6 Eylül 2008 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26989

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2008/14037

             Ekli “Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar”ın yürürlüğe konulması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 14/7/2008 tarihli ve 808 sayılı yazısı üzerine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/8/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                     H. YAZICI                                  N. EKREN                             M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bakanı

        M. M. EKER                                K. TÜZMEN                            N. ÇUBUKÇU                         M. ŞİMŞEK

     Devlet Bakanı V.                              Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                          M. A. ŞAHİN                            M. V. GÖNÜL                         B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                Adalet Bakanı                       Millî Savunma Bakanı                   İçişleri Bakanı

        B. ATALAY                               K. UNAKITAN                              H. ÇELİK                             F. N. ÖZAK

    Dışişleri Bakanı V.                            Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM                             M. M. EKER                             F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı                 Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                           M. H.GÜLER                               E. GÜNAY                            V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı     Kültür ve Turizm Bakanı         Çevre ve Orman Bakanı

 

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU

İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) BENDİ KAPSAMINDA

YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Esasların amacı, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yürütülecek ve desteklenecek araştırma ve geliştirme projeleri için yapılacak mal ve hizmet alımları ile ilgili ihale süreçlerinde geçerli olacak yöntem ve kuralları belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Esaslar, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen ve desteklenen araştırma ve geliştirme projeleri için gerekli olan mal ve hizmet alımlarını kapsar.

             Hukuki dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Esaslar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Esasların uygulanmasında;

             a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

             b) Araştırma ve geliştirme projeleri: İdare tarafından yürütülen ve desteklenen araştırma ve geliştirme projelerini,

             c) Başkan: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanını,

             ç) Başvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri,

             d) Grup koordinatörü: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Grup koordinatörlerini,

             e) Hizmet: İdare tarafından yürütülen ve desteklenen araştırma ve geliştirme projeleri için gerekli olan hizmetleri,

             f) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

             g) İdare: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünü,

             ğ) İhale: Bu Esaslarda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımlarının istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması veya işe başlama bildirimi ile tamamlanan işlemleri,

             h) İhale dokümanı: İhale konusu mal veya hizmet alımı işlerinde, isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

             ı) İhale yetkilisi: İhale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişiyi,

             i) İstekli: Mal veya hizmet alımları ihalesine teklif veren tedarikçi veya hizmet sunucusunu,

             j) Mal: İdare tarafından yürütülen ve desteklenen araştırma ve geliştirme projeleri için gerekli olan her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

             k) Proje yürütücüsü: Proje hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, İdareye karşı projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, İdare ile proje sözleşmesini imzalayan, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek düzeydeki araştırmacıyı,

             l) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

             m) Sözleşme: Mal veya hizmet alımlarında İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

             n) Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

             o) Teklif: Bu Esaslara göre yapılacak ihalelerde isteklinin İdareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

             ö) Yerli istekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,

             p) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

             ifade eder.

             Temel ilkeler

             MADDE 5 – (1) İdare, bu Esaslara göre yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

             (2) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal ile hizmet alımı bir arada ihale edilemez.

             (3) Bütünlük arz eden mal veya hizmet alımları kısımlara bölünemez.

             (4) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama İlkeleri

             İhale komisyonu

             MADDE 6 – (1) İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dâhil olmak üzere görevlendirir.

             (2) İdarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir. Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir. İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser oy kullanılmaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır. İhale komisyonunun raportörlük görevi satın alma yetkilisince yerine getirilir.

             (3) Komisyon başkanlığı ile ihale yetkilisi olma görevi aynı kişide birleşemez.

             İhale yetkilisi

             MADDE 7 – (1) İhale yetkilisi Başkandır. Başkan bu yetkisini grup koordinatörlerine devredebilir.

             (2) İşin niteliği, cinsi, miktarı, yaklaşık maliyeti, ödeneğin mevcut olduğu, uygulanacak usul ile açık veya belli istekliler arasında ihale usulü uygulanacak ise ilanın şekli ve sayısı ihale olur yazısında belirtilir.

             İhale işlem dosyası

             MADDE 8 – (1) İhalesi yapılacak her iş için İdare tarafından bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale oluru, yaklaşık maliyeti, ihale dokümanı, davet mektupları veya yapılmış ise ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından yapılan başvurular, ihale teklifleri ve varsa diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur. İhale işlem dosyaları ihalenin raportörlüğünü yapan birimin sorumluluğundadır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhaleye Katılım Kuralları

             Yaklaşık maliyet

             MADDE 9 – (1) Mal veya hizmet alımlarının ihalesi yapılmadan önce İdarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez ve yaklaşık maliyet, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

             İhaleye katılımda yeterlik kuralları

             MADDE 10 – (1) İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi uygulanır.

