9 Eylül 2008 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26992

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2008/14046

             14 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul’da imzalanan ekli Türk-Romen Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 4/8/2008 tarihli ve HUMŞ-819 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/8/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                    H. YAZICI                                   N. EKREN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                  Devlet Bakanı

        M. M. EKER                               K. TÜZMEN                              N. ÇUBUKÇU                           M. ŞİMŞEK

     Devlet Bakanı V.                            Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                           H. ÇELİK                                 M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY

        Devlet Bakanı                            Adalet Bakanı V.                      Millî Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı

        B. ATALAY                             K. UNAKITAN                                H. ÇELİK                                F. N. ÖZAK

    Dışişleri Bakanı V.                           Maliye Bakanı                          Millî Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                B. YILDIRIM                               M. M. EKER                               F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                             Ulaştırma Bakanı                   Tarım ve Köyişleri Bakanı      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                         M. H.GÜLER                                 E. GÜNAY                              V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı       Kültür ve Turizm Bakanı           Çevre ve Orman Bakanı

 

13-14 MAYIS 2008 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL’DA YAPILAN

TÜRK-ROMEN KARA ULAŞTIRMASI KARMA KOMİSYON

TOPLANTISI PROTOKOLÜ

             9 Haziran 1976 tarihinde Bükreş'te imzalanan Uluslararası İkili Karayolu Taşımacılığı Anlaşması hükümlerine uygun olarak, 13-14 Mayıs 2008 tarihleri arasında İstanbul’da Türk-Romen Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı yapılmıştır.

             Heyetler, aşağıdaki gündeme göre iki ülke arasındaki karayoluyla yolcu ve eşya taşımacılığı konularını müzakere etmişlerdir.

             1. İstatistiki bilgi teatisi,

             2. Yolcu taşımacılığı,

             3. Eşya taşımacılığı,

             4. Diğer konular,

             Heyet üyelerinin listeleri bu Protokolün ekindedir.

             1 - İstatistiki Bilgi Teatisi

             Heyetler, son yıllarda iki ülke arasındaki ticari alışverişler ve karayolu trafik akışı konularında bilgi teatisinde bulunmuşlar ve dış ticaretin ve buna bağlı olarak karayolu taşımacılığının önemli bir artış göstermesinden duydukları memnuniyeti teyit etmişlerdir.

             2 - Yolcu Taşımacılığı

             Heyetler, Romanya ve Türkiye arasında düzenli ve arızi yolcu taşımacılığı faaliyetleri hakkında bilgi teati etmişlerdir. İki heyet de yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin bu alandaki ulusal mevzuatlara karşı büyük ihlallerde bulunulmadan gerçekleştirildiğini belirtmiştir.

             Romen Heyeti, düzenli yolcu taşımacılığı için hazırlanan izin belgelerinin Romanya’da azami 5 yıl için verildiğini belirterek, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde Türk tarafının da 2 yıl yerine 5 yıl geçerli izin belgesi vermesini rica etmiştir.

             Türk heyeti, bu önerinin kabul edilebilir olduğunu ifade etmiştir.

             Romen heyeti, izin belgelerinin güzergah listelerinde ve zaman çizelgelerinde belirtilen sınır kapılarının birden çok ve alternatifli olmasının yolcu taşımacılığının daha hızlı olarak yapılmasını sağlayacağını ifade ederek, bu hususun güzergah listelerine ve zaman çizelgelerine yazılmasını önermiştir.

             Türk heyeti, bu hususun şirketler arasında imzalanan sözleşmelerde belirtilmesi halinde sorun olmayacağını ifade etmiştir.

             3 - Eşya Taşımacılığı

             Türk heyeti, transit taşımaların da ikili taşımalar gibi izin belgesi ve geçiş ücretinden muaf olmasını teklif etmiştir.

             Romen heyeti, izin verilen yüklü ağırlığı 6 tonu aşmayan ya da römorku dahil olmak üzere izin verilen taşıma kapasitesi 3.5 tonu geçmeyen taşıtlarla gerçekleştirilen 3.ülke taşımalarının serbestleştirilmesini yeniden istemiştir.

             Heyetler, UBAK kurallarına uygun olarak yukarıda belirtilen araçların transit geçiş belgelerinden muaf olduklarını teyit etmişlerdir.

             Heyetler, bu hususların mevcut ikili anlaşmaya uygun olmadığını ve anlaşmanın ilgili metninin değiştirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

             Türk heyeti, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının 8. ve 16. maddesinin tadili hususundaki teklifini en kısa zamanda Romanya tarafına bildireceğini belirtmiştir.

             Türk heyeti, sadece Asya ülkelerine taşıma yapacak Türk taşıtlarında kullanılmak üzere 1.000 adet 3. ülke geçiş belgesi verilmesini istemiştir.

             Türk heyeti, kesin veya geçici olarak ihraç edilen ve boş olarak seyahat eden taşıt katarlarından transit geçiş belgesi istenilmemesini talep etmiştir.

             Romen heyeti, her iki konuyu not ederek inceleyeceğini ve bir sonraki Karma Komisyon toplantısına kadar cevap vereceklerini ifade etmiştir.

