federasyon yetki belgesini, dalışlarda kullanacakları tüm donanımın uluslararası kurallara uygun olduğunu ve test yapıldığını gösteren belgeleri gösterir.

             (5) Eğitim dalışı, sportif dalış ve tanıtım dalışının güvenli dalış kurallarına uygun olarak yürütülmesinden dalış kuruluşunun yetkilileri ile birlikte eğitimi veren dalış eğitmeni ve rehber dalıcı da sorumludur.

             Dalıcıların görev, yetki ve sorumlulukları

             MADDE 7 – (1) Dalıcı ve dalıcı adaylarının, Federasyondan yetki belgesi almış kuruluşları ve o dalış kuruluşunun yetkili dalış eğitmeninden eğitim almaları zorunludur.

             (2) Dalış yapacak dalıcılar, yapılacak denetlemelerde TSSF/ CMAS dalıcı kimliklerini, başka dalış eğitim sistemine ilişkin dalıcı belgesi olanlar ise dalış izin kimliklerini Federasyon görevlilerine ve ilgili kolluk görevlilerine gösterirler. Yabancı uyruklu dalıcılar kendi dalıcı kimlikleri ile karasularımızda dalış yapabilirler ve gerektiğinde kendi dalış kimliklerini gösterirler.

             (3) Başka bir eğitim sisteminden dalıcı belgesi olup, TSSF/CMAS belgesi almak isteyenler, dalış kuruluşları aracılığıyla bir üst seviye dalış eğitimine alınırlar. Federasyonca verilen TSSF/CMAS dalıcı ve eğitmen belgeleri dışında başka eğitim sistemine ilişkin belgesi olan T.C. vatandaşları, karasularımızda dalış yapabilmek için Federasyona başvurarak dalış izin kimliği almak ve sorulduğunda yetkililere göstermek zorundadırlar. TSSF/CMAS eğitmen, dalıcı ya da dalış izin kimliği olmayanların dalışları Federasyon görevlilerince ve yetkili kolluk görevlilerince engellenir.

             (4) T.C. vatandaşları, dalışa kapalı ve yasak bölgeler dışında, bu Yönetmelikle belirlenmiş dalış kurallarına uymak ve ilgili liman başkanlığı ile kolluk görevlilerine bilgi vermek koşulu ile 6 dalıcıyı geçmemek üzere kendi imkanlarıyla ticari olmayan dalış yapabilirler.

             (5) Dalıcılar; uluslararası kurallara uygun bir dalış kayıt defteri tutmak, dalışlarını onaylatmak ve bir üst düzey eğitime katılırken dalış kayıt defterini gösterirler. Dalış kayıt defteri olmayanlar bir üst düzey eğitimlere katılamazlar.

             Dalış eğitmeni ve rehber dalıcıların görev, yetki ve sorumlulukları

             MADDE 8 – (1) Dalış eğitmeni ve rehber dalıcılar, yetki belgesi almış yalnız bir dalış kuruluşunda görev alabilirler. Dalış eğitmenleri ve rehber dalıcılar, yetki belgesi almış bir dalış kuruluşuna kayıtlı olmaksızın eğitmenlik ve rehberlik yapamazlar. Uzman dalıcı eğitmenleri de, uzman dalış eğitmeni olarak kayıtlı oldukları dalış kuruluşunda görev yapabilirler.

             (2) Yetkili dalış kuruluşu, dalış faaliyetleri sırasında dalış merkezine kayıtlı en az bir eğitmen ve bir rehber dalıcıyı hazır bulundurur.

             Bir yıldız ve iki yıldız dalış eğitmeni eğitimleri ve sınavları

             MADDE 9 – (1) Dalış kuruluşları, bir yıldız ya da iki yıldız dalış eğitmeni eğitimlerine katılanların adlarını Federasyona bildirir. Bildirilen kişiler, Federasyonun önceden belirleyip açıkladığı gün ve yerde yapacağı eğitmen sınavlarına katılırlar. Sınavlar, Federasyon Yönetim Kurulunca görevlendirilen üç yıldız bir dalış eğitmeni yönetiminde düzenlenir. Görevli eğitmen, yeterlilik sınavında görev vereceği diğer dalış eğitmenlerini, sınavın yapılacağı yer ve günü belirler, Federasyon Başkanının onayına sunar, onay aldıktan sonra uygular. Bu sınavlarda Federasyonun eğitim sistemi ve talimatları uygulanır. Başarılı olanların adları ilgili dalış kuruluşuna yazılı olarak iletilir. Dalış kuruluşu, adları iletilenlerin bilgi kayıt formlarını düzenleyerek Federasyona gönderir. Federasyon, bilgi kayıt formuna göre düzenleyeceği eğitmen belgelerini dalış kuruluşuna ya da dalış kuruluşuna bilgi vererek ilgili kişiye gönderir.

