9 Eylül 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26992

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2008/14069

             13 Haziran 2008 tarihinde Kişinev’de imzalanan ekli “Türkiye-Moldova Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Beşinci Dönem Toplantısı Protokolu”nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 4/8/2008 tarihli ve HUMŞ/807 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                    H. YAZICI                                   N. EKREN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                  Devlet Bakanı

        M. M. EKER                               K. TÜZMEN                              N. ÇUBUKÇU                           M. ŞİMŞEK

     Devlet Bakanı V.                            Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                        M. A. ŞAHİN                              M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY

        Devlet Bakanı                               Adalet Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                           K. UNAKITAN                                H. ÇELİK                                F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı                          Millî Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                B. YILDIRIM                               M. M. EKER                               F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                             Ulaştırma Bakanı                   Tarım ve Köyişleri Bakanı      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                         M. H.GÜLER                                 E. GÜNAY                              V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı       Kültür ve Turizm Bakanı           Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE-MOLDOVA HÜKÜMETLERARASI KARMA EKONOMİK

KOMİSYONU BEŞİNCİ DÖNEM TOPLANTISI

PROTOKOLU

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Şubat 1994 tarihinde imzalanan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın IX. Maddesi uyarınca kurulan Türkiye-Moldova Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu'nun (bundan sonra "Komisyon" olarak anılacaktır) Beşinci Dönem Toplantısı 12-13 Haziran 2008 tarihlerinde Kişinev'de yapılmıştır.

             Toplantılarda Türk Heyetine Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN, Moldova Heyetine ise Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ekonomi ve Ticaret Bakanı Igor DODON başkanlık etmiştir.

             Her iki ülke heyet listeleri Ek: I ve Ek: II’de yer almaktadır.

             Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Moldova'yı ziyareti sırasında Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vladimir VORONİN ve Moldova Cumhuriyeti Başbakanı Zinaida GRECEANII tarafından kabul edilmiş, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Andrei STRATAN ile görüşmelerde bulunmuş ve Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi'ni ziyaret ederek Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı Mihail FORMUZAL ile görüşmüştür.

             Taraflar, 16 Kasım 2006 tarihinde imzalanan Türkiye-Moldova Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Dördüncü Dönem Toplantısı Protokolu'nun uygulanmasına ilişkin gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumunu gözden geçirmişler, sözkonusu Protokolde yer alan kararların uygulamaya geçirildiğini tespit etmişler, ülkelerindeki ekonomik gelişmeler hakkında bilgi vermişler ve ekonomik işbirliğinin ve ticari ilişkilerin artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

             Komisyon Toplantısı karşılıklı dostluk ve anlayış atmosferinde yürütülmüş ve Taraflar toplantı gündemini belirleyerek aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır.

             1. TİCARİ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ

             1.1. Taraflar, ticaret ve ekonomi alanındaki işbirliğinin mevcut durumunu gözden geçirmişler ve her iki ülkenin de dış ticaretinde son yıllarda kaydedilen olumlu gelişmelerin ikili ticarete de yansıdığını memnuniyetle not etmişlerdir.

             1.2. Ticari ilişkilerin artırılmasında tanıtım faaliyetlerinin ve işadamları arasındaki temasların önemine işaret eden Taraflar, her iki ülkede düzenlenen uluslararası fuarlara Türk ve Moldovalı firmaların katılımının artmasının son dönemde ticaret hacminde gözlenen artışa önemli katkı sağladığını belirtmişlerdir.

             1.3. Taraflar, 2008-2009 yıllarında ticaret ve alım heyetleri programları düzenlenmesi ve iki ülke iş çevrelerinin fuar ve forumlara katılımının sağlanması konusunda her iki ülke özel sektör çatı kuruluşları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin önemini belirtmişlerdir.

             1.4. Taraflar, karşılıklı ticaretin daha da geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi amacıyla, iki ülke özel sektör çatı kuruluşları arasında bilgi, tecrübe değişimi ve işbirliğine devam edilmesi, ayrıca Moldova Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odasının Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi Şubesi ile Türkiye'deki özel sektör çatı kuruluşları arasındaki temas ve işbirliğinin güçlendirilmesi hususunda anlaşmışlardır.

             1.5. Taraflar, işadamları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin önemini belirtmişler ve 2009 yılında Türkiye'ye bir Moldova Ticaret Heyeti ziyareti düzenlenmesi hususunda anlaşmışlardır.