             İhaleye katılamayacak olanlar

             MADDE 11 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.

             a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

             b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

             c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri,

             ç) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

             d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

             e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

             (2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

             (3) İdare bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler ihalelere katılamazlar.

             (4) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

             Ortak girişimler

             MADDE 12 – (1) Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak İdare, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtir. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.

             Alt yükleniciler

             MADDE 13 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

             İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

             MADDE 14 – (1) İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

             (2) Bu durumda, isteklilere, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği, ilan yapılan ihalelerde ilan edilerek, davet yapılan ihalelerde ise yazı ile hemen duyurulur. İlan yapılan ihalelerde bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca bildirilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

             (3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

             Yasak fiil ve davranışlar

             MADDE 15 – (1) İhalelerde aşağıdaki fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır.

             a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya bunlara teşebbüs etmek,

             b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,

             c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,

             ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekâleten birden fazla teklif vermek,

             d) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

             (2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Usulleri ve Uygulaması

             Uygulanacak ihale usulleri

             MADDE 16 –  (1) İdarece mal veya hizmet alımları ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

             a) Açık ihale usulü,

             b) Belli istekliler arasında ihale usulü,

             c) Pazarlık usulü.

             Açık ihale usulü

             MADDE 17 – (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Bu usule göre yapılan ihalelerde isteklilerin tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az yedi günlük bir süre tanınarak ilan yapılır.

             Belli istekliler arasında ihale usulü

             MADDE 18 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda İdarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

             (2) Bu usule göre yapılacak ihalelerde adayların başvurularını hazırlayabilmeleri için İdarece en az yedi gün süre tanınarak ön yeterlik ilanı yapılır.

             (3) İdare tarafından ön yeterliğe katılabilme şartı olarak istenen başvuru belgeleri bir zarfa konulur. Zarfın üzerine adayın adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, başvuru belgesinin hangi işe ait olduğu ve idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri aday tarafından imzalanır ve kaşelenir. 10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilanında belirtilen değerleme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara tekliflerini hazırlayabilmeleri için İdarece en az yedi gün süre verilerek ihaleye davet mektubu gönderilir.

             (4) Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama gerekçeleri yazılı olarak bildirilir. İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde 34 üncü maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. İhaleye davet edilecek aday sayısı ile teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale, ihale yetkilisinin onayı alınarak iptal edilir.

             (5) Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.

             Pazarlık usulü

             MADDE 19 – (1) Pazarlık usulü, aşağıda belirtilen hallerde kullanılabilen ve idarenin ihale edilen işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve/veya fiyatı isteklilerle görüştüğü usuldür.

             a) Açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması,

             b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya İdare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

             c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

             ç) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi,

             d) İdarenin, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirlenmiş eşik değerin beş katına kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.

              (2) Bu usule göre yapılacak ihalelerde, işin nitelik ve gereğine göre, (a) ve (b) bentleri hariç olmak üzere, İdarece davet edilen istekli sayısının üçten az olmaması gerekir. Pazarlığın yapılışı, teklifler ve üzerine ihale yapılanın tercih nedenleri komisyon kararında gösterilir.

             Doğrudan temin

             MADDE 20 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların doğrudan temini usulüne başvurulabilir.

             a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi,

             b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,

             c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması,

             ç) İdarenin, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde Büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunan kanun kapsamındaki idareler için belirlenmiş eşik değerin beş katına kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları,

             d) İhtiyaca uygun taşınmaz alımı veya kiralanması.

             (2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan hususları arama ile teminat alma zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

             (3) İdare tarafından desteklenen araştırma ve geliştirme projelerinde proje sözleşmesi kapsamındaki mal ve hizmet alımlarının sağlanmasında da birinci fıkra hükümleri uygulanır. Bu tür alımlarda teknik şartnamenin hazırlanması, piyasada fiyat araştırmasının yapılması ve ihtiyaçların temini proje yürütücüsü tarafından gerçekleştirilir. Bu alımlarda fatura, proje yürütücüsü ile grup koordinatörü tarafından imzalanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhalenin ve Ön Yeterliğin İlanı, İhale Dokümanının Verilmesi

             İhale veya ön yeterlik ilanlarında bulunması zorunlu hususlar

             MADDE 21 – (1) İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.

             (2) İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

             a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

             b) İhalenin adı, niteliği, türü ve miktarı,

             c) Mal alım ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yer,

             ç) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihleri,

             d) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu,

             e) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler,

             f) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı,

             g) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle satın alınacağı,

             ğ) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,

             h) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği,

             ı) Teklif ve sözleşme türü,

             i) Teklif edilen bedelin %2'sinden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği,

             j) Tekliflerin geçerlik süresi,

             k) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.