             Üç yıldız dalış eğitmeni, uzman dalıcı eğitmeni ve rehber dalıcı eğitimleri

             MADDE 10 – (1) Üç yıldız dalış eğitmeni, uzman dalıcı eğitmeni ve rehber dalıcıların eğitimlerini düzenlemek ve bu eğitimlerin sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara belge vermek Federasyonun yetkisindedir. Eğitim ve sınavda uygulanacak kurallar ve şartlar Federasyonun talimatı ile belirlenir. Federasyon bu eğitimleri her yıl gerekli görüldüğü sayıda düzenler. Bu eğitimde Federasyonun eğitim sistemi uygulanır. İki yıldız dalış eğitmenleri, Federasyonun düzenleyeceği uzman dalıcı eğitmeni eğitimlerine katılarak uzman dalıcı eğitmeni belgesi alabilirler. Belgelerini aldıktan sonra uzman dalıcı eğitimi verebilirler.

             Dalıcı ve dalış eğitmenlerinde aranan koşullar

             MADDE 11 – (1) Dalıcı, dalış eğitmeni, uzman dalıcı, uzman dalıcı eğitmeni ve rehber dalıcı eğitimi alacaklarda aranan koşullar ve istenecek belgeler, Federasyon tarafından çıkarılacak talimat ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dalışlarda Kullanılacak Malzeme ve Tekneler

             Dalışta kullanılacak malzeme

             MADDE 12 – (1) Dalışta kullanılacak malzemeler; maske, soluma borusu, palet, dalış giysisi, patik, eldiven, ağırlık kemeri, kurşun ağırlık, basınçlı hava tüpü, regülatör, yedek hava kaynağı, ahtapot, denge yeleği, tüp basınç göstergesi, derinlik göstergesi, zaman saati, dalış bilgisayarı, beklemeli çıkış çizelgesi, sualtı yazı plakası, bıçak, pusula, sualtı feneri, dalış bayrağı ve şamandırası, çakar, kimyasal ışık çubukları, acil durum balonu ve sportif dalışa uygun diğer araç ve gereçlerden oluşur.

             (2) Dalışlarda tüp basınç göstergesi ve derinlik göstergesi ya da bunları gösterebilen dalış bilgisayarı ile yedek ikinci kademe bulundurulması zorunludur.

             (3) Dalışlarda sualtında görüntüleme çalışması yapılabilir ve bu amaca uygun görüntüleme araç ve gereçleri kullanılabilir.

             (4) Dalışlarda kullanılacak tüpleri doldurmak için karada ya da dalış teknelerinde basınçlı hava üreten kompresörler bulundurulabilir.

             Dalışlarda kullanılacak tekneler

             MADDE 13 – (1) Dalış kuruluşlarınca yaptırılacak her türlü sportif dalışlarda Türk bayraklı teknelerin kullanılması zorunludur. Dalışlarda kullanılacak tekneler, diğer tekneler gibi ilgili liman başkanlığından gerekli tüm belgelerini almak zorundadır. Tüm dalış teknelerinde Federasyon bayrağının asılması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetki Belgesi, Dalıcı ve Eğitmenlere Verilecek Belge ve Yayınlar,

Yıllık Ödenti ve Belge Bedelleri

             Yetki belgesi

             MADDE 14 – (1) Dalış kuruluşları, yetki belgesi almak için yetki belge ücretini Federasyon hesabına yatırarak, bu Yönetmelik hükümlerinin ve Federasyonca belirlenen şartları yerine getirmek zorundadırlar. Yetki belgesi verilmesiyle ilgili hususlar Federasyonca çıkarılacak talimatlarla düzenlenir.

             (2) Yetki belgeleri düzenlendiği tarihten başlayarak bir yıl için geçerlidir. Federasyon, dalış kuruluşlarına iki adet yetki belgesi gönderir. Dalış kuruluşu, yetki belgesinin birini dalış teknesinde, diğerini işyerinde görünür biçimde asar. Federasyon görevlileri, ilgili liman başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yetki belgesini kontrol edebilir. Yetki belgesi olmayan dalış kuruluşları dalıştan engellenir.

