9 Eylül 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26992

YÖNETMELİK

             Ulaştırma Bakanlığından:

ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ AÇILMASI, İŞLETİLMESİ VE

ARAÇ MUAYENESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 23/9/2004 tarihli ve 25592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 5 – Araçların muayeneleri; Bakanlığa ait araç muayene istasyonlarında veya Bakanlıkça yetkilendirilmesi halinde işletici veya alt işleticilere ait araç muayene istasyonlarında veya seyyar muayene istasyonlarında yapılır."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Araç muayene istasyonunda,  en az bir istasyon amiri ve bir yardımcısı ile her muayene kanalı için en az bir olmak üzere yeterli sayıda muayene teknisyeni bulundurulur. Ayrıca, teknolojik gelişmelere bağlı olarak Bakanlıkça belirlenecek yeterli sayıda gerekli diğer personel çalıştırılır."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinin 7.9 nolu bölümü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

 

Ek

ZORUNLU OLARAK KONTROL EDİLECEK PARÇALAR

1, 2, 3. Sınıflarındaki Taşıtlar 

4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflarındaki Taşıtlar

7.9.

Takograf (Mühürlerin varlığı ve bütünlüğü) (Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre bulundurulması zorunlu olan araçlar için)

 

- Takograf plakasının uygunluğunun kontrolü

 

- Şüphe varsa, takograf plakasının üzerinde bulunan verilerin tekerleğin anma çevresi veya büyüklüğü ile aynı olup olmadığının kontrolü

 

- Mümkünse takograf mühürlerinin veya varsa bağlantıları yanıltıcı müdahalelere karşı koruyan diğer başka araçların olup olmadığının kontrolü