             (3) Ön yeterlik ilanlarında ise aşağıda belirtilen hususların bulunması zorunludur.

             a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numaraları,

             b) İhalenin adı, niteliği, türü ve miktarı,

             c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yer,

             ç) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihleri,

             d) Ön yeterliğe katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu,

             e) Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler,

             f) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı,

             g) Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle satın alınacağı,

             ğ) Ön yeterlik başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarih ve saati,

             h) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.

             (4) 17 nci ve 18 inci maddelerde geçen ilan süreleri ile bu maddedeki hükümlere uygun olmayan ihale ve ön yeterlik ilanları geçersizdir. Bu durumda, ilan bu maddeye uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

             (5) Ancak, 17 nci ve 18 inci maddelerde belirtilen ilanın yapılmaması veya ilan sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda bu madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, İdare tarafından ilanların yayımlanmasını takip eden üç gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.

             İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ile idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar

             MADDE 22 – (1) İhale dokümanında, sorumlularınca hazırlanan ve imzalanan idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

             (2) İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

             a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı,

             b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

             c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği,

             ç) İsteklilere talimatlar,

             d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri,

             e) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri,

             f) Tekliflerin geçerlilik süresi,

             g) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği,

             ğ) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı,

             h) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Esaslarda belirtilen usul ve esaslar,

             ı) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Esaslarda belirtilen usul ve esaslar,

             i) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı,

             j) Teklif ve sözleşme türü,

             k) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar,

             l) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde İdarenin serbest olduğu,

             m) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdarenin serbest olduğu,

             n) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar,

             o) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

             ö) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,

             p) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ve ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,

             r) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,

             s) Anlaşmazlıkların çözümü.

             İhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi

             MADDE 23 – (1) İhale ve ön yeterlik dokümanı İdarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin, İdarenin isteği halinde bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde İdarece tespit edilir.

             İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

             MADDE 24 – (1) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.

             (2) Ancak, ilan yapıldıktan veya ihaleye çıkıldıktan sonra tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya eksikliklerin istekliler tarafından yazılı olarak bildirilmesi halinde ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanır.

             (3) Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden üç gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin İdarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden önce bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Tekliflerin Değerlendirilmesi

             Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

             MADDE 25 – (1) Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde teklif mektubu ve geçici teminata ilişkin belge dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde teklif mektubu ve geçici teminata ilişkin belge zarfa konulur. Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ise İdarece istenen yeterlik belgeleri ile teklif mektubu ve istenmiş ise geçici teminata ilişkin belge bir zarfa konulur. Teklifler istekliler tarafından imzalanır ve kaşelenir. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligat adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir.

             (2) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması zorunludur.

             (3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

             (4) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

             Tekliflerin alınması ve açılması

             MADDE 26 – (1) İhale komisyonunca ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.

             (2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve isteniyor ise teklif mektubu ile geçici teminata ilişkin belgelerin usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Açık ve belli istekliler arasında ihale usullerinde bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ise ihaleye katılan isteklilerden ilk sundukları fiyat tekliflerine bağlı kalarak, en son fiyat tekliflerini, ihale komisyonunun belirlediği süre içinde sunmaları istenir. İsteklilerin sunduğu ikinci fiyat teklifleri açıklanarak bir tutanak ile tespit edilir. Oturumda hazır bulunmayan isteklilerin sundukları fiyat teklifi son teklif kabul edilir.

              (3) Pazarlık usulü ile yapılan ve ihale dokümanında teknik görüşme yapılacağı belirtilen ihalelerde, ihale komisyonunca yeterliği tespit edilen isteklilerle işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri üzerine görüşme yapılır. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine, bu şartları karşılayabilecek isteklilerin teklif mektupları açılarak, fiyat teklifleri açıklanır ve bir tutanak ile tespit edilir. Son aşamada ikinci fıkrada belirtilen yöntem uygulanır.

             Tekliflerin değerlendirilmesi

             MADDE 27 – (1) İhale komisyonunun talebi üzerine İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

             (2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile talep edilmiş ise geçici teminatın usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, İdarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

             (3) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz olan ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

             (4) En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu veya eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından resen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen üç iş günü içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

             Aşırı düşük teklifler

             MADDE 28 – (1) İhale komisyonu verilen teklifleri 27 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya İdarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

             (2) İhale komisyonu;

             a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin yönteminin ekonomik olması,

             b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal veya hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar,

             c) Teklif edilen mal veya hizmet işinin özgünlüğü,

             hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

             Tekliflerin geçerlilik süresi

             MADDE 29 – (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

             Geçici teminat

             MADDE 30 – (1) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 2'sinden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

             Teminat olarak kabul edilecek değerler

             MADDE 31 – (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler için, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.

             Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

             MADDE 32 – (1) İhale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada, ihale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare, bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, İdare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

             Yerli isteklilerle ilgili düzenlemeler

             MADDE 33 – (1) Yaklaşık maliyeti, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen eşik değerin üç katının altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde hizmet alımları işlerinde bütün yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında İdarece ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak, yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz.

             (2) Bu maddenin uygulanmasında, Kamu İhale Kurulu kararları göz önüne alınır.

             İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

             MADDE 34 – (1) Bu Esasların 27 nci ve 28 inci maddelerine göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en uygun teklifi veren isteklinin üzerine bırakılır.

             (2) Ekonomik açıdan en uygun teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik ile teknolojik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en uygun teklif belirlenir. Ekonomik açıdan en uygun teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir. Bu esasların 33 üncü maddesine göre ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

             (3) En düşük fiyatın ekonomik açıdan en uygun teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en uygun teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, ikinci fıkrada belirtilen fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en uygun teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

             (4) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

             (5) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş işgünü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

             (6) İhale, kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. İhale yetkilisince onaylanmayan ihale kararları ve yeniden yapılacak işlem için yazılı olarak bildirim yapılır.

             (7) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce İdare, ihale üzerinde kalan isteklinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesine göre yasaklı olup olmadığını araştırıp buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.

             Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

             MADDE 35 – (1) İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç işgünü içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden beşinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

             (2) Teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen üç işgünü içinde yazılı talepte bulunmaları halinde İdare, talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.

             (3) İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.

             Sözleşmeye davet veya işe başlama bildirimi

             MADDE 36 – (1) Bu Esasların 35 inci maddesinde belirtilen ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalama ve işe başlama bildirimi imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden beşinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

             Kesin teminat

             MADDE 37 – (1) Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

             İhalenin sözleşmeye bağlanması

             MADDE 38 – (1) Bu Esasların 36 ncı ve 37 nci maddelerindeki hükümler de dikkate alınarak İdarenin gerekli gördüğü ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler İdarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanarak yürürlüğe girer. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

             (2) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

             Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

             MADDE 39 – (1) Bu Esaslara göre sözleşme imzalanmasını gerektiren işlerde, ihale üzerinde kalan istekli 36 ncı ve 37 nci maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

             (2) Birinci fıkrada belirtilen zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda İdare, ekonomik açıdan en uygun ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Esaslarda belirtilen usullere göre sözleşme imzalayabilir veya uygun göreceği bir usulle yeniden ihale yapabilir. Ancak ekonomik açıdan en uygun ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 36 ncı maddede belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ikinci teklif sahibi istekliye 36 ncı maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.

             (3) Ekonomik açıdan en uygun ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

             (4) Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, aynı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dâhil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir.

             Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumlulukları

             MADDE 40 – (1) İdare, 36 ncı maddede belirtilen süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli, sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 60 ıncı madde hükümleri uygulanır.

             Avans verilmesi

             MADDE 41 – (1) İdari şartnamede ve sözleşmede kayıtlı olmak şartıyla isteklilere 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 34 üncü maddesinde belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerler karşılığında avans verilebilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

İnceleme Talebinde Bulunulması ve Şikâyetlerin İncelenmesi

             İnceleme talebinde bulunulması

             MADDE 42 – (1) İdare ve ihale komisyonları, ihalenin bu Esaslarda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yürütülmesinden tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıdaki aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.

             İdare tarafından inceleme

             MADDE 43 – (1) İhalelere ilişkin olarak tedarikçi veya hizmet sunucusu İdareye şikâyette bulunabilir. Bu şikâyetler;

             a) Sözleşme imzalanmamışsa,

             b) Tedarikçi veya hizmet sunucusu şikâyete yol açan durumun farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen beş gün içinde yapılmışsa,

             İdarece dikkate alınır.

             (2) İdare, şikâyetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçesini belirtmek suretiyle;

             a) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayacak durumlarda, düzeltici işlemi belirler.

             b) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek bu esaslara ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, ihale işlemlerini iptal eder.

             c) Şikâyet başvurusunun uygun bulunmadığını belirler.

             (3) Alınan karar, bütün aday ve isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir. Şikâyetle ilgili nihai karar alınmadan sözleşme imzalanmaz.