             (3) Federasyon, dalış kuruluşlarını ve dalışları denetler. Denetlemelerde uygulanacak yöntem ve kurallar Federasyonca çıkarılacak talimatlarla düzenlenir.

             (4) Dalış kuruluşları başka il ya da ilçe sınırları içinde şube açmak isterlerse ayrıca yeni bir yetki belgesi başvurusunda bulunmak zorundadırlar.

             Federasyonun dalıcı ve eğitmenlere vereceği belge ve yayınlar

             MADDE 15 –  (1) Federasyon tarafından dalış ile ilgili olarak hazırlanan belge, kimlik ve yayınlar şunlardır;

             a) Bir yıldız dalıcı kimliği ve diploması,

             b) İki yıldız dalıcı kimliği ve diploması,

             c) Üç yıldız dalıcı kimliği ve diploması,

             ç) Uzman dalıcı kimliği ve diploması,

             d) Rehber dalıcı kimliği ve diploması,

             e) Bir yıldız dalış eğitmeni kimliği ve diploması,

             f) İki yıldız dalış eğitmeni kimliği ve diploması,

             g) Üç yıldız dalış eğitmeni kimliği ve diploması,

             ğ) Uzman dalıcı eğitmeni kimliği ve diploması,

             h) Dalış izin kimliği.

             (2) Değişik eğitim düzeylerindeki dalıcı, uzman dalıcı, rehber dalıcı ve dalış eğitmeni eğitimlerinde kullanılacak kitap, doküman, çizelge, dalış kayıt defteri ve CD gibi her türlü yayın Federasyonca hazırlanır ve bedeli karşılığında dağıtımı yapılır. Dalış kuruluşları uygulayacakları TSSF/CMAS eğitimlerinde bu yayınları kullanmak zorundadır.

             Yıllık ödenti ve belge bedelleri

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen belgelerin ücretleri ile Federasyonun açacağı kurs ve sınav bedelleri her yıl Federasyon Yönetim Kurulunca tespit edilir. Dalış kuruluşları, yetki belgesi, eğitmen ve rehber dalıcı ücretlerini Federasyon hesabına yatırırlar.

             (2) Federasyonun düzenlediği paletli yüzme bayrak yarışı, sualtı hokeyi ve sualtı ragbisi dallarında yurt genelinde düzenlenen takım yarışmalarının en az ikisine katılan spor kulüpleri, bir sonraki yıl yetki belgesi bedeli ödemezler. Ancak çalıştırdıkları dalış eğitmeni ve rehber dalıcıların her biri için yıllık ödentileri öderler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dalış Güvenliği

             T.C. vatandaşı dalıcıların dalış güvenliği

             MADDE 17 – (1) Dalış yapacaklar, öncelikle kendi dalış ve can güvenliklerinden sorumludurlar. Yetkili dalış eğitmeni, rehber dalıcı ve dalış lideri konumundaki kişiler, dalış yapılacak olan bölgenin seyir emniyeti ile dalış yapacakların can ve mal güvenliğine yönelik her türlü güvenlik önlemlerini almak ve aldırmakla yükümlüdürler. Dalıştan önce ve dalış anında dalış kurallarına uymayanlar Federasyon yetkilileri veya kolluk görevlilerince dalıştan alıkonulur. Dalış kuruluşları; dalıştan önce her dalıcıya, güvenli dalış kurallarını bildiğini ve risklerini kabul ettiğini belirten bir belgeyi imzalatırlar. 18 yaşından küçük dalıcıların belgelerini velisi imzalar.

             Yabancı uyruklu dalıcıların dalış güvenliği

             MADDE 18 – (1) Yabancı uyruklu dalıcılar, eğitimlerini ve sportif dalışlarını, yetki belgeli dalış kuruluşunda görevli rehber dalıcıların gözetim ve denetiminde yaparlar. Rehber dalıcılar, kültürel ve doğal değerlerimizin korunması, dalıcıların can ve mal güvenlikleri ile bölgedeki seyir emniyetinin sağlanması konularında gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Dalışlardan önce ve dalış anında, dalış kurallarına uymayanlar Federasyon yetkilileri ve kolluk görevlilerince dalıştan alıkonulur. Dalış kuruluşları, her dalıcıya dalış öncesi güvenli dalış kurallarını bildiğini ve risklerini kabul ettiğini belirten hem Türkçe, hem de dalıcının bildiği dilde düzenlenmiş belgeyi imzalatır. 18 yaşından küçük dalıcıların belgelerini velisi imzalar.