             1.6. Taraflar, ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesini teminen iki ülke arasında bir tercihli ticaret düzenlemesi yapılması amacıyla görüşmelere başlanmasını kararlaştırmışlardır.

             1.7. Türk Tarafı, Moldova'nın AB ülkeleri, ABD ve Kanada vatandaşlarına uyguladığı tek taraflı vize muafiyetinin Türk vatandaşlarına da uygulanmasını talep etmiştir.

             Moldova tarafı, vize konusunda geniş kapsamlı ikili bir anlaşma imzalanması imkanlarını değerlendirmeye hazır olduğunu bildirmiştir.

             1.8. Taraflar, çeşitli sanayi alanlarında ortak işletmelerin kurulması dahil olmak üzere, yatırımlar alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin artırılmasını teşvik edeceklerini bildirmişlerdir.

             1.9. Taraflar, Türk iş çevrelerinin Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi'ndeki gıda sanayi (şarapçılık, çocuk maması ve konsantre meyve suları üretimi, bal işleme ve ambalajlama, marmelat ve pestil üretimi, yün işleme), tarım (ceviz bahçeleri ile üzüm bağlarının, seraların kurulması), enerji ve konut inşaatı alanlarındaki işbirliği imkanlarının belirlenmesini teminen Moldova Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye özel sektör çatı kuruluşları arasında ortak bir çalışma başlatılmasının teşviki hususunda mutabık kalmışlardır.

             1.10. Taraflar, Türk iş çevrelerinin Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi'nde “VALKANEŞ Üretim Parkı" Serbest Girişimcilik Bölgesinde ve Moldova Cumhuriyeti’nin diğer serbest bölgelerinde yatırım yapmalarının teşviki amacıyla elverişli şartların oluşturulması imkanlarını değerlendirmişlerdir.

             1.11. Taraflar, Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi de dahil olmak üzere Moldova Cumhuriyeti'nin mülkiyetinde olan sanayi işletmelerin özelleştirilmesi sürecine Türk şirketlerinin katılımının teşvik edilmesi hususunda anlaşmışlardır.

             1.12. Taraflar, Türk işadamları tarafından Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi'nde gerçekleştirilecek projeler kapsamında Türkiye'den temin edilecek mal ve hizmet ihracatının finansmanı amacıyla Türk Eximbank tarafından sağlanacak kredi imkanlarını araştırmaya karar vermişlerdir.

             1.13. Taraflar, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine yönelik hususlarda işbirliği imkanlarını görüşmüşlerdir.

             1.14. Taraflar, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesini ve Avrupa'ya gaz iletimini hedefleyen Türkiye-Bulgaristan-Macaristan-Avusturya Doğalgaz Boru Hattı'na (NABUCCO Projesi) komşu olan Moldova'nın gaz talebinin bir kısmının bu hat üzerinden karşılanmasından duyacakları memnuniyeti ifade etmişlerdir.

             1.15. Taraflar, enerji tasarrufu ve alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi konulu program ve projelerin gerçekleştirilmesini teminen işbirliği imkanlarını araştırmayı kararlaştırmışlardır.

             1.16. Taraflar, Karadeniz Bölgesel Elektrik İletim Planlama Projesi kapsamında yürütülen çalışmalardan ve günümüze kadar kaydedilen gelişmelerden duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir.

             1.17. Taraflar, ülkeleri arasındaki ticaret hacminin artırılması ve yatırımların geliştirilmesi alanında işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla Türkiye ve Moldova'nın ihracatı geliştirme konusundaki ilgili kuruluşları arasında bir İşbirliği Anlaşması imzalanması imkanının araştırılması hususunda anlaşmışlardır.

             2. TARIM ALANINDA İŞBİRLİĞİ

             2.1. Taraflar, tarım alanındaki işbirliğinin "Tarım Alanında Ekonomik ve Bilimsel-Teknik İşbirliği Anlaşması" çerçevesinde iki ülke ilgili Bakanlıkları koordinasyonunda sürdürülmesine karar vermişlerdir.

             2.2. Taraflar, tarım alanında ticari ilişkilerin artırılması ile bitkisel ve hayvansal ürün üretimi ve işlenmesi alanlarında ortak işletmelerin kurulması amacıyla iki ülke kuruluş ve firmalarını teşvik etmeye karar vermişlerdir.