             Kamu İhale Kurulu tarafından inceleme

             MADDE 44 – (1) Bu Esaslar kapsamında yapılan mal veya hizmet alımı ihalelerindeki anlaşmazlıkların çözümlenmesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile oluşturulan Kamu İhale Kuruluna başvurulamaz.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sözleşmelerle İlgili Esaslar

             Sözleşme ilkeleri

             MADDE 45 – (1) Bu Esaslara göre düzenlenmesi gereken sözleşmelerde, ihale dokümanında yer alan şartlara aykırı hükümlere yer verilmez, Esaslarda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

             (2) Bu Esaslar kapsamında İdare ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında yapılan sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sözleşme tarafları eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. İhale dokümanında ve sözleşme hükümlerinde bu ilkeye aykırı maddelere yer verilemez.

             Tip sözleşmeler

             MADDE 46 – (1) Bu Esaslara göre yapılacak mal veya hizmet alımları ihalelerinde kullanılacak tip sözleşmeler İdare tarafından yayınlanacak yönerge ile belirlenebilir.

             Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar

             MADDE 47 – (1) Bu Esaslara göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususlardan İdarece istenenlerin belirtilmesi zorunludur.

             a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı,

             b) İdarenin adı ve adresi,

             c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi,

             ç) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları,

             d) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi,

             e) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

             f) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

             g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dâhil olacağı,

             ğ) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,

             h) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar,

             ı) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar,

             i) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar,

             j) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

             k) Gecikme halinde alınacak cezalar,

             l) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,

             m) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,

             n) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları,

             o) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar,

             ö) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları,

             p) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu,

             r) Anlaşmazlıkların çözümü.

             Mücbir sebepler

             MADDE 48 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir.

             a) Doğal afetler,

             b) Kanuni grev,

             c) Genel salgın hastalık,

             ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

             d) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

             (2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, İdare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

             Denetim, muayene ve kabul işlemleri

             MADDE 49 – (1) Teslim edilen mal, hizmet veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, İdare tarafından kurulacak en az üç kişiden oluşan muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. Ancak, doğrudan temin yöntemiyle 20 nci maddeye göre yapılan mal ve hizmet alımlarında sözleşmesinde hüküm bulunması halinde, teslim edilen mal, hizmet veya işin muayene ve kabul işlemleri, proje yürütücüsü başkanlığında oluşturulacak üç kişilik muayene ve kabul komisyonu tarafından yürütülür.

             (2) Taahhüdün tamamlanması ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilir.

             (3) Mal, hizmet veya işin, projenin yürütüldüğü mahalde teslim edilmesini takiben teslim tutanağı düzenlenir ve komisyon üyelerince imzalanarak, fatura ile birlikte idareye teslim edilir.

             (4) İdare gerekli gördüğü durumlarda, kendi personelinden uzman kişileri muayene ve kabul işlemleri için görevlendirebilir. Bu durumda, idarenin görevlendirdiği kişiler ile proje yürütücüsü muayene ve kabul işlemlerini gerçekleştirir.

             Ek kesin teminat

             MADDE 50 – (1) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının %6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

             Kesin teminat ve ek kesin teminatların verilmesi

             MADDE 51 – (1) Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra, alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı yükleniciye iade edilir.

             (2) Yüklenicinin bu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

             (3) İşin konusunun piyasadan hazır halde satılan mal alımı olması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz.

             İade edilemeyen teminatlar

             MADDE 52 – (1) 51 inci maddeye göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde, işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar sürenin bitiminde İdareye gelir kaydedilir.

             Sözleşmede değişiklik yapılması

             MADDE 53 – (1) Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

             a) İşin yapılma veya teslim yeri,

             b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

             Sözleşmenin devri

             MADDE 54 – (1) Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere bir sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez ve devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilir.

             Sözleşmenin feshi ve tasfiyesi

             MADDE 55 – (1) Sözleşmenin feshi ve tasfiyesiyle ilgili hususlarda 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 17 nci, 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 22 nci ve 23 üncü maddeleri uygulanır.

             Yasaklar ve sorumluluklar

             MADDE 56 – (1) İhalelere katılmaktan yasaklama, isteklilerin ceza sorumluluğu ve görevlilerin ceza sorumluluğu hususlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci, 59 uncu ve 60 ıncı maddeleri uygulanır.

             Çeşitli hükümler

             MADDE 57 – (1) Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlarda 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı, 8 inci, 9 uncu, 35 inci, 36 ncı ve 37 nci maddeleri uygulanır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

             Başlanmış olan işler

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edileceği ilan edilen veya ihale süreci başlamış olan işler anılan Kanun hükümlerine göre sonuçlandırılır.

             Yürürlük

             MADDE 58 – (1) Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 59 – (1) Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.