9 Eylül 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26992

YÖNETMELİK

             Afyon Kocatepe Üniversitesinden:

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ HALKBİLİM ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Afyon Kocatepe Üniversitesi Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez: Afyon Kocatepe Üniversitesi Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             c) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             ç) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

             d) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;

             a) Dünyanın ve Türkiye’nin yaşadığı hızlı kültür değişmeleri sonucu, geçmişten günümüze gelen ve halkbiliminin inceleme alanını oluşturan Türk halkbilimine ilişkin araştırmalar yapmak; Türk toplumunun birlik ve beraberliğini korumada geçmişten günümüze gelen ve halkbiliminin inceleme alanını oluşturan sözlü ve ezgili ürünler, inanışlar, gelenekler ve görenekler, spor-oyun ve oyuncaklar, mimari ve el sanatları ana başlıkları altında toplayabileceğimiz halk verimleri ve bunları yaratan ortamlar ve  mesleklerin öneminden hareket ederek Türk halkbilimi öğelerini ortaya çıkarmak, yaymak ve öğrencilere tanıtmak, bu alanla ilgili her türlü eğitim ve bilimsel yayınlar gerçekleştirmek,

             b) Başta Afyonkarahisar ve çevresi olmak üzere Türkiye’nin her yöresinden  mahalli kültürü ve Türk halk kültürünü araştırmak ve incelemek,

             c) Her türlü kuramsal ve uygulamalı çalışmaları düzenlemek ve yönetmek,  küreselleşme ve kültür turizmi gibi olgularla yerli ve otantik kültür ürün ve gösterimleri arayışına cevap vermek üzere, ilgili idari, bilimsel, ticari  veya mesleki kuruluşların halkbilimi verilerinin toplum hayatının ihtiyaç duyulan alanlarında kullanımını kolaylaştıracak yönde  bilgi,  donanım ve uzman eleman elde etmelerine katkı sağlamak; eğitim, derleme, araştırma ve uygulama çalışmalarını yürütmek, bu araştırma ve uygulamalı çalışmaların sonuçlarını ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlamak ve sunmak.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez belirtilen amaçlara ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

             a) Türk halkbiliminin dayandığı temelleri, bilimsel görüş ve düşünceler doğrultusunda, bölgesel ve ulusal düzeyde belirleyici araştırmalar yapmak,

             b) Türk halkbiliminin geliştirilmesi ve eğitimi için ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

             c) Üniversite öğrencilerinin ve halkın, halkbilim konusunda bilgilenmelerini ve gelişmelerini sağlayıcı, yaratıcı çalışmaları düzenlemek, yürütmek ve desteklemek,

             ç) Halkbilimle ilgili gelişmeleri yakından izlemek; bu konuda ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri toplantılar düzenlemek,

             d) Türk halkbiliminin yayılması ve gelişmesine yararlı her türlü araç, gereç ve benzeri imkanları sağlayarak, bunları öğrencilerin, öğretim elemanlarının, sanatçı ve araştırmacıların hizmetine sunmak,

             e) Halkbilimle ilgili çeşitli araştırma, geliştirme ve eğitim çalışmalarını düzenleyerek, halkbilimin gelişmesini sağlayıcı tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak,

             f) Türk halkbilimi alanında araştırma yapmak isteyenlere yardımcı olmak,

             g) Araştırma sonuçlarını yayınlayarak yaratıcı çalışmalara ve bilimsel disiplinler arası çalışmalara malzeme olarak sunmak,

             ğ) Bölgesel arşivleri ve devlet arşivlerini, Türk halkbilimi açısından taramak üzere ekipler kurmak ve bunları desteklemek,

             h) Türk halkbiliminin bir bölümünü oluşturan etnografik malzemeyi, Türk süsleme ve el sanatlarını ulusal ve uluslararası düzeyde araştırarak, müze ve arşiv oluşturmak, gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak,

             ı) Halkbilimle ilgili her türlü kitap, dergi, belge, afiş, fotoğraf, giysi, film-video, ses bandı ve benzeri kaynakları bünyesinde toplayan ve çağdaş kütüphanecilik anlayışı ile işleyen bir dokümantasyon merkezi ve bir ihtisas kitaplığı kurmak,

             i) Türk halkbiliminin içerisinde yer alan sanatsal nitelikli gösteri, sergi, şenlik, kongre gibi etkinlikleri düzenleyerek, Türk halkbilimi alanında çalışmalarını yürüten başarılı araştırmacı, yazar, sanatçı ve bilim adamlarına, Üniversite tarafından halkbilim ödülleri verilmesini Senatonun onayına sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Merkez Müdürü,

             b) Merkez Yönetim Kurulu.

             Merkez müdürü ve görevleri

             MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Merkez Müdürü kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı kendisine vekalet eder. Görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir. Merkez Müdürü; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetimden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

             (2) Merkez Müdürünün görevleri; Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

             Merkez yönetim kurulu ve görevleri

             MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcıları ile Merkez Müdürünün önereceği ve Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek üç üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri aynı usulle Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             (2) Merkez Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Merkez Yönetim Kurulunun görevleri; Merkez Müdürü tarafından sunulan işleri görüşmek ve karara bağlamak, diğer çalışmalarda Merkez Müdürüne yardımcı olmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Merkez Müdürünün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 12 – (1) 26/2/1996 tarihli ve 22563 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.