             2.3. Taraflar, hayvan ıslahı ve veterinerlik alanlarında karşılıklı uzman ziyaretlerinin, bilimsel konferans ve bilimsel araştırma programlarının düzenlenmesinin teşvik edilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

             2.4. Taraflar, ülkeleri menşeli gıda ve tarım ürünlerinin her iki ülke pazarına girişinin kolaylaştırılması ve çeşitlendirilmesi amacıyla her iki ülkede düzenlenen ilgili fuar ve sergilere katılımın desteklenmesi hususunda anlaşmışlardır.

             2.5. Taraflar, bağcılık ve şarap üretimi alanındaki işbirliğin artırılmasının önemi hususunda görüş birliğine varmışlardır. Bu çerçevede Taraflar, iki ülke işadamları arasındaki temasların artırılması, fuar ve sergilere katılımın teşvik edilmesi başta olmak üzere, bu alandaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi hususunda anlaşmışlardır.

             2.6. Taraflar, Moldova Cumhuriyeti'nin "Şarap Yolu" turistik güzergahlarının tanıtılması ve kullanılması amacıyla Türk turizm firmalarının bilgilendirilmesinin önemini vurgulamışlardır.

             3. MÜTEAHHİTLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ

             3.1. Taraflar, Türk müteahhit firmalarının Moldova'daki faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti belirtmişlerdir.

             3.2. Taraflar, Türk mühendislik şirketlerinin Moldova'daki projelere ilişkin detaylı fizibilite raporlarının hazırlanması sürecine etkin bir şekilde katılmalarının teşviki ve mühendislik ve mimarlık hizmetleri alanında düzenlenen ihtisas fuarları hakkında bilgi teatisi yapılması hususunda anlaşmışlardır.

             3.3. Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ve Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi şirketleri tarafından Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi'ndeki tesislerin projelendirilmesi ile müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri konularında ortak çalışmaların yapılması imkanlarını değerlendirmişlerdir.

             4. ENFORMASYON ALANINDA İŞBİRLİĞİ

             4.1. Taraflar, e-devlet alanında tecrübe teatisi yapılması imkanlarının araştırılmasını kararlaştırmışlardır.

             4.2. Taraflar, Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi de dahil olmak üzere Moldova Cumhuriyeti gazetecilerinin Türkiye Cumhuriyeti basın-yayın kuruluşlarında staj yapmaları ve ortak seminer ve konferanslar düzenlenmesi imkanlarının ilgili kuruluş ve firmaları nezdinde araştırılmasını kararlaştırmışlardır.

             4.3. Taraflar, Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi de dahil olmak üzere Moldova Cumhuriyeti yazılı ve elektronik basın-yayın araçlarının modernizasyonu ve teknik donanımının yenilenmesi, ayrıca Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi'nde modern basın yayın altyapısının kurulmasına ilişkin teknik işbirliğinin artırılması imkanlarını değerlendirmişlerdir.

             4.4. Taraflar, elektronik komünikasyon alanında ortak projeler gerçekleştirilmesine devam edilmesinin gerekliliği hususunda anlaşmışlardır.

             5. STANDARDİZASYON, METROLOJİ, UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ VE AKREDİTASYON ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ

             5.1. Moldova Tarafı, Türk tarafınca Karma Ekonomik Komisyonu IV. Dönem Toplantısı çerçevesinde iletilen "Standardizasyon, Metroloji, Uygunluk Değerlendirme ve Akreditasyon Alanlarında İşbirliği Anlaşması" taslağının incelendiğini bildirmiş ve Türk Tarafınca değerlendirilmek üzere "Standardizasyon, Metroloji, Uygunluk Değerlendirme ve Akreditasyon Alanlarında İşbirliği Niyet Muhtırası”nı Türk tarafına tevdi etmiştir.

             5.2. Taraflar, standardizasyon, metroloji, uygunluk değerlendirmesi ve akreditasyon alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesini teminen imzalanması planlanan işbirliği belgesine ilişkin görüşmelerin üç ay içerisinde sonuçlandırılması hususunda anlaşmışlardır.