ALTINCI BÖLÜM

Dalış İzinleri ve Karasularımızın Korunması

             Dalış izinleri

             MADDE 19 – (1) Dalıcılar, kendi belge düzeyleri için belirlenmiş koşullara ve derinlik sınırlarına uymak zorundadırlar.

             (2) Hiçbir gerekçeyle ve hiçbir koşulda tek başına dalış yapılmaz. Dalış yapabilmek için her dalıcının bir dalış eşi olması zorunludur. Başka eğitim sistemine ilişkin belgesi olan dalıcılar, TSSF/CMAS belgesi ile olan denkliklerine uygun belgeli dalış eşleri ile dalabilirler.

             (3) Sportif dalışlarda çıkışta zorunlu beklemeli dalış düzenlenemez ve yapılamaz.

             (4) Eğitim ve sportif amaçlı gece dalışlarında, dalış bildirim formu dalıştan önce ilgili resmi kurumlara verilir.

             (5) Kamuoyuna açık dalış etkinlikleri ve yarışmalar Federasyondan izin almak ve ilgili liman başkanlığına bildirilerek düzenlenir.

             (6) Tabiat varlıklarını, tarihi ve kültürel değerleri göstermek için yapılacak dalışlardan Kültür ve Turizm Bakanlığından ve ilgili kuruluşlardan dalış yapılacağı tarihten önce izin alınması, yabancı uyrukluların yapacağı dalışlarda Federasyondan rehber dalıcı belgesi olan bir gözetmenin bulunması zorunludur.

             Dalış yapılamayacak alanlar ve yasaklar

             MADDE 20 – (1) Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen dalışa yasak sahalar ile deniz askeri yasak bölgeleri ve özel güvenlik bölgelerinde dalış yapılması yasaktır. Dalışlar sırasında arkeolojik, kültürel ve canlı ya da cansız doğal değerlere dokunmak, zarar vermek, konumunu bozmak, yerini değiştirmek, her ne amaç ve gerekçe ile olursa olsun su yüzeyine çıkarmak yasaktır.

             (2) Eğitim amaçlı da olsa tüm dalışlarda, sportif dalış donanımı dışında endüstriyel dalışlarda kullanılan kaldırma balonu ve benzeri araç ve gereçler, teknede bulundurulmaz ve kullanılmaz.

             (3) Donanımlı sportif dalışlarda ve dalış teknelerinde avcılık için kullanılan zıpkın ve benzeri araç ve gereçler bulundurulmaz, kullanılmaz ve su ürünleri avcılığı yapılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Cezalar

             Cezalar

             MADDE 21 – (1) Dalış kuruluşları, dalıcı, eğitmen ve diğer kişilerce bu Yönetmelik hükümlerine aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak cezalar, milli ve milletlerarası teamüllere uygun olarak Federasyon Yönetim Kurulunca hazırlanacak talimatlarla düzenlenir.

             (2) Cezalar disiplin kurulu tarafından verilir. Tahsil edilen cezalar Federasyona gelir kaydedilir.

SEKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Sporcuların yetiştirilmesi

             MADDE 22 – (1) Federasyona bağlı spor dallarındaki yarışmalara katılacak sporcular, sualtı sporları kulüplerinde yetiştirilirler.

             Yönetmelikte hüküm bulunmaması

             MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Yönetim Kurulunca alınacak kararlar ve Federasyon talimatları uygulanır.

             Mevcut belgelerin geçerliliği

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2/7/2003 tarihli ve 25156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sualtı Sporları, Cankurtarma, Su Kayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği hükümlerine göre 1/3/2005 tarihinden önce Sualtı Sporları, Cankurtarma, Su Kayağı ve Paletli Yüzme Federasyonundan alınmış olan dalıcı, rehber dalıcı, eğitmen belgeleri, eğitim düzeyi hakkı saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 30 gün içerisinde yapılacak dalış ve eğitim faaliyetlerinde kullanılabilir. Bu tarihten sonra söz konusu yönetmelik hükümlerine göre 1/3/2005 tarihinden önce alınmış olan belgelerle dalış yapılmaz, yaptırılmaz ve eğitim verilmez.

             (2) TSSF/CMAS belgesi olmayan dalıcılar mevcut belgelerini bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 30 gün içerisinde yapılacak dalış ve eğitim faaliyetlerinde kullanabilir. Bu tarihten sonra dalış izin kimliği olmayan dalıcılar dalış yapamazlar ve dalıştan men edilirler.

             (3) Bu Yönetmeliğin yayımından önce alınmış olan yetki belgeleri, yetki belgesinde belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.

             Yürürlük

             MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı yürütür.