9 Eylül 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26992

YÖNETMELİK

             Amasya Üniversitesinden:

AMASYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Amasya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Amasya Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermayeye ilişkin faaliyetlerini kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun  14 üncü ve 58 inci  maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) İşletme: Amasya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

             b) Rektör: Amasya Üniversitesi Rektörünü,

             c) Üniversite: Amasya Üniversitesini,

             ç) Yönetim Kurulu: Amasya Üniversitesi Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve İşleyişine İlişkin Esaslar

             Faaliyet alanları

             MADDE 5 – (1) İşletme, çalışmaları sırasında elde edeceği bilgi ve teknoloji birikimini eğitim ve öğretim alanına aktarmayı ve katkıda bulunmayı ön planda tutmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

             a) Yüksek öğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak; eğitim programları planlamak, uygulamak, ulusal ve uluslar arası düzeyde seminerler, konferanslar, sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak,

             b) Kimyasal, biyolojik ve benzeri tahliller ile araştırma, uygulama, iş değerlendirmesi ve organizasyonu hizmetlerini yapmak; danışmanlık, analiz, uygulama, ölçme, değerlendirme, deney, model deneyi, muayene, teknik kontrol, plan, bilgi işlem organizasyonu, teknik bakım, onarım, ekspertiz, ölçü ayarı ve benzeri hizmetleri yapmak, laboratuvar ve atölyelerde yapılan iş ve hizmetleri gerçekleştirmek ve bunlarla ilgili raporları düzenlemek,

             c) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere her türlü mal ve hizmet üretmek, önceden Rektörün izni alınmak şartıyla elde edilen ürünlerin pazarlanması ve satılması için satış ve teşhir yerleri açmak ve işletmek,

             ç) Faaliyet alanları çerçevesinde; fiziki kapasite oranında iş ve hizmet üretmek, bilgi işlem ve bilgisayar teknolojisini kullanarak her türlü iş ve hizmetleri yapmak, elektronik dizgi ve çoğaltma sistemleriyle kitap ve her türlü basılı evrakı çoğaltmak, basmak, cilt ve baskı işleri yapmak, bunların satışını yapmak,

             d) Belirli bilimsel sonuçların uygulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak.

             Yönetim organları

             MADDE 6 – (1) İşletmenin yönetim organı olan Yönetim Kurulu, Üniversitenin Yönetim Kuruludur.

             (2) Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde kuracağı Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir Rektör yardımcısı ile dekan, yüksekokul müdürü ve diğer öğretim üyeleri arasından seçilecek üç kişi  ve bir muhasebe yetkilisi olmak üzere toplam  beş kişiden oluşur.

             Harcama yetkilisi

             MADDE 7 – (1) İşletmenin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde rektör yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, araştırma ve uygulama merkezi müdürlerine devredebilir.

             Sermaye limiti

             MADDE 8 – (1) Döner sermaye işletmesinin sermaye limiti 100,00 (yüz) YTL’dir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci Maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 10 – (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 11 –  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Amasya Üniversitesi Rektörü yürütür.