             5.3. Taraflar, standardizasyon, metroloji ve uygunluk değerlendirme prosedürlerinin iyileştirilmesi ve tecrübe teatisi yapılması amacıyla Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) ve Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ile Çadır-Lunga Standardizasyon ve Metroloji Merkezi arasında işbirliğini başlatmayı kararlaştırmışlardır.

             6. İSTATİSTİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ

             6.1. Taraflar, Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti İstatistik İdareleri arasında bir İşbirliği Anlaşması imzalanması imkanlarının değerlendirilmesini kararlaştırmışlardır. Bu çerçevede, Moldova tarafı sözkonusu anlaşma taslağına ilişkin önerilerini Türk tarafına iletecektir.

             7. SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİ

             7.1. Taraflar, tıbbi ilk yardım, yatarak ve ayakta tıbbi yardım, acil tıbbi yardım ve toplumsal hizmetler (uzun süreli tıbbi hizmetler, tıbbi sosyal hizmetler, evlere hizmet) alanlarına ilişkin reformlar konusunda karşılıklı bilgi ve tecrübe teatisi konusunda anlaşmışlardır.

             7.2. Taraflar, sağlık sisteminin geliştirilmesine, halkın temel tıbbi hizmetlerden ve güvenilir sonradan etkili (post-effective) ilaç tedavisinden yararlanmasının artırılmasına yönelik sağlık reformları hakkındaki tecrübenin aktarılması amacıyla Türkiye'den uzmanların katılımıyla Moldova Cumhuriyeti’nde ortak seminerler ve teknik ziyaretler düzenlenmesi hususlarında mutabık kalmışlardır.

             7.3. Taraflar, enfeksiyona bağlı hastalıkların ve enfeksiyona bağlı olmayan temel hastalıkların kontrolü amacıyla bilgi ve tecrübe teatisi yapılmasını kararlaştırmışlardır.

             7.4. Taraflar, sağlık alanındaki bilgi teknolojilerinin önemini belirtmişler ve bu alanda tecrübe teatisi yapılmasını kararlaştırmışlardır.

             7.5. Taraflar, sağlık alanında karşılaşılan sorunların çözümlenmesi amacıyla Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi de dahil olmak üzere Moldova Cumhuriyeti sağlık kuruluşlarına Türkiye Cumhuriyeti tarafından danışmanlık yardımının sağlanması ve çalışma tecrübesinin teati edilmesi hususunda anlaşmışlardır.

             7.6. Taraflar, Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi de dahil olmak üzere Moldova Cumhuriyeti tıp uzmanlarının gelişmiş uygulamaları öğrenmelerini teminen Türkiye Cumhuriyeti’nde staj imkanının sağlanması ve tıp uzmanlarının bilimsel-uygulamalı etkinliklere katılmak üzere karşılıklı olarak davet edilmesi imkanlarını değerlendirmişlerdir.

             7.7. Taraflar, Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi’nin Komrat, Çadır-Lunga ve Vulkaneşti şehirlerinde bulunan tanı merkezlerinin teknik donanımlarının desteklenmesi imkanlarını araştırmayı kararlaştırmışlardır.

             7.8. Taraflar, kamu sağlığı alanında karşılıklı tecrübe teatisi yapılması hususunda anlaşmışlardır.

             7.9. Taraflar, sağlık sektöründe kamu ve özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi alanında tecrübe teatisi yapılmasını kararlaştırmışlardır.

             8. ÇEVRE KORUMA ALANINDA İŞBİRLİĞİ

             8.1. Taraflar, çevre politikasının uygulanması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, kanalizasyon sistemleri modernizasyonu alanına yatırımların özendirilmesi ve Moldova'nın güneyinde bulunan yerleşim alanlarında arıtma tesislerinin rekonstrüksiyonu ve inşaatı konularında karşılıklı tecrübe teatisi yapılması hususunda anlaşmışlardır.

             8.2. Taraflar, çevre alanında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla, özellikle Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde olmak üzere, Tarafların tam yetkili üye veya taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve uluslararası kuruluşlar çerçevesinde işbirliğine devam etmeyi kararlaştırmışlardır.

