9 Eylül 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26992

YÖNETMELİK

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAYAN İŞVERENLERDEN CEZA

OLARAK KESİLEN PARALARI KULLANMAYA YETKİLİ KOMİSYONUN

KURULUŞU İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 26/9/2003 tarihli ve 25241 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Komisyonun sekreterya hizmetleri Kurum tarafından yürütülür."

             "Proje teklifleri Komisyona iletilmek üzere Kurum İl Müdürlükleri veya Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’na verilir. İl Müdürlükleri ve Konfederasyon, tüm proje önerilerini görüşleri ile birlikte Kuruma göndermekle yükümlüdür."

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.