9 Eylül 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26992

YÖNETMELİK

             Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİKROELEKTROMEKANİK

SİSTEMLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mikroelektromekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mikroelektromekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez (ODTÜ-MEMS): Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mikroelektromekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             c) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             d) ODTÜ: Orta Doğu Teknik Üniversitesini,

             e) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

             a) Mikroelektromekanik Sistemler (MEMS) alanında araştırma, uygulama ve geliştirme çalışmaları yürütmek,

             b) MEMS alanında Türkiye’nin rekabet gücünü arttırmaya çalışmak,

             c) MEMS’in toplumun farklı kesimlerine tanıtılmasını sağlamak, özellikle endüstriyel şirketlerin MEMS alanında gelişimleri konusunda Üniversite-sanayi işbirliğini arttırmak,

             ç) Ulusal ve uluslararası projelere katılarak MEMS altyapısını güçlendirmek,

             d) Türkiye’de MEMS alanında çalışan genç beyinler için cazibe ortamı yaratarak beyin göçünü azaltmak, yurtdışında bu alanda çalışanlar için ülkeye geri dönüş için imkan yaratmak.

             Faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

             a) MEMS alanında araştırma yapmak, ulusal ve uluslararası projeler yürütmek,

             b) Ulusal ve uluslararası düzeyde MEMS ile ilgili kurslar, konferanslar, seminerler, yarışmalar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek,

             c) Üniversite mensuplarının araştırma faaliyetlerine destek olmak,

             ç) Öğrencilerin bilimsel konularda tecrübelerini artırmaları için uygun fırsatlar oluşturmak,

             d) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

             e) Kamu ve özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri çalışmalar yapmak,

             f) Bilimsel görüş vermek, rapor hazırlamak ve amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası işbirliğini geliştirmek,

             g) İlgili diğer mevzuatla verilen, Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak,

             ğ) Üniversite öğrencilerinin Merkezin amaçlarına uygun toplum ve bilim içerikli faaliyetlerini desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü,

             b) Merkez Yönetim Kurulu,

             c) Merkez Danışma Kurulu.

             Merkez müdürü

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; ODTܒdeki fakültelerin konuyla ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.

             (2) ODTܒde alanında uzman öğretim elemanlarından bir veya daha fazla kişi Merkez müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez Müdürü görevi başında olmadığı zaman Merkez müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet dört aydan fazla sürerse yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

             Merkez müdürünün görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

             b) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

             c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak,

             ç) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.

             Merkez yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Merkez Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

             Merkez yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak,

             b) Merkez başkanının her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek,

             c) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek,

             ç) Merkez Müdürünün daveti üzerine her ay, işin gerekli kıldığı hallerde ise daha sık toplanmak.

             Merkez danışma kurulu

             MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu alanlarda ve konularda öneri ve düşüncelerini almak amacıyla, aşağıda belirtilen grupların temsilcilerinden oluşur:

             a) Üniversitede Merkez faaliyetleri konusunda birikimi olan öğretim üyeleri,

             b) İstekleri halinde, konu ile ilgili kamu kuruluşlarının ilgili temsilcileri,

             c) MEMS ile ilgilenen diğer kuruluşların temsilcileri.

             (2) Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Merkez Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. 

             (3) Merkez Danışma Kurulunda, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden başka en fazla on üye bulunur. Bu üyeler; Merkez Müdürü tarafından belirlenir ve Merkez Danışma Kurulu üyeliğine bir yıllığına davet edilir. Süresi biten üye yeniden Merkez Danışma Kurulu üyeliğine davet edilebilir.

             Merkez danışma kurulunun görevleri

             MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek,

             b) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak,

             c) Yapılan ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek,

             ç) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Harcama yetkilisi 

             MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.