             9. BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ

             9.1. Taraflar, iki ülke bilim kuruluşları arasında doğrudan işbirliğini teşvik edeceklerdir.

             9.2. Taraflar, Türkiye Bilimsel Araştırma ve Teknoloji Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi ile Moldova Cumhuriyetinin ilgili kuruluşları arasında, her iki ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda tahıl, baklagiller, orman ağaçları, çeşitli sebze ve meyvelerin gen kaynaklarının korunması ve yetiştirilmesi konuları ile enerji ve çevre

teknolojileri konusunda Ar-Ge çalışmaları ve uzman değişimi yapılması ve ortak bilimsel konferans ve seminerler ile karşılıklı ziyaretler düzenlenmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

             10. KÜLTÜR ALANINDA İŞBİRLİĞİ

             10.1. Taraflar, Türkiye ve Moldova’da karşılıklı Kültür Günleri yapılmasını kararlaştırmışlardır.

             10.2. Taraflar, düzenlenen uluslararası konferans, festival, karşılaşmalar ve yarışmalara sanatçıların ve kültür alanında çalışanların katılımına yardımcı olunması ve sanatçı toplulukları değişiminin yapılması imkanlarını görüşmüşlerdir.

             11. TEKNİK YARDIM ALANINDA İŞBİRLİĞİ

             11.1. Taraflar, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile Moldova Ekonomi Bakanlığı arasında ekonomik ve sosyal işbirliğini geliştirmek amacıyla 19 Ekim 2004 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde yürütülen teknik işbirliğinin önemini vurgulamışlar ve bu kapsamda çok sayıda projenin gerçekleştirilmiş olduğunu kaydetmişlerdir.

             11.2. Taraflar, ilgili kurumları arasında hazırlanacak program dahilinde ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında teknik yardım ve eğitim programları düzenlenmesini kararlaştırmışlardır.

             11.3. Taraflar, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çadır-Lunga Şehri İçme Suyu Temini ve Şehiriçi Su Şebekesinin II. Kısımının Yapımına İlişkin Anlaşma”nın bir an önce imzalanması ve onaylanması hususunda mutabık kalmışlardır.

             12. YASAL ÇERÇEVE

             12.1. Taraflar, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yasal altyapısının güçlendirilmesi amacıyla aşağıda belirtilen anlaşma ve protokollerin imza ve onay süreçlerinin hızlandırılmasının önem arz ettiğini belirtmişlerdir.

             - Standardizasyon, Metroloji, Uygunluk Değerlendirmesi ve Akreditasyon Alanında İşbirliği Anlaşması/Niyet Muhtırası

             - İstatistik İdareleri Arasında İşbirliği Anlaşması

             - Patent İdareleri Arasında İşbirliği Anlaşması

             - Haritacılık Alanında İşbirliği Anlaşması

             - Hava Ulaştırması Anlaşması'nın VI. Maddesinin Tadili

             - Çadır-Lunga Şehri İçme Suyu Temini ve Şehir İçi Su Şebekesinin II. Kısmının Yapımına İlişkin Anlaşma

             12.2. Moldova Tarafı, Moldova Cumhuriyeti Ulaştırma ve Yolişleri Bakanlığı’nın, Dışişleri ve Avrupa Entegrasyon Bakanlığı aracılığıyla, "Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Yapan ve Moldova Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Olan Profesyonel Sürücülere Uzun Süreli Vize Verilmesinin Kolaylaştırılması Hakkında Moldova Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nota Teatisi Yoluyla Sonuçlandırılan Anlaşma" taslağının incelenmek üzere Türk Tarafına iletildiğini belirtmiştir.

             Türk Tarafı, sözkonusu Anlaşma taslağının ilgili kuruluşlar tarafından incelenmekte olduğunu ve konunun gelecek Türkiye-Moldova Konsolosluk Görüşmelerinde ele alınacağını belirtmiştir.

             Taraflar, Türkiye-Moldova Karma Ekonomik Komisyonu’nun Altıncı Dönem Toplantısı'nın 2009 yılında diplomatik kanallardan belirlenecek bir tarihte Ankara'da yapılmasını kararlaştırmışlardır.