             Heyetler, 2008 yılı için kesin ve 2009 yılı geçici izin belgesi kotalarını aşağıdaki şekilde belirlemişlerdir:

 

             2008 yılı kesin kotası                                             :

             TÜRK TARAFI İÇİN

             Karayolu kullanım ücreti ödemesiz transit izin belgesi                            :  18.000

             Karayolu kullanım ücreti ödemesiz transit izin belgesi

             (Euro II ve üstü araçlar için)                                                                     :    2.000

             Karayolu kullanım ücreti ödemesiz transit izin belgesi

             (Euro III ve üstü araçlar için)                                                                   :    5.000

             Karayolu kullanım ücreti ödemeli transit izin belgesi                              : Sınırsız

             Karayolu kullanım ücreti ödemeli transit izin belgesi                             

             (100 EUR/36 saat)                                                                                   :  20.000

             Karayolu kullanım ücreti ödemeli transit izin belgesi

             (100 EUR/36 saat ve Euro I ve üstü araçlar için)                                     :    3.000

 

             ROMEN TARAFI İÇİN

             Karayolu kullanım ücreti ödemesiz transit izin belgesi                            :  15.000

             Karayolu kullanım ücreti ödemesiz transit izin belgesi

             (Euro III ve üstü araçlar için)                                                                   :    5.000

             Karayolu kullanım ücreti ödemesiz üçüncü ülke izin belgesi                   :    3.000

            

             2009 yılı geçici kotası                                             :

             TÜRK TARAFI İÇİN

             Karayolu kullanım ücreti ödemesiz transit izin belgesi                            :  18.000

             Karayolu kullanım ücreti ödemesiz transit izin belgesi

             (Euro III ve üstü araçlar için)                                                                   :    7.000

             Karayolu kullanım ücreti ödemeli transit izin belgesi                              : Sınırsız

             Karayolu kullanım ücreti ödemeli transit izin belgesi

             (100 EUR/36 saat)                                                                                   :  23.000

             ROMEN TARAFI İÇİN

             Karayolu kullanım ücreti ödemesiz transit izin belgesi                            :  13.000

             Karayolu kullanım ücreti ödemesiz transit izin belgesi

             (Euro III ve üstü araçlar için)                                                                   :    7.000

             Karayolu kullanım ücreti ödemesiz üçüncü ülke izin belgesi                   :    3.000

 

             Heyetler, yıl içinde olabilecek ek izin belgesi taleplerinin iyi niyet çerçevesinde değerlendirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

             Heyetler, geçiş belgeleri sürelerinin, müteakip yılın 31 Ocak tarihine kadar geçerli olmasını kararlaştırmışlardır.

             4 - Diğer Konular

             Türk heyeti, Türk taşıtlarının Romanya’da karşılaştıkları geçiş ücretinden KDV alınması ve transit geçişte vignet bulunamaması nedeniyle uygulanan yüksek cezaları gündeme getirmiştir.

             Romen heyeti, belirtilen hususların inceleneceğini ve en kısa sürede bu konudaki son kararını vereceğini ifade etmiştir.

             Romanya heyeti ayrıca başka bir ülkeye kayıtlı römorku olan bir Romanya kamyonunun Türk topraklarından transit geçişinin mümkün olup olmadığını sormuştur.

             Türk heyeti, yukarıda belirtilen türden bir taşımanın UBAK belgesi ile mümkün olduğunu belirtmiştir. Aksi bir durum olması halinde, Türk heyeti, en kısa süre içerisinde Romanya heyetini bu konuda bilgilendirecektir.

             Türk heyeti, Romen heyetinin sınır kapılarındaki 550 litre akaryakıt kısıtlaması uygulamasına ilişkin sorusu üzerine, bu kısıtlamanın akaryakıt kaçakçılığının önüne geçilmesi amacıyla ayrım yapılmaksızın Türk ve yabancı tüm taşıtlar için uygulandığını ve sınır kapısında deposu mühürlenen bütün araçların Türk topraklarından transit geçebileceğini ifade etmiştir.

             Romanya heyeti, Türk heyetini bir sonraki Karma Komisyon Toplantısı için Romanya’ya davet etmiştir. Toplantının kesin tarihi ve yeri diplomatik kanallar aracılığıyla tespit edilecektir.

             Toplantı, dostane ve sıcak bir atmosferde gerçekleşmiş, heyetler ulaşılan sonuçtan memnuniyetlerini ifade etmişlerdir.

             Bu Protokol 14 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul’da İngilizce dilinde ve iki orijinal nüsha halinde düzenlenmiştir.

 

                     Türk Heyeti Adına                                                                 Romen Heyeti Adına

                      Hüseyin YILMAZ                                                                         Sorin SIRBU

 

 

TÜRK HEYET LİSTESİ

 

             Hüseyin YILMAZ             Heyet Başkanı

                                                         Ulaştırma Bakanlığı

                                                         Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

                                                         Genel Müdür Yardımcısı

 

             İzzet IŞIK                           Ulaştırma Bakanlığı

                                                         Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

                                                         Daire Başkanı

 

             K. Kaan SÜRMELİ            Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

                                                         Daire Başkanı

 

             Hüseyin TANER                Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı

                                                         Daire Başkanı

 

ROMANYA HEYET LİSTESİ

             Sorin SIRBU                       Heyet Başkanı

                                                         Ulaştırma Bakanlığı

                                                         Altyapı ve Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

                                                         Genel Müdür

 

             Lizeta VOLCINSCHI         Ulaştırma Bakanlığı

                                                         Altyapı ve Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

                                                         Daire Başkanı

 

             Corina RUSU                      Ulaştırma Bakanlığı

                                                         Altyapı ve Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

                                                         Baş Danışman

 

             Eduard UNGUREANU      Ulaştırma Bakanlığı

                                                         Altyapı ve Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

                                                         Baş Danışman

 

             Claudiu CARSTEA            Otoyollar ve Ulusal Yollar Ulusal Kuruluşu

 

             Radu DINESCU                 Karayolu Taşımacıları Ulusal Birliği - U.N.T.R.R

 

             Constantin GHINEA          Romanya Uluslararası Nakliyeciler Derneği - A.R.T.R.I