             İşbu Protokol, 13 Haziran 2008 tarihinde Kişinev'de, Türkçe ve Rusça dillerinde ikişer nüsha olarak düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

 

 

               TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                                 MOLDOVA CUMHURİYETİ

                    HÜKÜMETİ ADINA                                                                               HÜKÜMETİ ADINA

 

                       Kürşad TÜZMEN                                                                                       Igor DODON

                         Devlet Bakanı                                                                            Başbakan Birinci Yardımcısı

                                                                                                                                Ekonomi ve Ticaret Bakanı

 

EK: I

 

TÜRK HEYETİ LİSTESİ

 

             Kürşad TÜZMEN                                 Devlet Bakanı

                                                                            Heyet Başkanı

 

             Mevlüt AKGÜN                                   Karaman Milletvekili,

                                                                            AKP

 

             Muharrem CANDAN                           Konya Milletvekili,

                                                                            AKP

 

             Eşref KARAİBRAHİM                        Giresun Milletvekili,

                                                                            CHP

 

             Ali UZUNIRMAK                               Aydın Milletvekili,

                                                                            MHP

 

             Ali BOĞA                                             Genel Müdür,

                                                                            Dış Ticaret Müsteşarlığı

                                                                            İhracat Genel Müdürlüğü

 

             Mehmet DEMİREL                              Genel Müdür,

                                                                            Dış Ticaret Müsteşarlığı

                                                                            Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

             Hasan YALÇIN                                     Genel Müdür Yardımcısı

                                                                            Dış Ticaret Müsteşarlığı

                                                                            Anlaşmalar Genel Müdürlüğü

                                                                            Teknik Heyet Başkanı

 

             Armağan VURDU                                 Genel Müdür Yardımcısı,

                                                                            Dış Ticaret Müsteşarlığı

                                                                            Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

 

             Kemal KAYGISIZ                                 Genel Müdür Yardımcısı

                                                                            Dışişleri Bakanlığı

                                                                            İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü

 

             Alev ARKAN                                        Genel Müdür Yardımcısı,

                                                                            Türk Eximbank

 

             Cem TOPBAŞ                                       Daire Başkanı,

                                                                            Dış Ticaret Müsteşarlığı

                                                                            Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

 

             Ömer ÖZDEMİR                                  Daire Başkanı,

                                                                            Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

                                                                            İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi

 

 

EK: II

 

MOLDOVA HEYETİ LİSTESİ

 

             İgor DODON                            Başbakan I. Yardımcısı

                                                               Ekonomi ve Ticaret Bakanı,

                                                               Moldova Tarafı KEK Başkanı

 

             Mihail FORMUZAL                Gökoğuz Yeri Özerk Bölge Başkanı,

                                                               Moldova Tarafı KEK Başkanı Yardımcısı

 

             Andrey TİMUŞ                        Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı

                                                               İkili ve Çok Taraflı İşbirliği Dairesi Başkanı,

                                                               Moldova Heyeti Sekreteri

 

             Semion DRAGAN                    Milletvekili Moldovs Komisyonu Daimi Üyesi

 

             Vladimir BALDOVİÇ               İnşaat ve Bölge Kalkındırma Bakanı

 

             Oleg ROTARU                         Enformasyon Geliştirme Bakan Yardımcısı

 

             Serdjiu RATSE                          Sağlık Bakan Yardımcısı

 

             Vitalie POSTOLATİ                 Enerji Enstitüsü Müdürü

 

             Serdjiu BABAN                        Standardizasyon ve Metroloji İdaresi Genel Müdürü

 

             Lilya RUSSU                            Moldova İhracatı Geliştirme Kurumu Müdürü

 

             Vladimir DİDİLİKA                 Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı

 

             Vadim ÇEBAN                         Yapısal Politikalar ve Yatırımlar Genel Müdürü

                                                               Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı

 

             Oktavian KALMIK                  Ticaret Politikaları Genel Müdürü

                                                               Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı

 

             Vyaçeslav ÇEBOTAR              Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanlığı

                                                               İkili İşbirliği Daire Başkanı

 

             İgor MOKANU                        Milli İstatistik Bürosu

                                                               Avrupa Entegrasyonu ve Uluslararası İşbirliği

                                                               Dairesi Başkanı

 

             Mariya NAGORNI                  Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

                                                               Analiz-İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı

 

             Emilia KAYNARYAN             Tarım ve Gıda Sanayi Bakanlığı

                                                               Uluslararası İlişkiler ve Pazarlama Daire Başkanı

 

             Vladimir RADİONOV              Tarım ve Gıda Sanayi Bakanlığı

                                                               Zooteknik Dairesi Başkanı

 

             Yuriy MUDRYA                      "Moldova-Vin" Tarımsal Sanayi Ajansı

                                                               Tahmin ve Tanıtım Dairesi Başkanı